TODAY -

fizaZ laNmi liZSTSibgi 43 sub numiT laKpd pCripaK pCrogi ceyrmeN AeM palib AeMn yaIf paUjeL pirKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 08 2019 : pipLs revlCyusnri parti Aof kxlEpaK pCrogCresivki fizaZ laNmi liZSTSibgi 43 sub numiT laKpd pCripaK pCrogi cCyermeN AeL palib AeMn yaIf paUjeL pirKli>

pCripaK pCrogi cCyermeN AeL palib AeMn SuTyeK pidun HadorKp ceroL Adun haI, niZtM laNd HwaIn poNHa piSCrb puMnmKki mfMd yaUAoLgi IkaISuMnb UTcbg loInn pCripaK pCrogi fizaZ laNmi liZSTSib 43 sub numiT Asid luPki mhuT siNjdun miyaM puMnmK Amdi yaAoLloI puMnmKt koK noNdun paUjeL pijri>

ceroL Asin haI, mhOsagi Amdi demokCresigi kaZloN HugaIrg seMSib INdiyan nMlOd lEbaK myaM Am INdiyad yaUhNSi>

mtM Amd gujraTki mnuZd lESib yaMn piKp niZHO paNb lEzaK manabdr AmsuZ Sr heNn caUb junaGTki niZHO Anin pakistaNd tiNbgi Ayab piHoKSi>

Adubu INdiya gvrNmeNTn pulis myaM HajiNdun IknmiK bCloked HMjiLlg AzM-AHOsiZbu kihLlg taNHoKSi AmsuZ Srn fajiNdun HMlg sCteT Anisid febCruwari 1948 d rifreNdM paZHoKhLlg INdiyad puNsiNhNSi>

mSa trKpd INdiyagi luciZbsiZn laNmi sijiNndun AopresN polo AmsuZ AopresN bijy foZn cTHdun haIdCrbad AmsuZ gowa SuduM cNsiNSi>

siKkiMn INdiyad puNsiNbgi wafMd paZHoKSib siKkiM miyaMgi voT 1947 d maI paKSide, mniZ tMb niZHO paNb lEbaK AoIn AduM lEjSi>

maI paKSidCrb voT Asibu IkaI SuMnbgi mhuTt pCraIM ministr INdira gaNDi AmsuZ rogi SujiL HOraZ tOrg siKkiMgi niZHObu INdiyN laNmin fajiNhNSi>

INdiya mca myaM viT HadhLlg AraNb mAoZd paZHoKSib kuMja 1975 gi AepCriL 14 gi 'siKkiM rifreNdM' gi SuTHaZd INdiyan siKkiM lOsiNSi>

yeTnniZzaI AoIrb HOAoZ Asigi mtaZd pCraIM ministr meraji desaIn INdiyan siKkiM lOsiNSibgi SoZHaZ Asi mrM cadb SoZHaZni haIn mmiZ cTlb paUce 'di nCyu yorK taIMs't kuMja 1978 d foZdoKSib lESCre>

INdiyan mnipurginiZHO boDcNdCrbu IkaI SuMnbgi mhuTt fajiNdun HMlg miyaMgi Ayab yaUdn nMfud mrjr AegCrimeNTki SuTyeK lOSi>

niZHO fajiLlb faUbd AtoPp pCriNsli sCteTsiZd tOSib AduguMn mnipurd rifreNdM krigi tOSibno AmsuZ mnipur drbar meMbrsiZgi wareP krigi lOSidbno, msigi paUSuM INdiyan zsi faUb pib zMdCri>

mtM Adugi INdiyagi luciZbsiZn mnipur miyaMgi ApaM-paMd lOb kridgi kiSibno haIb wahx mtaZ Asid HoKcre>

msigi mrMdi lEzaKki cTn-kaZloN seMb AmsuZ miyaMgi mihuT SNdun lEzaK HOdaZ lOb mnipurn INdiyadgi haNSib Asin AcOb mrM AoIhNSi>

