TODAY -

maleMgi rediAogi numiT : daImNd rediAon miyaMgi puKniZ waSL ApeN-peNd paUdMfM AoIri< jeMs
Source: Hueiyen News Service

kKciZ, febCruwari 12 2020 :
gCyanNd naUreMmiyaMd zaIhaK HbK sun-sun, I-paU, IsE-noZmaI tajdun miT-maI AoIhLlib, Awa poTHahNbd SCwaIdgi mru AoIb AmsuZ SCwaIdgi laIb midiyM Am AoIrib rediAobu yunaIted nesNski 67sub jenreL AeseMbClin lOSib warePki mtuZINn kuMja 2012gi febCruwari 13 Asibu maleMgi rediAogi numiT (wrLd rediAo de) haIn paZHoKndun laKli>

kuMja Asigi AoIn 'rediAo AeNd daIvrsiti' haIb HiMd maleMgi mfM kyad maleMgi rediAogi numiT paZHoKnnb seM-sanri>

maleMgi rediAogi numiTn laKp Asid INdiya lEzaKki ministCri Aof INformesN AeNd bCrodkastiZgi mSad, SoZjoM war memoriAeL tCrsT, SoZjoMn mnipurgi IhaN haNb kMmCyuniti rediAo srvis Am AoIrib HObaL distCriKTki SoZjoMd haZdoKlib 91.2 megahrjt sNdoKlib Aef AeM rediAo (fCrikCweNsi modCyulesN rediAo) daImNd rediAo, SoZjoMgi pCrogCraM AegjikCutiv jeMs hEkCrujMg huIyeN laNpaU paUceg ASNnn Unjrubgi paUdM miyaMd HMjri>

kuMja kyadgi daImNd rediAo Asi sNdoKpirKSibno, kri-kri HOrMsiZ sNdoKlibge haIn hxSib wahxgi paUSuM pirdun jeMs hEgCrujMn haI, SoZjoM ware memoriAeL tCrsTki cCyermeNsu AoIb, haNn mnipur lEzaKki ministrsu AoIbirMlb moIraZHeM hemNtgi lMjiZ mSad mhaK msan cCyermeN AoIdun kuMja 2017ki jnCyuwari 4d 91.2 daImNd megahrjt sNdoKlib Aef AeM rediAo (kMmCyuniti rediAo) Asi sNdoKp hOrKSibni>

AhaNb tCraNsmisN AmsuZ Anisub tCraNsmisN haIn pCrogCraM sNdoKpgi mtM lE>

AhaNbgi tCraNsmisNn AyuK puZ 9.30 dgi Adug Anisub tCraNsmisNn nuZHiL numidaZwaIrM puZ 5 dgi hOri>

noZmgi AoIn AhaNb tCraNsmisN AyuK puZ 9.30 dgi AhaNb tCraNsmisN sNdoKp hOjE>

HOrM hOdoKp AoIn mnipur lErib kaZluPsiZgi AoIb magi-magi laIniZgi IsEsiZ sNdoKli>

mHx tarKpd daImNd rediAogi msagi AepCruv AoIrb sEsKp/sEsKpisiZ SKtn sKp mtM IsE, mtM-mtMgi AoIb wafM miyaMd SxhNb, IMfaLd foZb paUcesiZdgi SoMjiNb paUsiZ miyaMd SxhNb, gud morniZ daImNd haIn miZHoNb miyaMgi ApeN-peNd foZdoKnbgi SudoZcab pib laIv foniZ pCrogCrfaM, SuKt-SudKt HarKp Aes AeM Aeski mteZn IsE SLhNb AmsuZ IsEgi mrKt mhEroIsiZn kaNngdb kCwij hxdun Aes AeM Aeski SuTHaZd AcuMb paUSuM pirKp miAoIsiZgi miZ laUHoKp, loIsiLlKpd kCwijgi wahx hxdun SCwaIdgi Hun paUSuM pirKp miAoI Adud wahx 5 hxdun wahxsiZ Adugi paUSuM cuMn pib miAoId mna pidun puKniZ HOgTp, magi-magi hEjbi teleNTsiZ UTnbgi taNja pibn laIv AoIn sNdoKp teleNT hNT pCrogCraM, miyaMgi Ana-layeZbd mteZ paZnbgidmK sNdoKp heLlo doKtr, AzaZsiZgi AoIn magi magi hEjb IsE sKcnb, sEreZ Hijnb Amdi monolognciZb paZHoKcnbgi HOrM, daImNdd IsE sKnsi AmsuZ SoriroLgi HOrMsiZ lePtn sNdoKli>

