TODAY -

partisiZ waSLloN maNndbn caUST HOraZsiZ paISTp zMdCre< bireN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 11 2021 : lEzaK paImiNnrib partisiZgi mnuZd Amg Amggi waSLloN SeNnbn lEzaK Asin miyaMgi caUST HOraZgi HbK HOrMsiZ mpuZ fan niZtMn paZHoKp zMhNdCre>

mrM Adun bi je pin laKlib AeseMbCli IleKsN Asid AebsolCyuT mejoriti fxnb hoTnbiyu>

msin mnipurbu heNn caUSThNb zMgni haIn zsi kaZpoKpi distCriKT hed kCwartrd lEb Homas gCraUNdd paZHoKSib lEzaK Asigi go tu hiLs-2.0gi HOrMd cif ministr AeN bireNn foZdoKSCre>

mhaKnn luciZlib cuZsiNnb lEzaK Asibu warOrdun mhaKn mSa tan haI, cuZsiNnrib parti mseLgi mrKt Amg Amggi waSLloNd SeNnb lEre>

miyaMgi caUST HOraZ haIbsi lEzaK Adud Ix-tPp AmsuZ mra ceTp lEtndi AoIHoKloI>

mrM Asin AsiguMb mHO tarib mru AoIbsiZ Asi lEhNnbgidmK parti AmSKtgi AoIb lEzaK lEhNb mHO tare>

lEzaK Asin mnipurgi caUST HOraZsiZ AmsuZ miyaM puMnmKki AwabsiZ koKhNnb AzMb paMbE puHoKtun hoTnri>

mmaZd lErMb lEzaKsiZg maNndb mAoZd bi je pin luciZlib lEzaK Asin lEzaKloNd SK nTtn mhaKki lEzaKn miyaMgi Ix-tPp puNsi mhiZ AmsuZ mhE cagdb AnOb waSLloNsiZg loInb AceTp SoZfM Amd cxsiLlKlibni haISi>

cif ministr hNdKt lEbaK waHoK AoISib hiL Aeriyaj kMmitigi mtad pLldun foZdoKSibd lEbaK Asigi kNstitCyusNn pirib hiL Aeriyaj kMmitigi cTn-kaZloNsiZ Adud AmTt faUb hoZdoK hoZjiN tOroI haIbgi AceTp wafM pNSi>

lEzaK Asin INdiyN kNstitCyusNgi waZmd kEdOnuZd cTloI haIbg loInn mhaKki lEzaK Asin kNstitCyusNn pirib pCrovijNsiZ Adubu mpuZ fan zaK seNdun cTli haISi>

lEbaK wayeL HOdad maInoriti nTtCrg mejoriti haIbgi wafM lEte>

niZsiZb HoKtCrb mtMdgi hOn AESoI puMnmK AmTt AoIn hiZmiNnrKlibi AmsuZ AsiguMb mSLgi SuNnaI Am HMnbgidmK bi je pinsu mHO tab HbKsiZ paISTlKli haISi>

loInn mnipurgi yeLhO furuP kaZluPsiZnsu AESoI INdiya mcani, AESoI mnipurini AmsuZ AESoI AmTtni haIb waSLloN Asi ceNgdbni haISi>

HOrM Adud bi je pin luciZlib mhaKki lEzaKn lEbaK miyaMgidmK paISTSi HbK HOrMsiZgi mtaZd pLldun haI, si AeM AEc ti sCkiMd hOjiK faUbd miAoI 22,781 miZ cLle AmsuZ msigi mnuZdgi miAoI 2,271d leMn layeZbgi SudoZcab fxhLle>

kaZpoKpi distCriKTki AoInsuu ApuNb yuMHoZsiZgi mnuZd cad 63di toti IsiZ sijiNnbgi SudoZcab fxhLle AmsuZ sCwac varT misNgi mSad kaZpoKpi distCriKTt puNn toIleT 32,327 saSCre haInsu HOrM Adud tiNSib miyaMd foZdoKSi>

kaZpoKpi AeseMbCli kNstitCyuAeNsigi AeM AeL Ae neMca kiPgeNbu ministr AoIhLlMbdgi lOHoKSibgi mtaZd pLldun cif ministrn haI, mzoNd lEzaKki maIkEdgi nuZzaItb AmTt lEte>

lOSib fireP Adu cuZsiNnb lEzaK Asi mra ceTn HMnbgidmK lOSibni haISi>

loInn kaZpoKpigidmKtd neMca kiPgeNn caUST HOraZgi HbKsiZ lOsTlKpbusu cif ministrn siZHaSi>

kovid-19 peNdmiKki sekeNd wevki mtaZd pLldun mhaKn hOjiK lErib kovidki fivM Asi tyaZ tyaZn lOroIdbni haIrdun numiT SudiZgi mayoKnrib pojitivitigi reT Asi cad 0d hNHhNgdbni haISi>

peNdmiK Asibu mpuZ fan laNHeZnb zMnbgidmK lEzaKki maIkEdgi distCriKT 16 mKt AoKsijeN pClaNTsiZ HMle AmsuZ heLH keyr fesilitisiZgi meIN pawr AmsuZ INfCrasCtCrKcrsiZgi msiZ heNgThLlgni>

zsi paZHoKsib lEzaK Asigi go tu hiLs - 2.0gi HOrMgi mnuZ cNn kaZpoKpi distCriKTki benifisrisiZd tozaN tozaNb lupa kCror 46.34 gi AoIb sCkiMsiZgi kaNnbsiZ fxhNSi>

loInn distCriKT Asigi lupa kCror 1.593gi AoIb AtoPp caUST HOraZgi pCrojeKTsiZbu hOjiK cTHri haISi>

loInn cif ministrnn HOrM Adud tiNSib miyaMd mmL yaUdb kMmCyuneL AoIb politiKst sruK yabiyu AmsuZ miyaMd AraNb wafMsiZ sNdoKpignu haInsu ApiL tOSi>

zsigi HOrM Adud rajCy svagi AeM pi lEseMb snajaUb, warKs ministr HozaM bisCwjiT, lEzaKsigi ministrsiZ, AeM AeL AesiZ AmsuZ mkoK HoZb AofisLsiZn sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 12, OCT 2021