nOn mniZ tMjSib INdiyagi mnuZd mnipur miyaMn lEniZde Adun 'mnipur rifreNdM' tObd INdiyagi ApaMb fxloI haIn loNn paU SoMb laNmisiZn INdiyagi mnuZd mnipur miyaMn lEniZde Adun 'mnipur rifreNdM' tObd INdiyagi ApaMb fxloI haIn loNn paU SoMb laNmisiZn INdiyagi luciZbsiZd HMSib lESCre>

msig cP maNnn kasmiri miyaMnsu INdiyad puNb paMSide>

yu AeNgi wareP lESCrb kasmirgi pClebisaIT paZHoKpd INdiya maIHigni haIbsi INdiyagi laNmisiZn paU SoMlg mSoIgi luciZbsiZd HMSib lESi>

msin mrM AoIrg zsi faUb yu AeNgi wareP Adu jMmu AeNd kasmird INdiyan HbK AoNHoKtn nMsiLlg HMlKSi>

hiNdun msiZ yaMb joDpur, INdor, jysLmr haIrib pCriNsli sCteTsiZgi niZHOsiZn pakistaNgi luciZb AoIgdOrib mhmd Ali jinag Undun pakistaNd tiLldi kri fivMd tiNb yagdge haIn wari saSi>

AevaNkor AmsuZ haIdCrbad Anidi pakistaNg nKsiNnb paMSi AmsuZ mniZ tMb lEbaK AoIgni haIn laUHoKsi>

hiNdu niZHOsiZ Amdi hiNdun msiZ yaMn lEb pCriNsli sCteTsiZn pakistaNg sMnniZb AmsuZ mniZ tMb lEbaK AoIn lEniZbgi waSLloN HorKp Asin INdiyagi luciZbsiZgi waSLd AkNb cEfu Am fub hOSi>

msin mrM AoIrg niZHO paNb lEbaKsiZbu INdiyan AzMb paMbE sijiNndun INdiyagi SubaMnuZd HMnb lMbi HiSi>

niZHOsiZbu mpuKniZ AoLhNnb InsCtCrumeNT Aof AesesN (AaI Ao Ae) d Irib foreN AefCyers, difeNs AmsuZ kMmCyunikesN hirM AhuMsid INdiyad puNgdbni>

AtE hirMsiZd puNhLloI haIn gvrNmeNT Aof INdiyan AofisL polisi AoIn kuMja 1947 ki julaI 5 d laUHoKSi>

msid nTtn niZHOgi AkKnb seL-HuM piHb, mrL-mHuM msagi AoIhNdun mhaKki fivM zaKcb 'pCrivi prses' seMgni haIn SoIcaK Habsu hOSi>

ceroL Asin mSa tan haI, INdiyagi luciZbsiZn AHoTp AmsuZ kNb paMbE kya sijiNndun pCriNsli sCteT 562 roMgi yance AoISib INsCtCyumeNT Aof AesesN (AaI Ao Ae) bu kuMja 1947 ki juN Hadgi AogsT 15 faUbd SuTyeK lOb zMSi>

mtuZ tarKpd pCriNsli sCteT Srsu AaI Ao Aegi SuTHaZd INdiyad tiNb paMnSibn INdiyagi sKtMd 'yuniyN Aof sCteT' AoIhNb mHO taSi>

niZ-Sa tMb lEbaK Ani INdiya AmsuZ jmmu kasmirn kuMja 1947ki AoKtobr 26 t AaI Ao Ae InSidun AartikL 370 gi yuMfM HoNdun INdiya lEzaKki sKtMd fedrelijMgi mmi tahNSi>

haIrib AartikL Asin AaI Ao Aebu IkaISuMnb AmsuZ INdiyN kNsCtitCyusNn AaI Ao Aebu msK Sxle taKSi>

