TODAY -

AeMsun diseMbr 10 d mnipur puMb toteL sTdaUN tOrgni laUHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 7 2019 : neson si Ae bigi mayoKt norH IsT sCteTsiZd Ha Asigi 10 d toteL sT daUN laUHoKSibbu sOgTp AoIn AeMsun Ha Asigi 10 gi AyuK puZ 3 dgi numidaZwaIrM puZ 6 faUb mnipur puMb toteL sT daUN tOrgni haIn AeMsugi pCrsideNT IN-carj laIsCrM AHObn foZdoKSCr>

AeMsu hed kCwartrd paUmisiZg Unbd AHObn haISi, guwahatid zraZ paZHoKSib nesogi mitiZd lOSib warePki mtuZINn Ha Asigi 10 d norH IsT puMb toteL sT daUN laUHoKSCre>

nesogi kMponeNT bodi Am AoIn AeMsun wareP Adu sOgTp AoIn mnipur puMbgi AoIn Ha Asigi 10 d AyuK puZ 3 dgi numidaZ puZ 6 faUb toteL sTdaUN tOgni>

numiT Asi INtrnesnL hCyumeN raITs de tab mrMn hCyumeN raITs degi HOrM, midiya Amdi laIniZ laIsoNgi AoIb HbK HOrMsiZdi koMHoKkni>

lEzaKn miyaMd yeZlib miTyeZ yaniZde>

numiT Asid tozaN tozaNb siNfMd lEribsiZn sOgTpiyu>

parliyameNTt si Ae bi pas tOb yaroI haIn neson lePlib fireP Asi AeMsugisu firePni>

cxsiLlKp SoZjxsiZ mnipurdsu cxsiNgni>

yeLhOmid AcOb cEHeZ AoIgdOrib biL Asigi mayoKt SoZjx cxsiNsi>

hOjiK cTHrib semistr AegjaMsiZ AtoPp numiT Amd risedCyuL tObiyu>

I-paU lOb laKp paUmisiZddi miyaMn ApNb pibignu>

sT daUNgi fireP Asi tzaIfdn lOrKpni>

si AeMn si Ae bin mnipur soKhLloI haIn INdiya gvrNmeNTn Hajb pi haIrib Asid neso Amdi AeMsun Hajb lEte>

AaI AeL pi Amdi siKs sedCyuL cTnb sCteTsiZddi cTnroI haIri>

biL Asigi mayoKt lEgni haInsu mhaKn foZdoKSi>

AeMsugi AeKstrneL AefCyes sekCretri yaMbeM paULjiTn foZdoKSibd, AeMsugi mhuT siNdun nesogi mitiZd sruK yaSi>

IsCyu Asigi mtaZd SNnSi>

SoZjxsiZ cTHnb lePnSibni>

norH IsT puMb sT daUN tOgni>

si Ae bin sitijNsiP pigdOrib Asi kMmCyuniti SrSKni>

kMmCyuniti SrSKkidmK biL Asi parliyameNTt kri mrMgi puHoKkdOribno>

parliyameNTt AemeNdmeNT tOb mtMd limitesN lEgni haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 08, DEC 2019