TODAY -

pojitiv kes msiZ 775 HeZnSrBe, miAoI 7 lESidrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 09 2021 : zraZgi AoIn pojitiv kes msiZ 748 HeZnSibdudgi heNgTlKtun zsi 775 HeZnSrBbsu laIna-laIcT Asin mrM AoIdun zraZgi AoIn miAoI 12 lESidb Adudi 7t hNHrKSrBe>

zsi nuZHiL mnipur lEzaKki kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMn HorKSib ceroL Amgi mtuZINn hOSib puZ 24gi mnuZd jenreL popyBulesNdgi miAoI 775 pojitiv AoIb HeZnSi>

miAoIsiZ Asigi mnuZd nupa 419ni>Adug nupin 356ni haIri>

zsigi AoIn HeznSib ApuNb pojitiv kessiZgi msiZ Asi rijnL INstityBuT Aof medikeL saINses (riMs) t 10, jwarhrlaL henru INstityBuT Aof medikeL saINses (jeniMs)t 21, distrBiKT hosptaLsiZd 515 AmsuZ AtoPp testiZ seNtrsiZdn pojitiv kes msiZ 229 HeZnSibni haIri>

pojitiv Aoirb miAoIsiZ Asin IMfaL IsT distrBiKTtgi 165, IMfaL wesT 237, HObaL 112, bisnupur 48, kKciZ 57, USrBuL 1, curacaNdpu 109, caNdeL 10, senapti 8, tmeZloZ 1, teZnOpL 4, kaZpoKpi 13, jiribaM 8, AmsuZ none distrBiKTtgi miAoI 2ni haIri>

mSoIgidmK maZjOnn lOSTfM HoKp medikeLgi ceKsiN HOraZsiZgi mnuZ kNteNmeNT AmsuZ kNteKT trBesiZnciZbgi HbKsiZ lOSTle haIri>

AmroMd, hOSib puZ 24gi mnuZd laIna-laIcT Asin mrM AoIdun lESidb miAoIsiZgi msiZn stBeT leveL kovid-19 deHs AodiT kMmitigi riporT mtuZINn miAoI 7 ni haIri>

miAoIsiZ Adudi IMfaL wesTtgi 3, IMfaL IsTtgi 1, HObaLdgi 1, kKciZdgi 1 AmsuZ curacaNdpur distrBiKTtgi miAoI 1ni haIri>

Adug haIrib miAoIsiZ Asi lESidb mfMsiZn riMst 2, jeniMs 3, bbina 1, distrBiKT hosptaL curacaNdpur miAoI 1 lESidbni haIn>

zsi lESidb miAoI 7 Asi Harg hOjiK faUbd laIna-laIcT Asin mrM AoIdun lESidb ApuNb miAoIsiZgi msiZ 915 sure heIri>

loInn zsigi AoIn laIn Asidgi fgTlKtun discarj tOSrBb miAoIsiZgi msiZn 602ni>mSoIgii mnuZd miAoI 367n hoM AaIsolesNdgini>

Adug 15n riMstgi discarg tOSrBg leMhOribsiZn jeniMs AmsuZ AtoPp kovid keyr fesilitisiZdgi discarj tOSibni haIri>

kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMgi ceroL Asin mSa tan haIbd hOjiK faUbgi AoIn mnipurgi pojitiv kes msiZ 57,351 sure>

msign mnuZd jenreL popyBulesNdgi miAoI 53,584 ni>

Adug seNtrBeL sikyBuriti prsneLsiZgi msiZn 3,767ni haIri>

loInn zsi faUbgi AoIn laIna AsidgifgTlKSrBb ApuNb miAosiZgi msiZn 47,129ni>msigi mnuZd jenreL popyBulesNdgii miAoI 43,368 ni>

Adug seNtrBeL sikyBuriti prsneLsiZgi msiZn 3,761ni>hOjiK faUbd mnipurgi lErib AeKtiv kessiZgi msiZn zsi faUbd 9,307 sure>

msigi mnuZd seNtrBeL sikyBuriti prsneLsiZgi msiZn suPntgi 1 SKtni>

Adug leMhOribsiZn mnipurgi jenreL popyBulesNgi miAoIsiZni>

laIna Asidgi fgTlKSrBb miAosiZgi msiZn cad 82.17ni haIri>

cErK Asid mnipurgi tozaN-tozaNb heLH fesilitisiZd hOSib puZ 24gi mnuZd fxhNSib AoKsijeN siliNdrsiZgi msiZn di-taIPki 1401 AMsuZ bi-taIPki 552ni haIri>

mnipur gvrNmeNTki heLH INstityBusNsiZ Amdi distrBiKT hospitaLsiZd fxhNSib AoKsijeN siliNdrsiZgi msiZn di-taIPki 403 AmsuZ bi-taIPki 87ni>msigi mnuZd bisnBupurd di-taIP 76, bi-taIP 7, caNdeLd di-taIP 32, bi-taIP 7, curacaNdpurd di-taIP 82, HObaLd di-taIP 63, bi-taIP 22, senaptid di-taIP 32, USrBuLd di-taIP 19, bi-taIP 4, tmeZloZd di-taIP 5, jiribaMd di-taIP 36, bi-taIP 5, moreda di-taIP 26, bi-taIP 5, kaMjoZd di-taIP 3, bi-taIP 1, kaZpoKpd di-taIP 5, kKciZd di-taIp-9, bi-taIp 24, noned di-taIP 2 AmsuZ ferjoL distrBiKTn di-taIPki siliNdr 6 AmsuZ bi-taIP AoKsijeN siliNdr 2gi SudoZcab fxhNSi haIri>

msig IroInn zsi faUbgi AoIn kovid veKsiN kaPHoKSib mnipurgi Apunb miAoIsiZgi 4,41,745 msiZ sure haIri>


MAYEK NEWS - 10, JUN 2021