TODAY -

pCripaKki 42sub mpoK kuMAoN HOrM paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 9 2019 : pipLs revlCyusnri parti Aof kxlEpaK (pCripaK)ki 42 sub mpoK kuMAoN HOrM lMdMsid SuNdamiNnrib ciZmi-taMmi miyaM puMnmKk SuTsMndun mpuZ fan paZHoKSCe haIn pCripaKki pbClisiti AeNd pCropegNdagi sekCretri IN-carj lEbaKzaKp luwaZn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, luPki 42 sub mpoK kuMAoN HOrM Asi jenreL hed kCwatr (fi AEc kCyu), 701 mobaL btaliyN, teKkCnikeL hed kCwatr (ti AEc kCyu), bej AeriyasiZ, tCraNjiT keMP Amdi tCreniZ seNtrsiZdsu paZHoKSi>

partigi AeKtiZ ceyrmeNn AHoIb miHuZleN, fic Aof Aarmi sCtaf (si Ae Aes)n HOrM mpu AmsuZ AorgnaIjesN sekCretrin AHoIb leZbirKp AoIdun ji AEc kCyu (jenreL hed kCwatr)d paZHoKp ciZleMlb HOrM Amd AeKtiZ ceyrmeNn mEra cuSTtun HOrM hOdoKlb mtuZd luPgi mcu treTki fireL ciZSTSi>

HOrMgi mSa cTHrKp AoIn diparTmeNT Aof pbClisiti AeNd pCropegNdan puHoKp cefoZ 'kxla seMpuZ' volCyuM-5, IsCyu nMbr 5 foZdoKSi>

ceroL Asin mSa tan haI, AHoIb miHuZleNgi waroLd luPki AeKtiZ ceyrmeNn pCripaK mpoK tMlKpgi wari AmuK hNn niZsiZSibg loInn zsi kxlEpaKn caInpuZ AoIdun lMlO laNmi AmsuZ kxlEca kyagi moZfM AoIhLlKlib Asi hiNdustaNn kxlEpaKpu nMlO lOsiNSib Adun HoKhNbni>

maleMgi miAoIb SuNnaIgi caUSTpgi latMsiZd niZtMb lEbaK Amgi mpuZ fab sKtM fxdun kxlEpaK Asi mtiZ lEb lMdM Am AoIbg loInn saNn-SoTnb, naT, laIniZnciZb tozaN-tozaNb hirMsiZd maleMgi miyaMn caUn sK Sxbibgi SudoZcab Am fxjrMgdb kxlEpaK zsidi maIkE SudiZd mraI caIHhNbiSCre haIn foZdoKSi>

AeKtiZ ceyrmeNn mSa tan foZdoKSibd, IfMdM Asi zsidi myaI kab ciNjaKki IcaU HoKle, caUSTpgi lMbidgi laPn naHEre, seNja-HuMjagi mhuZ caUn sagTle, kxlE SuNnaI seMgTpd yaZleN sru AoIrib kxlE cnurasiZ IkaI SuMnbidCre, ciNjaKt mipaN taZdun mirMgi poTlMn hiZle, IrMdMgi lEzaK cuPli mitoPn paIsiNSCre, INSTlKlib nharoLsiZ sufM-noMfM lEtCre, yeLhOmigi sKtM maZsiLlKle>

AsiguMb fivMsiZ Asidgi SuNnaI Asi kNjnb saZlb mtM Asi kxlE miyaMgi yaAoL laNmisiZn SuTt lSuTlaI paIdun maZSCrb IrEbaKki niZtMb hNjiNnb zissu hNb lEtn loI mpu INdiyagi forsiZg laNHeZnri>

wahO AsimKn zsisu kxlEpaK Asi maleMd miAoIbgi raIT SoZgaUnb lEbaKsiZgi mnuZd waHoK SCwaIdgi msiZ yaMn lEb lMdM AoIri>

