TODAY -

cCyermeN lab mEtEn yaIf paUjeL pirKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 12 2019 : kxlEpaK kMmCyunisT partigi laNmi sxluP miyaMgi fizaZ laNmi (AeM Aef AeL) gi 15 sub mpoK kuMAoN laKpg mri lEnn kxlEpK kMmCyunisT partigi pCrsideNT militri AefCyers kMmitigi cCyermeN ke Aes AEc lab mEtEn yaIf paUjeL pirKli>

kxlEpaK kMmCyunisT partigi pCrsideNT militri AefCyers kMmitigi cCyermeN ke Aes AEc labn SuTyeK pidun HadorKp yaIf paUjeL pibgi ceroL Adun haI, kuMj1 2019 gi AogsT 13 Asi kxlEpaK kMmCyunisT partigi laNmi sxluP miyaMgi fizaZ laNmi (AeM Aef AeL) gi 13 sub mpoK kuMAoN numiTni>

numiT Asin laKpd AEhaKn AeM Aef AeL/ke si pigi mhuT siNjdun kxlEpaK Amdi wesiyagi yaAoL laNmisiZ, yaAoLluPsiZ, lMdM Asigi HOgaI purib micM miyaMgi luPsiZ, laIriK-laIsu hErb aSx-AhEsiZ, IrEcasiZ loInn AESoIbu sOgTpirib lEbaKsiZ puMnmKki mfMd AeM Aef AeLgi kuMAoN HOrMg mri lEnn yaIf paUjeL pijri>

yaIf paUjeL Asig loInn AeM Aef AeLgi mpoK numiT Asid puMnmKki mfMd wafM Srdx noLluKn HMjri>

kuMja 1891 gi AogsT 11 d kxlEpaK (mnipurg bCritisk soKnSib AESoIgi niZtMbgi laNfMd HwaI kTSCrb mrEbaK niZb AHObsiZgi niZsiZ numiT Amsuni>

numiT Asi INdiyagi niZtM laNgi sruK Am nTte>

kriguMbdsuu INdiyagi HOdoK waHoKsiZg yeTsiNndun HOrM Asi paZHoKloIdbni>

AESoIgi AoIn yaMn myeK seZn HMgdbni>

msi AESoIgi AseZb puwarini>

lEbaKki seZlb niZsiZ HOrM Asi AESoIgi muTnaIdCrb niZtM UroZni>

msin lMdMsigi miyaMd niZtM myaI kaUdnb wari liribni, HOna haPlibni Amdi yaAoL laNHeZgi InoT pibibni>

chi ca kyagi tuZd AoIrKkdb AESoIgi SuNnaIgi puNsiroL Adu zsigi miroL AESoIn AESoIgi waSLd sagTcb zMlibni>

zsidgi hxgTn yeZlubd maleMgi AoIn AcOb AhoZb kya AESoIn USCre>

wrLd war-tugi mtMdgidi fesijMgi wari puMb HuPciNnSCre>

kuMja 1840 gi priZgi AHeZbdgin kuMja 1980 gi priZgi AHeZb mtM faUb kMmCyunijMg librelijMg micx SoMndun UxSTnrMb Adu mtM Amgi yu Aes Aes Aarn niZSaISibdgidi mhE-mhE hNdoKnSCre>

muKnbgi caZ neMHSCre>

librelijMn magi tOb zMb paZgL Amdi mtiK-myaIg loInn haIn-huMn mtM kya paLlKSCre>

AduM AoInmK librelijM cTp lEbaK AyaMbd msiZ yaMlb miyaM Amdi laIrbgi pNSEnuZd pT-tTn wan hiZli, mihaT-mipuN, tuhT-nEhTp Amdi AkNbbu nMHbibgi cEna SaZli>

librelijMsu kCraIsis kya zsidi HeZnrKli>

hOSib chi kya Asi magi SuTt maleMsi tadun laKlgsu baIAoteKk INfoteKk Anigi puNsiLlKpn Amdi caUSTlKpn librelijMn waroIsiN pib zMdb muKnb kya SuNnaId HorKli>

maIkE Amdn caUSTpgi miZd seNjaU taNbsiZn mSoIgi seNdoZgidmK maleMsi puMloI loIsiLle>

