TODAY -

AeM AEc 17 AeyrlaINnr kaPHSibd ceNnbni haIbsiZ pCrosikCyusN cTHrgni
Source: Hueiyen News Service

nCyuwejeN, juN 19 2019 : miAoI 298 sihNSib chi 5roMgi mmaZd IstCrN yukCreNd malesiya AeyrlaINs fClaIT AeM AEc 17 kaPHSibgi HOdoKt ceNnbni haIn ciZnrib miAoIsiZgi mayoKt INtrnesnL INvestigetrsiZn yuMskEs numiTtgi kCrimeneL pCrosidiZs cTHb hOrgni haIri>

INvestigesN Adod rsiyan kopresN pirKSidbg loInn ceNnbni haIb miAoIsiZ Adogi mnuZd AmTt siNnrKloIdbdgi fivM lE haIn nedrleNdn foZdoKSCrb mtuZsid miAoIsiZ Adu msa laKtCrbsu wayeL cTHb yaI haIri>

pCleN Adubu maZhN-taKhNSibgi kCrimineL respoNsibiliti lePpgi HOdaZ siNnrib dTc INvestigetrsiZn luciZb INtrnesnL tiMn mSoIgi HijiNbgi pCrogCreski mtaZd yuMskEsgi AyuKt viKtiMsiZgi ImuZ-mnuZsiZd paUdMgdOribni haIri>

kCreMliNgi sCpoKsmeN dmitCri peskovn yuMskEs numiTt haNn rsiyaN INvestigesN Adud sruK yaniZbgi ApaMb foZdoKSCrbsu mdud yaUb zMdCre haISi>

mmaZd moskon INtrnesnL INvestigesn Adud Hajb HMde haISCrbni>

AeM AEc AeyrkCraf Ado kuMja 2014gi julaI 17t AMstrdMdgi kulalMpur tMn paIbgi lMbid yukCreNgi noZpoK Hxb sruKt AopreT tOrib rsiyan sOgTp militeNTsiZn paIsiLlib lMgi noZHKt kaPHSibni>


MAYEK NEWS - 20, JUN 2019