TODAY -

go tu hiLs-2.0 boIkoT tOSibni< ATsuM
zsi noZyaIdgi senapti distrBiKTt puZ 12gi toteL sTdaUN tOrgni

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 13 2021 : zsi AoL trBaIbeL stBudeNT yuniyNs, mnipur (ATsuM) n siNdun senapti distrBiKT hed kwaBrtrd paZHoKSib distrBiKT Asigi siviL sosaIti AorgnaIjesNsiZgi kNsLtetiv mitiZn cif ministr AeN bireNgi go tu hiLs-2.0 mSa tan boIkoT tOnnb wareP lOSibg loInn senapti distrBiKtT hyeZ noZyaI mtuZdgi hOrdun mHxgi numiT sePteMbr 15gi numiT yuZb mtuZ faUb puZ 12gi toteL sTdaUNgi SoZjx cxsiLlgni haIn warePnSrBe>

kNsLtetiv mitiZ Adu hiL Aeriyaj kMmiti (AEc Ae si) n reKkmeNd tOSib mnipur (hiL Aeriyaj) Aotonoms distrBiKT kaUNsiL biL, 2021 pNdun lEbgi mtaZd SNnnb kOSibni>

mifM Adud sruK yaSib tozaN tozaNb si Aes AosiZgi mihuTsiZn kuPn SNnrb mtuZd mnipur gvrNmeNTt hiL Aeriyaj kMmitin reKkmeNd tOrKlb Aotonoms distrBiKT kaUNsiL biL, 2021 Adubu AeseMblBid puHoKtun SNnnbgimdK haIjb, mnipur lejisletiv AeseMblBigi spBikrn wiHdrBo tOSib Aordr Adugi mrM SxhNgdbni>

mrMdi AseMblBi Asigi ruLs Aof prBosijr AeNd kNdKT Aof bijinest yuMfM AoIdb spBikrgi widrBowL Adu yafM HoKte AmsuZ kNstityBusN Aof INdiyagi AartikL 371 (si) gi mtuZINnsu yafM HoKte haIb warePsiZ lOSi>

mrMsiZ Asin stBeT gvrNmeNTki go tu hiLs-2.0 Adu boIkoT tOnb siviL sosaIti AorgnaIjesNsiZn lOSib wareP Adu zsigi mifMnsu Ayab piSibg loInn hiL Aeriyaj kMmitin reKkmeNd tOSrBb Aotonoms distrBiKT kaUNsiLs biL, 2021 Adu AeseMblBid puHoKtun SNndrBib AmsuZ spBikrn wiHdrBo tOjSib mhaKki Aordr Adugi cP cab mrM pidrBib faUbdi gvrNmeNT Asigi go tu hiLs-2.0gi prBogrBaM Asi boIkoT tOSigni haInsu warePnre haIri>

pNb yabdi, AsiguMb cP maNnb kNsLtetiv mitiZ Amsu numiT Srnigi mmaZd ATsuMn siNdun USrBuL distrBiKT hed kwBartrd paZHoKSrBbni>

mifM Adu sruK yaSib distrBiKTsiZsi si Aes AosiZnsu stBeT Asid trBaIbeLsiZgi hKsiZ zaK seNnbgidmK lOSTlKp HbKsiZ sporT tOdun laKSibni haIri>

senapti distrBiKT hed kwBartrd paZHoKSib kNsLtetiv mitiZ Adud AoL trBaIbeL stBudeNTs yuniyN, mnipur (ATsuM), AoL naga stBudeNTs AesosiAesN, mnipur (ANsuM), kuki stBudeNTs AorgnaIjesN, jenreL hed kwBartr (ke Aes Ao-ji AEc kyBu), naga pipLs AorgnaIjesN (AeN pi Ao), senapti distrBiKT wimeNs AesosiAesN (Aes di dblBiyu Ae), senapti distrBiKT stBudeNTs AesosiAesN (Aes di Aes Ae) AmsuZ luPsiZ Asigi mri lEnb mhEroI luPsiZgi yuniTsiZbu luciZlib mihuTsiZn sruK yaSi haIri>

msigi mHKt hyeZ noZyaI mtuZdgi mHxgi numiT sePteMbr 15gi numiTyuZb faUbd senapti distrBiKTt puZ 12gi toteL sTdaUNgi SoZjx cxsiNnb senapti distrBiKTt paZHoKSib siviL sosaIti AorgnaIjesNsiZgi ImrjeNsi mitiZ Amn wareP lOre haIri>

SoZjx Asi haNndgi go tu hiLs-2.0 boIkoT tOdun laKSib fireP Adubu sOgTp AoIn lOrKSib SoZHaZni haIri>

mrM Asin cTHgdOrib puZ 12gi toteL sTdaUN Asigi mnuZd senapti distrBiKTki miAoI AmTtn Ha Asigi 15d distrBiKT Asid paZHoKkni HOraZlib go tu hiLs-2.0gi prBogrBaM sruK yab yaroI haIri>

kriguMb si Aes Ao myaMn lOrKlib fireP Asigi mayoKt AHiZb Asibu HugaIdun sruK yarMlbdi miAoIsiZ Adugi mHKt AkNb HbK lOSTkni haIri>


MAYEK NEWS - 14, SEP 2021