Iko sistM HugaIre>

gClobeL warmiZ HoKle>

HwaI paNbsiZgi taZjfMgi mri puMb HdTpire>

zsidi AmuK miAoIb SuNnaIn librelijMd HMlMb Hajb puMb maZb hOrKlbni>

miAoIbn tOrMb HbK puMb roboTn Amdi AartifisL INtilijeNs (Ae AaI) n AsuM-AsuM mhuT siNdorKli>

mtMg candCrb caUSTpgi mzaL fxdCrb miAoIsiZgidi cNnfM lErroI>

roboTn Amdi Ae AaIn miAoIbgi HbK puMb muNSidun mmEHxd miAoIbn tOgdOribsi sCporTs Amdi AarT AeNd kLcr SKtmK zaIhOgdOri>

zsidi AzKp fxn dijiteL wrLdn caUSTlKpg loInn caUSTlb lEbaKsiZn caUSTtCrib lEbaKsiZd dijiteL koloniAelijMgi fenomenN Am cTHrKli>

kriguMbd lEbaK Amn caUSTp zMdn AsuM lEb tarbdi lEbaK Adugi AtoPp maZjiL Han caUSTSCrb lEbaK Amgi koloni AoIn msan AduMmK lEb tarKI>

msi zsigi caUSTtCrib lEbaKsiZgi tseZn AoIrKlib mSoIgi mraIbKt tMlMlb fivMni>

ceroL Asin mSa tan haI, maleMsigi miAoIb SuNnaIn Atiya pKn caUSTnSCrb mtMsid INdiya haIrib lEbaK Asidi modi lEzaKn fesijMgi maIkEd ciZHrKtun puwaribu mniZ hLhLle Amdi fejisTki lEzaK AoNHoKSCre>

hNdKt INdiyagi parliyameNTt ti AeM sigi AeM pi mhuwa moItCran '7 saINs Aof Aarli fesijM' haIn SudoMbi HiNdun modibu fesisTni haIn sNdoKn taKSCre>

zsi-zsimK bi je pin luciZb lEzaK Asin zMmi haIbgi mtaguM KINdiyN kNsCtitCyusNdgi AartikL 35 Ae AmsuZ AartikL 370 muTHTSCre>

jMmu AeNd kasmirgi sCpesL sCtets lErroI>

jMmu AeNd kasmirgi maleMgi AtE mfM AmTtg sMnhNdCrb mtuZd haNngi jMmu AeNd kasmirgi cif ministr Ani mehbuba mufti AmsuZ fruS Abdulabu haUs AeresTt HMlg kasmiri miyMbu HAoI UsiTtn laNmigi paZgL sijiNndu jMmu AmsuZ kasmir haIrib sCteT Asibu jMmu ZmsuZ kasmir haIb Amg ldaS haIb Amg yuniyN tetori Ani HoKn HugaIbiSCre>

sCteT AoIrMbdgi yuniyN teritorigi HaKt hNHSCre>

msid kasmirisiZgi puKniZd kri faUrMgni Amdi tuZd mSoIn kri tOrKkdOri? maleM puMbn kri haIrKkdOri? jMmu AmsuZ kasmirgi mHxd knad AmuK SuT HarKkdOri? INdiyN kNsCtitCyusNn sCteTki AeseMbClisiZd sCteT seMdoK-sadoKpgi mzM AmTt pide, parliyameNtt loIn pi>

AartikL-3d sCteTki zMSE HugaIb sCteT Amdgi lM mceT Sr lOHoKlg Amd haPciNb, sCteT 2/3 dgi lM Sr-Sr lOHoKlg AnOb sCteT Am seMb, sCteT Ani nTtCrg Anidgi heNbn AmTt AoIn puNsiLlg AnOb sCteT Am seMb, sCteT Amgi mmiZ AoNb AsinciZb mzMsiZ Asi seNtr haIbdi diLli lEzaKt lE, sCteT lEzaKt lEte>

AsiguMb fivMsiZ Asid wesiyad lEb ApiK-ApiKp yeLhO furuPsiZn AmTt AoIn puLlg kri fireP lOmiNnfM HoKI>

mmaZHKt modi lEzaKn kuMja 2018 gi miTyeZ Amd yu ji si-AeM AEc Aar digi yaHx Amn seNtrgi yunivrsitisiZd si si Aeski ruLsiZ cTngdbni haIn nMsiLlKtun yunivrsitigi AojasiZ lEzaKki mayoKt wa zaZdnb tOrKSCre>

loInn knaguMb micM Ambu terrisTni haIn heKt mifa-mipuN cTHb yarb Amdi mrL-mHuM mTp zMb yu Ae pi Ae biL 2019 loK sva AmsuZ rajCy sva AnimKt pas tOSCre>

msid nTtn Aar ti AaI AemeNdmeNT biL 2019 nciZb seNtrn pawr suPn paIsiNnnb biL kya Amsu pas tOSCre>

haIrib biLsiZ Asi yaMn Hun AeKT AoNdun cTnrKlgni>

zsidi INdiyagi fedreL sCtCrKcr HugaIrKle Amdi demokCresibu SoZgoInrKle>

AsuMn Aar Aes Aes/bi je pigi hiNdutCwa AmsuZ ASNd varTki mxlaN mxfaUnnb HOAoZ-HOsiL Amdi laZlO kya mnM-mnM INsiLlKli>

