TODAY -

mharaj gMvir siZh lESidbgi 187sub kuAoN HOrM paZHoKSCre
'mnipurgi niZHOsiZgi mrMd waLd Irg HMnb HOraZ tOri'

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 09 2021 : mnipur lEzaKn siNdun mharaj gMvir siZh lESidbgi 187sub kuMAoN HOrM sCteTki HaKt paZHoKSCre>

mpuZ AoIb HOrMdi lxHbaLd lEb mharaj gMvir siZhgi smaDi kMpCleKst paZHoKSi>

HOrM Adu hOdorKpd cif ministr AeN bireN AmsuZ rajCy svagi AeM pi niZHO lEseMb snajaUbn luciZlg ministrsiZ, AeM AeL AesiZ, AeM pisiZ, lEzaKki AofisLsiZ AmsuZ miyaMn mharaj gMvir siZh Amdi nrsiZhgi sKtMd hEkT-lEkT tMSi>

tuZd mnipur raIfLski kNtiNjeNT Amn gard Aof Aonr AmsuZ gN selCyuT pibg loInn lasT posTsu SoZdun mharaj gMvir siZh, nrsiZh AmsuZ hiracNdCr yaUn AHOBbsiZgi mfMd IkaI SuMnb UTSi>

HOrM Adug mri lEnn cif ministr AeN bireNn haISi, mharaj gMvir siZhgi smaDi kMpCleKs Asigi waLsiZd 33 Ae didgi mnipurd paLlMSib niZHOsiZgi mrMd Irg HMnb hoTnri>

msigidmK ASx-AhEsiZ Amdi historiyNsiZg tanri>

smaDi kMpCleKs Asi hOSib mtMsiZddi zaKpi seNbinb lEtbguM napin IsoZ soZdun lErMSibni>

Adubu hOjiKti keyr tekr Ani ANgej tOre>

AHub mtMd mSoIgi formeL AepoINTmeNTsiZsu pirgni>

smaDi kMpCleKs Asibu mtM cuPpd msK HoKn lEhNnbgidmK haNngi ministr kraM sCyaMnsu AzMb HaKt HOdaZ lOri>

kMmiti Am seMlg mi Sr HMdun kMpCleKs Asibu yeZsiNhNbsu mHO tari>

paUmisiZn hxb wahxsiZgi paUSuM pirdun cif ministr AeN bireNn haIsi, jukod laMmE caKlib Asi hOjiKti kNtCroL tOb zMle>

mnipur lEzaKn juko tab lMbi seMbd saUdrN Axgamigi IciL-InaU Sr laKlg seMSinu, wari loIdCri haIrMme haIrib Asigi mtaZd nagaleNdgi cif ministr riAogsu foN tOndun wari sanre>

lMbi seMbgi HbK Asi AESoIgi sCteT mnuZd tObnina kCros tOrg distrb tOnguMsi haIb wafMsu HMSCre>

lMbi seMlib Asi juko mnuZd gari HOjiNb yanbdi seMloI>

SoZ lMbidi seMgni>

nagaleNdgidi helipeT Amdi gesT haUs sadun lErMle>

mdu Ubd AzKp poKI>

Adubu mSoIn mSoIgi tOjbni>

AESoIgisu jukog mri lEnb HbK HOrMsiZgi mtaZd ministr AeL diSon hKHeZnn cTtun yeZsiNhLli>

mfM Adun caKlib mE kNnb bej keMP Ani haZlib Asibu prmeneNT sCtCrKcr AoIn paka biLdiZ sanb mnipur pulis haUjiZ korporesN limitedki AofisLsiZ Hadun yeZsiNhLli>

maUpudoZ vilejdgi cTpdsu juko Asi yaMn nKI haIn mfM Adugi miyaMn foZdorKp lEre>

msigisu mHKt mfM Adud watrfoL Amdi puwarig sagoNnb mfM kya Amsu lEri haIri>

mrM Asin maUpudoZ vilejdsu gesT haUs Am sanb AeM Ao bi si, turijM AmsuZ AarT AeNd kLcr diparTmeNTki AofisLsiZn yeZsiNnb paUtaKsu piSCre haInsu foZdoKSCre>

haNngi Ae di si ceyrmeN luSosE jO HadoKSibbu yaniZdb foZdoKldun lupa kCror kyagi dCrg faSibgi kes Adu hayr korT Amd AapiL cTkdbmi haIb dimaNd tOrdun nupi luPsiZn pisiLlKSib memoreNdM Adugi mtaZd kri HbK paISTkdge haIn hxb wahxgi paUSuM pirdun cif ministrn haISi, hirMsigi mtaZd nupi luPsiZ SK nTtn tozaN-tozaNb luP kyansu memoreNdM pisiLlKp lEre>

mrM Asin ligeLli kri tOb yabge haIbdu lo diparTmeNTk tanrg tOgni haInsu foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 10, JAN 2021