Adubu kaZloN HugaIrg, laNmi HajiNdun miyaMgi luciZbsiZbu fajiLlg hNdKt AartikL 370 bu cTnb yadbgi wareP yaHx HMdun jMmu AeNd kasmirbu yuniyN teritri Ani HoKn SaIdoKSi>

mniZ tMniZb lEbaK kyagi niZHO fajiLlg nMfud INdiya seMSibgi hEnbi Adu jMmu kasmirgi niZHO AmsuZ AzM-AHOsiZd kuMja 1947-48 d tOhOdCre haIdun nOhOnn AraNb paMbEn INdiya seMSibgi puwari Adu kaNHoKp yade SLlg mkoKtgi AmuK nOhOnn hOrKpni>

niZHOn lEzaK cuPli puLlP paIsiNbdOn zsigi INdiyN gvrNmeNTn mniZ tMn lEzaK cuPli paInnb si bi AaI, I di, AeN AaI Aebu mSoIgi SuTcabi AoIn lEhNnb HOraZ kya tOri>

hOjiKti INdiyad lo Ani lE>

lo Amn micM Amdi politikeL AopojiN kaZbubu nMsiNnnbni>

Amn lEzaK paIrib partigi luciZbsiZgi paZgL heLhNnbni>

INdiyagi fibaNnuZd lErKlib saZSCrb chi Asid miyaMgi mihuT AoISib AeM AeL Ae, ministr Amdi cif ministr AmTtbu kmred IrabTki HaKt miyaMn niZsiZ HOrM paZHoKtun IkaISuMnb lEte haIbsi SxjiNbgi mtM yOrgni>

mtM Amd INdiyad zaUjSib luciZbsiZbu diLlin niZsiZ HOrM tObiSib lESide, lEsu lEroI haIbsi Sxsi>

INdiyagi fibaNnuZd lErKpn seNmiTki fivMd mroMdoM lePcb zMbgi yuMfM lOHoKSCre>

hiZnbgi poTlM puMnmK mitoP miyaNcasiZn SuTpaI ceTn paIrg kEHeLgi kaZloN HugaIdun SuduM cLlg HMli>

hiNdi loL zaZb sCteTsiZgi miSLd seNjaU Hadb, furuP Amdi kaZluP mceT HugaIrg voT kanbgi porM yaTpsiZdugi mtO tMlKli>

politiKki fTtCrb wahNHoK AoIrib 'UpaI Am tOrg voT kannb hoTnb' haIb waSLloN Asi foZn tOnrKli>

miSa poLhNbdgi AoIrKp mipaN taZbgi hEnbi laIna Asin hOjiKti AmuK mtM saZn loIcN mpug tiNnrubn AcuM-AraN Sxdn mSoId minuZsi HMbgi waSL hoZhNb sCtoKhoLM siNdCroMgi laIna AoIhLlKle>

msiguMb puKniZ soNHhNb IHiL Asi tuZlMcTki AoIn yaMn mipaIniZzaIni haIrKli>

ceroL Asin mSa tan haI, hOjiK miyaMgi mihuT AoIn lEribsiZgi mnuZd AyaMbn loNn HuPn mtM Amd IkaI SxdbmSE seNjaU taNSib, micM fab Amdi haTtun seNjaU taNSib, Hika spClaIgi seNdoZ caUn fxSCrb miAoIn msiZ yaMbni>

msagi politikeL fireP lEjdb seL paIrbdi voT karni SLlg miyaMgi mihuT AoIb msiZn yaMlKpn lEbaK SuNnaIgi seMgT HOdaZ lOb zMdbgi SudM kya Unrbni>

