TODAY -

Agrtlad mnipurgi gesT haUs sanb HOraZ lEre < debbrma
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 06 2019 : tCripuragi konuZ AoIrib Agrtlad mnipurgi gesT haUs sannb HOraZ lEre haIn tCripuragi revinCyu AeNd fisri ministr AeN si debbrman foZdoKSCre>

UkLn siNdun zsi pCres kClbt paZHoKSib HOrM Amd tCripuragi revinCyu ministr AeN si debbrmabu traMn AoKSi>

HOrM Adud wa zaZbd revinCyu ministr AeN si debbrman haISi, mnipur AmsuZ tCripurtagi mri Asi niZHO paLlizEdgi lErKlbni>

tCripurad lErib mEtEsiZgi caUSTnb AzMb mteZ paZli>

mnipur mniZ tMb lMdM Am AoIn lErMbni>

mnipur miyaMn Agrtlad lErib mEtEgi laI puHib hraUb mtMd laKI>

tCripura Amdi mnipurgi mri fn laKI>

mnipurgi gesT haUs Am Agrtlad sanb lM pire>

sannb hoTnri>

msid mnipur miyaM Amdi lEzaKnsu mteZ paZdun hoTnmiNnsi haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud UkLgi kNvinr mutuM mnitoNn haISi, tCripurad mEtE SuL 200 roM lE>

msid ApiKp SuLsu yaUbn mEtEgi sKtM maZsiLlKli>

UkLn IbuDO puHib hraUbd mteZ paZdun mEtEgi HKsi-Sasi, naT, fijeT-caKca kya tMbidun laKli>

IbuDO puHib Asi jnCyuwari 2 dgi hraUbni>

tCripuragi keleNdrd yaUbg loInn lupa laS AmmM ministr AeN si debbrman tCripura lEzaKtgi mteZ paZdun laKli>

maInoriti tarb mrMn nuZsi-caNnn mteZ paZmiNnbgi waSLloN lE>

lMbisu laIgi miZd HoNdun HMli>

tCripura lEzaKn sKSxdun keleNdrd yaUre>

revinCyu ministr debbrmabu HagTp foZdoKli>

gesT haUs sanb lMsu piribni>

mnipur lEzaKnsu mpuZ fan HbK paISTnb hoTnbiyu haInsu mhaKn foZdoKSi> HOrM Adud UkLgi pCrsideNT nbcNdCr, puHib weLfiyr AeNd kLcreL sosaIti tCripuragi sekCretri dipK siZh Amdi UkLgi HOmsiZsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 07, NOV 2019