INdo-kxlE muKnb Asin mrM AoIdun nupi AmsuZ AzaZ yaUn IrEca kyagi puNsi SaZzuHKt piSMnhNSCre>

miAoI kya INdiyN forsn zsisu msi Hib ShNSidCre, faSCrb miAoI kya mpuNsigi AoIn myuMd hLlKSidCre haInsu mSa taSi>

loIlMgi mruMd tasiN-SoMjiLlKsib hiNdustaNn zsidi IrMdM Asi yoTsiLli haIb SxhNn tPn-tPn yoTsiLlKli>

seMgT-sagTp Amdi miSLgi miZd lMdM Asigi nha-AhL puMnmK kaZ-SoZ caIhLle, lMhaZnhLle>

dimokCresiddi miSL Asi yaMnmK mru AoI>

AduMAoInmK lM Amgi demokCresigi HaK Amdi lEzaK wayeLgi cTnroL yeZdun miSLSKn Afb SuNnaI Am mpuZ fan seMmi haIbdi AcuMb waSL priZ AoIroI>

wafM Asi loIlMgi miTyeZ mSad lmdMsid lisaZ siTn paZHorKlib miSLsiZ Asin myeK larb SudMni>

miSL haIbsi miSa poLlb kxlE SuNnaIgi mfMddi AESoI mSa tan minaI naIHaZ AoIn hiZHSinb AcOb mitCrxgi kuMhE mSL Amni>

nupa-nupi SaIdn nha-AhL kya yaUn myaI kab poTsK Amgi suMhTyaIn naUsuMdun tuMHhLli>

lMdM Asigi su-noMdun noZmgi cra taNjribsiZd heNn caUb cEHeZ pidun mSoIgi puNsid kaNnb AmTt fxhNdn nTtCrg zaIhaKki AoIb piKlb AoIjb Srd mihO laZ HaKtun INdiyagi loIlM Asid paZHoKlib miSL Asin kxlE miyaMbu miAoIb Am AoIbgi ciZleMb fxhNbg loInn mseK-mzaL naIb puNsi mreLd hiZb zMhNgni haIn HajhLli, msi AcOb nMHaK Amni haIn AeKtiZ ceyrmeNgi waroLn HOrM Adud haISi>

AroIbd 42 sub pCripaKki mpoK kuMAoNg mri lEnn faIh paUjeL pibirKSib niZtM yaAoLluPsiZ Amdi IrEcasiZbu HagTp foZdoKcri>

loInn lMdMsigi ciZmi-tMmi IciL-InaUsiZbu mpoK kuMAoN Asibu mpuZ fahNbibgidmK HagTp foZdoKcri haIn pCripaKki pbClisiti AeNd pCropegNdagi sekCretri lEbaKzaKp luwaZn HadorKp ceroL Asin mSa tan fozdorKli>

AmroMd, pCripaKki pbClisiti AeNd pCropegNda sekCretri IN-carj lEbaKzaKp puwaZn hadorKp AtoPp ceroL Amn haI, pipLs revlCyusnri parti Aof kxlEpaK (pCripaK)ki diparTmeNT Aof pbClisiti AeNd pCropgNdan luP Asigi mpoK kuMAoN HOrM numiTt chi SudiZgi AoIn puHoKcb 'kxla seMpuZ', volCyuM-5 Asid yaUrib hirMsiZdi 42 sub pCripaKki mpoK kuMAoNd AeKtiZ ceyrmeNn pib paUjeL, 42 sub pCripaKki mpoK kuMAoNd AeKtiZ ceyrmeNn pib paUjeL Ixlis AedisN, 39 sub red Aarmi ApraIjiZ degi HOrMd AeM Ae sigi ceyrmeNn pib paUjeL, AetitoriAeL, AESogi nharoL, AeN Aes si AeN -AaI AeM Amdi INdiya gvrNmeNTki pic toK, Isan Isabu Hajb haIbsi maI paKnbgi lMbini, soseL neTwarkiZn INSTlKp nhasiZgi moreL maZhLlKp, nMHaKki nMhT licTki SuTlaI AoIn nupisiZbu sijiNnrK, maU se doZgi AzaZ AoIzE puNsi wari AmsuZ Isa seMgTp haIb hirMsiZ Asini haInsu ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 10, OCT 2019