AsiguMb miyaMgi luciZbni haIjrib kaZbusiZn chi 2000 heLlb mmL yaMlb politikeL, kLcreL, necreL AmsuZ hCyumeN risorssiZbu INdiyagi mSuTtgi zaK seNb zMgdb nTte>

zsi mnipurgi politikeL AmsuZ IknmiK sCtets puMnmKpu INdiyan nMHhLlib Asi HOna lEn mSoIn mayoKnb zMgdOribra? seNjaU paIrdi, diLligi luciZbsiZn caLldi voT kab zMSini SLlg mSoIdi lEHoKlibni>

msa-msagi kaNnb SrgidmKt lEbaKpun minaI naIHaZgi HaKt HMb zMlibsiZdu puwarin zaKpiroIdb zaKtni>

myaI kab dCrg foZn yoLlib, dCrg suZfM, dCrg safM HMhLli, kanigi paMbi kya HahNdun 'myaI kab ciNjaKki laN, AopiyM war' mSL Am INdiya gvrNmeNTn tOrKli>

miyaMgi ciZnb koKnb miAoI Sr fab, mfM Sr HugaIsNnbni>

furuP mseL INdiyan UxSTnhNdun ApuNb liZjeL hNHrizEd dCrg kya foZn HajiNdun yeLhOmisiZbu paK sNn dCrgt laIcuhLlg misi-mina heLhNdun yeLhOmi msiZ hNHhNnb hoTnri>

Adug AmroMdn mitoP miyaNcagi misiZ heLhNnb mitoP kya HajiNbn 'maItCresN war polisi' cTHrKli>

msigi polisi Asi yaMn SudoZHiniZzaIni>

yeLhO furuP maZhNdun mitoP myaZca myaM lEhNnb siNb IHniK kCliNjiZ polisini>

AsiguMb INdiyan cTHrKlib AopiyM war, maIgCresN war AmsuZ IHniK kCliNjiZ polisisiZsi mayoKnnb sCteT Asigi cP cab lo Amdi AeKT lEbsu nTte, lEhNnb hoTnbd mSL kyagi IHniK AmsuZ politikeL boM kya INdiyan poKSaIhNdun mdu fxb zMhNde>

tuZ koIn IHiL pib zMb naTki laLloZ AoIrib hiNdutCwagi HOraZ kyasu INdiyan cTHrKp lePtCri>

hiNdi loLbu mma loN AoIn zaZnnb INdiyad lErib furuP puMnmKt AkNb kaZloN HMb hOrKle>

msid lMdM Asigi luciZb kyasu foZn sOgTnribni>

mirMgi fTtCrb naTn IrMdMgi hOrKloN-liKlMcTt toTsiNbdgi SuNnaI Asi kiNHrKlibni>

kaZ-SoZ caIrKlib SuNnaI Asibu HiZhOnb msigi hOrKfM mru Sxn lEzaK paIribsiZn HMmoI seZn HOdaZ lOfM HoKpni>

caUSTlb lEbaKsiZd naTki paZgLbu mru AoIb sofT pawr Amni SLlg seNjaU caUn HadE>

msin mirMdgi IkaI SuMnbsu fxI>

mirMd IHiL kya pibsu zMmi haIbsi Sxn HOraZ kya lOSTli>

ApiKp furuPsiZbu nMHdun mHK HoZn lEb zMnbgi seMlKlib INdiyagi AedCyukesN polisi, kLcreL polisi, hCyumeN risors divlPmeNT polisisiZsi AESoIgi SuNnaId pusiLlKtnb HiZgdbni, mdu lOrubd heNn SudoZHiniZzaI AoIgni haIbsi SxmiNnsi haInsu foZdorKli>

ceroL Asin mSa tn haI, INdiyan 'INtrnesnL kovineNT AoN siviL AeNd politikeL raITs (AaI si si pi Aar)' gi warePpu yaHoKSi>

Adubu AI si si pi Aargi AartikL 1 bu INdiyan laNn wahNHoK pidun raIT tu seLf ditrminesNgi raITsi AtoPp lEbaK Amn SuduM cLlib miyaMdud pib raITni>

msigi raIT Asi loIlM AoIdCrb mniZ tMlb lEbaKki miyaMd pib yab raIT nTte haIn hNdoKli>

