TODAY -

mnipurd fxb sCpaIsis pCrosesiZgi mtaZd lOmisiZgi tCreniZ hOdoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 13 2020 : mnipur sCmoL farmrs AegCri bijines kNsortiyM Amdi kCrisi vigCyaN keNdCr, IMfal wesTn SuTsMndun pCrosesiZ AeNd marketZ Aof lokeLli AevaIlebL sCpaIsis Aof mnipur haIb hirMd numiT huMnigi AoIb tCreniZ pCrogCraM Am zsi AaI si Ae Aar lMfeLgi hoLd hOdoKSCre>

nesneL INstitCyuT Aof AegCrikLcr marketiZ, jypurgi miTyeZ mSad tCreniZ Adu hOdoKpgi HOrMd cif gesT AoIn sruK yardun AaI si Ae Aar for AeN I AEc Aar mnipur seNtrgi joINT direKtr da. nres pCrksan haIsi, mnipurd siZ, yaIzx AmsuZ U moroK Habd yaMn caNnE>

mna-msiZ mSL kyasu Habd cunbn mraZ kaIn puHoKp zMmi>

lOmisiZd markeT liZkej niZHin fxhNb zMdbn lOmisiZd SudoZcadb kya mayoKhLli>

lOmi kya Amn mSoIgi AoIb poTHoKsiZ AhoZb mmLd yoLli haIbsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud pCrisidiyM meMbr AoIn sruK yasib mnipur sCmoL farmrs AegCri bijines kNsortiyMgi pCrojeKT koAordinetr AeM Aes SaIdeMn haISi, mtO krMn lOmisiZgi INkM fgThNgdge haIb miTyeZd AsiguMb tCreniz pCrogCraM Asi paZHoKpni>

pCrosesiZ Amdi marketiZgi mtaZd niZHin miTyeZ cxb tzaIfde>

mniprd sCpaIsis mSL kya fxI>

msi niZhin pCrosesiz Amdi marketiZ tOrbdi yaMn lOmisiZd kaNnb fxgni>

hirM Asigi mtaZd risorc parsN kyan wafM kya HMgdOri>

sCpaIsis bordki fiLd Aofisrnsu wa zaZgni>

misN INtigCreted hortikLcrnciZb seKtrd lOSTp yab HbK kya lE>

siZ, yaIzx, moroK yaU sCpaIsis mSL kya pCrosesiZ tOdun INkM heNgThNsi haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud AeN AaI Ae AeM jypurgi depCyuti direKtr da. Aes Aar, AaI si Ae Aar for AeN AEc I Aar mnipur seNtrgi pCriNsipaL saINtis da. AaI meGcNdCr Amdi ke vi ke IMfaL wesTki siniyr saINtis ke AEc heran pCrisidiyM meMbrsiZ AoISi>


MAYEK NEWS - 14, FEB 2020