TODAY -

'mraL lEb miAoI AHubd cEraK pibiyu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 13 2020 : Ha Asigi 9 d HoKSib chi nOrib AzaZ Amd IkaI SuMnb maZhNbgi HOdoKt ceNnb mraL lEb miAoI AHubd cEraK piyu haIn AoL mnipur musliM sCtudeNTs AorgnaIjesN ( Ae AeM AeM Aes Ao) gi vaIs pCrsideNT AeM jakir huseNn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, piKlib nupimc Amd AsiguMb HOAoZ Am cTHSib Adu Ae AeM AeM Aes Aon HwaI hKcaZ yaUn yaniZdb foZdoKli>

mtuZd AsiguMb licT Asi cTtnb miTyeZ cxgdbni>

tabd tujuZlb AsiguMlb HOdoK Asid ceNnrib mraL lErb miAoI loTtun lErib Asi paLlib lEzaK Asin miTyeZ cxdun AHubd logi AoIb cEraK pibiyu>

nupi-Azagi yaIfnbgidmK paISTlKlib sCkiMsiZgi mnuZd Am AoIrib beti bcaU beti praU haIrib sCkiM Asin nupisiZgi zaK seNnb Amdi mhE-msiZ tMhNnb wafM kya yaUrbsu HbK AoIn paZHoKte>

msin mrM AoIrg nupisiZ noZm-noZmgi lESa tarKli>

mraL lErib miAoI Asi AkKnb mtM Am pidun farg logi AoIb cEraK pidCrbdi Ae AeM AeM Aes Ao Amdi msig waSL maNnb mnipurgi si Aes AosiZg SuTsmnrg mSL mSa kyagi SoZjx cxsiNnb seM-sare haIri>


MAYEK NEWS - 14, JAN 2020