TODAY -

zsi 'br' numiTki tCrafiK regCyulesNsiZ laUHoKle
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : chi SudiZgi paZHoKpguM hyeZ paZHoKkdOrib durga puja mnuZgi br laI SuruMb HOrMgidmK yeZldun hiyaZHaZd lErib hiyaZHaZ laIreMbigi laIsxgi AkoIb mfMsiZ AmsuZ laIsx Asig sMnrib lMbisiZd cTngdb tCrafiK regCyulesNsiZ tCraNsporT direKtr da. nivedita laIreNlaKpMn Aordr Am HoKtun laUHoKSCre>

Aordr Asigi mtuZINn hyeZ AyuK AzNb puZ 2dgi hOrdun br SuruMbgi HOrM loIdCrib faUb myaZ IMfaL lMbi priZd fura mSoZdgi trahE koNjiN, nizoMbM mekola hiyaZHaZ lMbi priZdn hiyaZHaZ kaZjEbuZdgi IroM mEjCraU lMbid kmSCya peMtoN kolej gCraUNddgi hiyaZHaZ laIreMbigi laIsx AmsuZ myaZ IMfaL maIkEdn samurO gCraUNddgin laIsx Asi faUbgi mrKt vi AaI pi/AeMbCyuleNs/fayr bCrigeT/sikCyuriti prsneL AmsuZ mejistCreTsiZgi nTtn mSL AmTtgi saIkL/riKso yaUn gari puMnmK cxb yaroI haIri>

AduM AoInmK nMboL, mekola, nizoMbM, kodoMpoKpi lMSaI AmsuZ maloM faUdun laKkdb garisiZn tidiM rodtgin hiyaZHaZ kaZjEbuZ faUb cxlKp yagni>

myaZ IMfaL maIkEdgi IMfaL tMn cTkdb garisiZn IMfaL tureL torbaN haUrEbiroMd koIrg cTkdbni>

IMfaLdgi hiyaZHaZloMd cTp garisiZn furamSoZdgi hOrg nizoMbM maIkEroMd koIrg cTkdbni haIri>

hyeZgi HOrM AsigidmK lokL kClb/AorgnaIjesNsiZn HOraZ tOrib parkiZgi mfMsiZn IMfaL loMdgi laKp garisiZgin furamSoZ nMbuL mpaLgi waI yu si gCraUNd, IMfaLloMdgi laKp AtoPp garisiZgin lxHbaL leP mSa lEkaIgi Aes Aar di si gCraUNd, kaNcipurroMdgi laKp garisiZn trahE sCkuL AeL pi mdCrasa, tidiM rodtgi mekola AmsuZ nizoMbM faUdun laKp garisiZn hiyaZHaZ kaZjEbuZ gCraUNd, IroM mEjCraU AmsuZ nMboLloMdgi laKp garisiZn kmSCya peMtoN kolejgi gCraUNd, myaZ IMfaLloMdgi laKp garisiZn smurO gCraUNd, liloZ/kaNcipurroMdgi laKp garisiZn ti waI di si gCraUNd AmsuZ haUrEbi/karaZroMdgi laKp garisiZgi parkiZn cNdCrndi poINTd SaMgni haIri>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021