INdiyan mSa AmuK sMHdun mroMdoM lePcnbgi raIT Asi lEbaKki ApuNb sKtM kaIgdb miyaM nTtCrg nesN Amd paNsiNb yaroI haIb wahNHoK piri>

INdiyagi mnuZd suKyaU yaUSidCrb mnipurn niZ-Sa tMb fxjbd INdiyagi ApuNb sKtM kaIhNni haIb wahx HMniZzaI AoIde>

INdiyan mnipurbu loIcN AoIn HMde haIbsi puwari Sxdbgi wazaZni>

mnipurbu INdiyan lOsiNSibd miyaMgi ApaM-paMd lOSibsu lEte, Adun msan seLf ditrmnesNgi wafM Asi HoKcrKpni>

INdiyagi mnuZd lEhLlg chi 5/5 gi IleKsN paZHoKtun mnipurd mroMdoM lEzaKcbgi raIT piri haIn INdiyan wajaU zaZlib Asi miyaMd UT caIbni>

INdiyan mpuZ AoIn lEzaK paZgL paIsiLlg paZHoKp IleKsN Asin mnipur miyaMn INdiyad puNniZbgi AmsuZ INdiyagi zMSE zaKmiNnbni haIn lOfM HoKte>

msigi IleKsN Asi raIT tu nesnL seLf ditrminesNni haIn lOniZzaI AoIde>

INdiya gvrNmeNTn mnipur miyaMgi naT, laIniZ, seNmiTloN AmsuZ SuNnaIloN yoKSTpgi mhuTt hiNdugi naT AmsuZ laIniZ, SuNnaIloNd puNsiNnnb HOraZ kya tOrKli>

msid nTtn lEbaKki zMSEsu HugaInb SujiL HOraZ tOri>

AsiguMb INdiyagi HOAoZ Asi viyena dikClaresN Aof 1993 AmsuZINtrnesnL kovineNT Aof IknmiK, sosL AeNd kLcreL raIT (AaI si I Aes si Aar) gi tCritigi mayoKtni>

INdiyagi ApuNbgi sKtM Asi hiNdi loL zaZb miAoIsiZ loIn AoIhNniZbni haIbsi hNdK INdiyagi luciZbsiZn toIn fodorKp wafM kya Asin taKle>

kasmir miyaMgi sKtM Amdi raIT zaKn seNnbgi AoIn lErib AartikL 370 Asin ApuNb Indiya Am AoIrKpd AkaIb pire ahIdun laUHoKpiSCre>

hOjiKti mru AoIn AwZ-noZpoKki tCraIbeLsiZd pirib ASNnb raITsiZ Asisu mtM Sr lErg kasmird yeZSib miTyeZ Asig maNnn kKSigni>

AhaN-AkoN Amdi lEzaKki SudoZcab zaIrg lEnbni, raITsiZ Asi suZsoI soIdn lOHoKSigni>

mrM Asin lEbaK Asid lErib ApiKp furuPsiZn INdiya mnuZd lErbdi chi Srgi tuZd msagi sKtM maZSCrgni haIbsi soIdCrb wafMni>

ApiKp furuP Amn msagi sKtM kNjnnb INdiyadgi AroIbddi toSaIn tab haIbsi nTtn AtoPp lMbi lErroI>

AoIdb zaZbn mrMcT AoIb INdiyagi luciZbsiZ Amdi mSoIgi kNsCtitCyusNn AESoIbu zaKpi-seNbigni haIbgi mxlaNd hiZdun lErguMsi>

AroIbd, AEhaKn IkaISuMnjrib miyaMd HMjrib wafMdi AESoIgi sKtMbu maZSidnb hOjiKti mniZ tMb lEzaK mnipur Amdi INdiya haIn Ani HoKn lEnrsi haIbsini haIn pCripaK pCrogi cCyermeN AeL palib AeMn HadorKp ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 09, OCT 2019