TODAY -

tunisiyagi Aeward fxSCrb fiLM 6 IMfaLd UTkdOri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 : mnipurd fiLMgi IhO SuMmaZ caUsiNhNnbgi paNdMd tunisiyagi Aeward fxSCrb fiLM 6 IMfaLgi peles kMpaUNd lEb mnipur sCteT fiLM divlPmeNT sosaIti (AeM Aes Aef di Aes)gi AoditoriyMd UTkdOri>

fedresN Aof fiLM sosaItij Aof INdiya AmsuZ fiLM sosaIti Aof mnipurn nCyu diLlid lEb tunisiyN AeMbesi Amdi mnipur sCteT fiLM divlPmeNT sosaItigi mteZ lOrg numiT ninigi AoIb tunisiyN fiLM festiveL paZHoKlgni haIn fiLM sosaIti mnipurgi pCrsideNT meGcNdCr koZbMn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, festiveLgi AhOb numiTt poTto ferin, mostafa jed AmsuZ setrd weBs UTkni>

loIsiNb numiTt hCwspriZ seNds AmsuZ vijiT UTkni>

fiLM SudiZmK IZlist sbtaItL tObg loInn fiLM kaPp loIrb mtuZd IntreKsN sesN Amsu paZHoKkni>

me 16 tgi hOn mnipur sCtet fiLM divlPmeNT sosaItigi kMpCleKstgi AeNtCri pas lOb yagni>

fiLM sosaItigi meMbrsiZ AmsuZ fiLMbu nuZsibib miAoIsiZn sCtaMP saIjgi fotogCraf Ani pisiLlg maZjOnn pas lOb yagni haIri>

fedresN Aof fiLM sosaItij Aof INdiyan koLkata, jMsedpur, IMfaL, guwahati, diLli, caNdigr, muMbaI, pune, haIdCrbad, beZglor, poNdiceri, mduraI, tirubnNtpurM, koci, tCrisur Amdi lEbaKki AtE mfM kyad tunisiyN fiLM festibeL paZHoKtun tunisiyad puHoKlib fiLMsiZ miyaMd mhaU txhNnb HoraZ lOSTkni haInsu ceroL Asin mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019