TODAY -

paUce nMbgi ced IMporT dCyuti cad 10 lOnnb wafM bjeTt yaUrKpn paUcesiZ hiZb zMhLlKtb yaI
AaI AeL AeN Aen IMporT dCyuti teKs Asi lOHoKpinnb INdiya gvrNmeNTt tKsiNSCre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 09 2019 : yuniyN faInaNs ministr nirmla sitarmNn hNdKt puHoKSib bjeTt paUce AmsuZ megjiN nMbd sijiNnrib ced IMporT dCyuti cad 10 lObgi wafM nOn yaUrKp Asin lEbaK Asigi tozaN-tozaNb mfMsiZd foZlib paUcesiZ Amdi megjiNsiZ hiZb zMlKtbgi fivMd laKp yaI haIri>

INdiya leZgCwejes nCyucpeprs AesosiAesN (AaI AeL AeN Ae) n paUce Amdi megjiN nMbd sijiNnrib cedgi teKs lOgdOrib Asi SudKt hNdoKpinnb INdiya lEzaKt tKsiNSCre>

AaI AeL AeN Aegi maIkEdgi foZdoKSibd, paUce AmsuZ megjiN nMbd sijiNnrib cedgi cad 10 gi caZd teKs lObgi wafM AnOb bjeTt yaUrKlib Asin paUce puHoKlibsiZ Amdi paUcesiZd HbK tOribsiZd niZb kaIniZzaI mcaK AoIrKli>

pCriNT midiyan dijiteL midiyag AkNb lMba tOnbg loInn AedvrtijmeNTki caZ neMlizEgi cErK Asid cad 10 gi caZd IMporT dCyuti lOnbgi HOraZ lOSTlKpn fCri-pCres hiZgThNb zMbgi paMbE puMnmK maZhLlKp yaII>

paUcedgi lOb teKs Asi tseZn Apab miAoIsiZdgi lOb teKsni>

ridrsiZgi ApaMbdi lEzaKki maIkEdgi ApNb AmTt pihNdn ApaMb puMnmK pab fxbduni>

Adubu HOAoZ Asin INformesN Amdi nolejdgi teKs lObg loInn INdiyagi kNsCtitCyusNd pirib niZ-tMn wa zaZjb AmsuZ foZdoKbgi raITt ApNb HoKhLlgni haIri>

AaI AeL AeN Aegi maIkEdgi mSa tan foZdoKSibd, fCridM Aof sCpic haIbsi pbClisr, raItr AmsuZ jrnelisTSKtgi nTte, mipuM SudiZmKkini>

lOsiZ, AnOb HOraZ, seNmiTloN Amdi SuNnaI fgThNnbgi mru AoIb paMbEni>

hirM Asid paUcesiZgi mHKt AnOb poTluM pibgi mhuTt mteZ paZbib mHO taI>

AedvrtijmenTtgi seL fxb hNHrKp AmsuZ cadiZ heNgTlKpdgi paU-cesiZn seL-HuMgi SudoZcadb mayoKnrizEgi cErKt AsiguMb mSLgi teKs lOrKp laIbK Hibni>

IZlis loNd foZb paUcesiZgi AoIndi gvrNmeNT AmsuZ pCraIveT INdstCrin dispCle Amdi teNdr AedvrtijmeNT tOdun zaKlO fxbn teKs heNgTlKlbsu ka heNn SudoZcadb mayoKndb yaI>

Adubu AtoPp loNsiZd foZb ApiKp, myaI AoIrPp Amdi Sr heNn caUSTp paUcesiZddi SudoZcadb myamruM mayoKnrgni>

AesosiAesN Asigi meMbrsiZ AoIrib ApiKp, myaI AoIrPp AmsuZ regCyulr saIjgi tozaN-tozaNb loNd foZlib paUcesiZgi pbClisrsiZd AcOb cEHeZ Am pirgni>

hirM Asigi mtaZd INdiya lEzaKn AmuKtx SNHbibg loInn fTtb mSLgi ce puHoKlg seNdoZ caUn fxnb hoTnrib nCyuj pCriNT menCyufeKvrrsiZgi IHiL cxhNdnb hoTnbiyu haIn lEzaKki mfMd haIjri>

teKs heNgTlKpn mrM AoIrg lokL menCyufeKcrrsiZn cegi mmL heNgTlKtun paUce AmsuZ megjiN puHoKpd AkaIb HoKhLlKlgni>

kNsCtitCyusNgi mayoKt lEb mrMn teKs Asi lEzaKn SudKt lOHoKpiyu haInsu AaI AeL AeN Aegi maIkEdgi lEzaKt tKsiNSibni>


MAYEK NEWS - 10, JUL 2019