TODAY -

AeM yu keMpstgi Ae Aar hoZdoKlg lEnb mfM lEzaKn pigni < bireN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 13 2020 : mnipur yunivrsiti keMpst lErib Ae Aargi posT Asi hoZdoKnb seNtrdsu tKnri>

Ae Aar posT Asi hoZdoKlg lEnb mfM lEzaKn pigni haIn cif ministr noZHoMbM bireNn foZdoKSCre>

AhaNb mnipur raIfLs gCraUNd HOrM Am yaUb laKsib cif ministrn foZdoKSibd, musugi maIkEdgisu memoreNdM Am pisiLlKle>

yunivrsiti Asigi keMpst lErib Ae Aar posT Asi hoZdoKhNnbgi mtaZd lEzaKnsu SNnribni>

IMfaL wesT, HObaLnciZbgi tCrejri Aofisr Sr haPtn lErib Asi AHubd Aordr HoKlg haPkni>

numiT Srni suti lESib Adud Aordr HoKSidbni>

rMsagi AojasiZgi AoIn lErib fivM Asisu lEzaKn yeZsiNgni haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 14, JAN 2020