INdiyan hiNdi harTleNdgi miAoIsiZ haIbdi AariyaN dCravidiyN AmsuZ moZgoloId haIrib miAoI kaZluPsiZ Asibu tKSaIdun waN nesN waN leZgCwej Amdi waN rilijNd yuMfM AoIdun monoliHiK sosaIti Am seMgni haIbsi fesisTki waSLloNni>

msi zsigi taIbx riAelitig sMndCrb waSLloN Amni>

mtaZ Asid wafM Am pusiLlKp yaI>

IsClamiK sCteT seMnbgi hOrKSib siriyN siviL war yuropiyN yuniyNdgi yu ke toKlKSib Amdi yuropiyN yuniyNn zsi lEtafM Sxdbgi mrMsi sestrN sivilaIjesN AmsuZ musCliM sivilaIjesN Anisi yESaInbdgini haIn puNdiTsiZ, politisiyNsiZ Amdi micMsiZn HajE haIn historiyN, juvaL, loAa hrarin haI>

mhaKn AsuMn mSa tan haI, westrN sivilaIjesNn musCliM nesNsiZd demokCresi AmsuZ hCyumeN raITs nMdn cTnhNnnb hoTnrubgi AoNn-tEnb mhE AoIn IsClaM cTpsiZgi maIkEdgi yuroPki lEbaKsiZd terrijM cTHrKtun saHin yESaI HugaIbg loInn AmaZ-Ata kya HoKhLlKSi>

msid nTtn yuroPt IcaUguM ceNsiLlKSib msCliM maIgCreNTsiZbu yeZHib Amdi yuropiyNsiZgi sKtMd mSoIn pirKlib cEHeZgi Akibn mrM AoIdun mSoIn niZjrKSib yuroPki mSL-mHeL kyagi kLcr myaM fxbgi nuZzaIrb mxlaN Adu HadoKp tarKSi>

musCliM zaKt tab nTtCrg musCliMn mejoriti AoIb AcO-AcOb lEbaKsiZdi tozaNn HMbu HMSisi>

wesTki lEbaKsiZd mtM kyadgi yuropiyNsiZn koIsiNdun lErKlb musCliM maInoritisiZ zsi faUb SubE Am hoZhNb zMdCribni>

INdiya haIbsi cfu AkaIbgi cigaI mceTsiZn loNSTlg seMb lEbaKki cfuguMbni>

mAoZ SKtmK maNbni>

kuMja 1947 t bCritisn niZtMb pirMb mtMdud lEbaKsi niZHO paNb lEbaK mca-mca 562 muKni>

haIrib lEbaK mcasiZ Asigi mnuZd AyaMbdi nMfu-hafud puNsiNSibni>

AmroMd, zsidi INdiyasi bCritisn seMbirMbni, mSoIgi SudoLni>

INdiya msan msagi mraIbK lePcrKSib nTte>

mtMdugi puwarin pirKSib SudoZcabsiZ Adun INdiya AoIrKsibni>

mtMdudgin zsi faUb SeNnbtn piK HNn lErKSibni>

Amg-Amg taIsiNnb suKya yadn muKndun laKSCrbni>

yu Aes Aes Aarn kaISib Adudgi heNn saHib mAoZd niZSaIbgi mtM zaIribni>

puwarigi taZkK kyad mraIbK Hirb muTkdOrib furuP kyan naHEb yadb tMHirb SudoZHib kya mayoKnb tarKI>

AduguMb SudoZHibsiZ Adu SuNnaIgi puNsiroLd AcOb siZnbni>

hiZb nTtCrg sibgi laNfMni>

siZnbdud maI paKlgn furuPtu hiZle>

maIHirgn muTSib nTtn AtE lMbi lEte>

Adubu AduguMb puwarigi taZkK, taNja Amdi fivMdu maIkE kyadgi furuPtu mroMdoM hiZjnbgi SudoZcabsiZ pirKtbdi nTte>

wesiyagi yeLhO furuP puMnmKki maZd haIrib SudoZcabsiZ Asi zsi HeNdun lErbni>

AsiguMb mfM, mtM Amdi fivMn purKlib SudoZcab puMnmK Asi lMdMsigi yeLhO furuP SudiZmKn kEdOnuZd maZhLloIdbni haInsu ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 13, AUG 2019