pCrogCraMsiZgi mrK-mrKt miyaMn Awa-poTHanb IsE-noZmaI, sumaZ lila, daImNd rediAogi AepCruv AoIrb AartisTsiZn saNnb dCrama seriAeL, koIn cTtun lOmi-siNmisiZg Undun mSoI-mSolIgi puKniZgi waroL foZdoKcnbgi SudoZcab pibgi HOrM Amdi miyaMn sKSx-maISxnrb/maISxnrbi selebCretisiZg Undun wari-wataI sab, mtM-mtMgi I-paUsiZ, daImNd rediAon SoMjiNb maleMgi mfM kyad HoKlib HOdoK-waHoKsiZd yuMfM AoIrg puHoKp kCraIM riporT AmsuZ leT naIT sCtorinciZb mSL-mHeLgi HOrMsiZsu sNdoKli>

daImNd rediAon sNdoKlib HOrMsiZd miyaMn SCwaIdgi heNn paMnrib HOrMsiZ Asi kri-krino haIn hxSib wahxgi paUSuMd jeMs hkCrujMn haI, daImNdn sNdoKlib HOrMsiZ loInbudi paMnE haIb yaI>

Adubu miyaMn paMnrib HOrMsiZ haIrgdi kCraIM riporT, leT naIT sCtori AmsuZ gud morniZ daImNd haIrib HOrMsiZ Asi pNb yaI>

daImNd rediAon puHoKlib HOrMsiZ kCraIM riporT AmsuZ leT naIT sCtori haIrib HOrM Asi mruAoIn AESoIgi SuNnaI Asid fTtb HbK, kCraIM tOribsiZ Asi mSoIn fn hE-siZn fTtb HbK, kCraIM Adu tOjrbsu mmEHxd mraLgi mtuZINn logi AoIb cEraK loInmK fxSib zaKtni>

mrM Adun fTtb HbK, kCraIM Asi AESoI SK tOrodiBni haIbgi paUjeL pib HOrMsiZni>

gud morniZ daImNdgi HOrM Asidn lEzaKn lMbi-HoZ seMbidbgi, nesnL fud sikCyuriti AeKT (AeN Aef Aes Ae) gi ceZ-cini niZHin fxhNbidbgi, AeM ji-AeN Aar I ji Aeski SuTsumL piHoKpidbgi AsinciZb magi-magi AniZb-ApaMb puKniZ waSLd lErib ApeN-peNd paUdMbn AoIri>

mSoI-mSoIgi AniZb ApaMb Adusu miyaMd Amdi mri lEnb lEzaKki yaItoZ fMdoZbsiZd yOhNnbgi lMbi Amsu AoIri haIn foZdorKSi>

daImNd rediAogi sCtaf kya lEre AmsuZ kMdOn cLlaIribge haIn hxSib wahxgi paUSuMd jeMs hEkCrujMn haI, hOjiK-hOjiK sCtaf 13 lE, mSoI-mSoIgisu yaMb yaMdb AwamL Sr Srdi fxhNb zMle>

miyaMn nuZsibibdgi daImNdn sNdoKlib HOrMsiZ sCpoNsr tObirKp Amdi AedvrtijmeNTtgi laKp ApiK-ApiKp seNfMsiZn yaMn wan zMnnb cLlaIri>

mnipurd lErib kMmCyuniti rediAo srvis 3 Harg INdiyagi AoIn ApuNb kMmCyuniti rediAo 262gi mnuZd yunisef Amdi si Aar Aen rediAo sCtesN 60 SNgTtun AzaZ nupimcasiZ mhE tMhNdb yade, laIriK hEhNdb yade Amdi AzaZsiZbu zNn luhoZb HiZnbgi paNdMd "bcpN AeKspCres" ahIb HOrM Am taZkK 10 SK AhaNb fej AoIn maI paKn paZHoKtun yaMn ApiKp seNfM Sr fxSi>

Anisub fejgi HOrM sNdoKSCre>

mdugi riporTsu HaSCre>

Adubu mdun yabirKlbsu yaMn piKp seNfM Sr SjiKSK fxlKkdb Adu mzaIre>

AtEdi seL laKfM IrE lEte haIn foZdorKSi>

daImNd rediAon sNdoKlib HOrM Asi kdaI kdaI faUb sNdoKp zMlibge hxSib wahxgi paUSuMd jeMsn haI, hOjiKti maleM Asi INtrneTki Ira haIbdu AoIre>

mrM Adun rediAod SKt nTtn INtrneT fxlib mfM SudiZmK daImNd rediAo tab fxle>

mobaILd SuTseM laIv haIb AepClikesN Asigi mteZn maleMgi mfM SudiZmKt tab yare>

yu tCyubt 91.2 daImNd rediAo si Aar Aestsu Adug daImNd rediAogi fesbuK pejtsu cxbirg AduMmK AyaMb HOrMsiZ tab fxhLle>

yu tCyub AmsuZ fesbuK pejtdi sNdoKtb HOrM Srdi yaUri haIn foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 13, FEB 2020