TODAY -

USCruL distCriKT hospitaL AmsuZ sCkuLsiZgi toIleTt pekej dCriZkiZ watr sijiNnre
miAoI 70,000 roM lEb USCruLd HKnb IsiZ fxdbgi Awab mayoKnre haIdun pi AaI AeL faIL tOrKle

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 15 2019 : mnipurgi ciZgi distCriKTsiZgi mnuZd Am AoIrib USCruL distCriKTt IsiZ fxdbdgi distCriKT Asigi hospitaLd layeZb laKlib AnabsiZ Amdi sCkuLsiZgi mhEroIsiZn toIleTt pekej dCriZkiZ watr AoIn sijiNnre>

caUraKn miAoI lisiZ 70 roM lErib USCruL distCriKT hed kCwartrd HKnnb IsiZ fxdbgi Awab caUn mayoKnrib Asi koKhNbiyu haIn haI korT Aof mnipurd pbCliK INtresT litigesN (pi AaI AeL Am faIL tOrKle>

haI korT Aof mnipurd faIL tOrKlib pi AaI AeL Adugi nMbr 17 Aof 2019ni>pi AaI AeL Asigi pitisCnrsiZn taZSuL myar-mala loZgi pCrsideNT AeL AeM snami simre (43), ApoKp AeL AeM saZjaI cahoZ SunO vilej, USCrul AmsuZ distCriKT Asigi sxsK vilejdgi tiMmiwoN raIhaZ (30), ApoKp siMHr raIhaZni>

Adug respoNdeNTsiZn mnipur lEzaKki pbCliK heLH AeNjiniyariZ diparTmeNTki pCriNsipaL sekCretri, heLH AeNd femili weLfCyergi pCriNsipaL sekCretri, pi AEc I digi cif AENjiniyr, pi AEc I di divijN, fuZrEtaZgi AegjikCyutiv AeNjiniyr, USCruLgi cif medikeL Aofisr (si AeM Ao) AmsuZ Indiya gvrNmeNTki ministCri Aof dCriZkiZ watr AeNd senitesN (di dbCliyu yu Aes) ki sekCretrini>

AeL AeM snami siMre AmsuZ tiMmiwoN raIhaZn pitisCnr AoIdun HaZgTlKlib pi AaI AeL Adun korTt wakTlKlibdi sCteT Asigi norH IstrN kornrd lErib USCruL distCriKTki hed kCwartrd lErib msiZ yaMlb miyaMn hOjiK HKnb IsiZ fxdbgi Awab SM HeZn mayoKnre>

distCriKT hed kCwartr Asid yuMnaK lisiZ 5 roM lE>

msigi misiZn caUraKn lisiZ 70 roMni>

rekordki mtuZ INn USCrul taUN Asid lErib miAoIsiZn HKnbgidmK noZmd mHO taribsi IsiZ litr 13.5 laSni>

Adug mfM Asid lErib siruI watr sorcki INteK kepasitin suPntgi IsiZ litr laS mri faUb yOdCri>

mrM Asin mfMsigi miyaMn IsiZ fxdbgi Awab mayoKnrKpg loInn tzaIfdn sijiNnnb lNnaI AoIn IsiZ litr 1000 lEbd lupa 800 cadiZ tOri haIri>

IsiZ fxdbn USCruL distCriKT hospitaLd layeZb laKlib Anab Amdi Anabgi seba tOnb lErib miAoIsiZnsu ka heNn SudoZcadb mayoKnre>

tzaIfdbdgi hospitaL Asigi layeZb laKlibsiZn AtoPp paMbE AmmuK lEtbdgi toIleT cxbd pekej dCriZkiZ watr sijiNnre haIri>

AduM AoInmK INdiyN pbCliK heLH sCteNdrd (AaI pi AEc Aes) gi gaId laINgi mtuZ INndi distCriKT hospitaLsiZd IseNsiAeL (minimM AesCyurd sarvises) fxhNgdbni haIb wafM lEribni>

loInn distCriKT hed kCwartrd lEb sCkuLsiZdsu raIT tu AedCyukesN AeKT, 2009 gi seKsN 18 AmsuZ 25 gi pCrovijNsiZgi mtuZ INn mhEroIsiZd Afb HKnb IsiZ tzaIfdn pigdbni haIb wafM Adusu vaIAoleT tOre haIri>

AoIrib fivMsiZ Asi miyaMgi fNdameNteL raITs vaIAoleT tObni, raIT tu fCri AeNd kMpLsri AedCyukesN AeKT, 2009 gi seKsN 19gi sedCyuLsiZ HugaIbni AmsuZ kNsCtitCyusN Aof INdiyagi AartikL 14 AmsuZ 21bu siZnbni>

mrMsiZ Asin AeKsprT meMbrsiZ Hadun fivM Asi yeZsiNhNbiyu haIbg loInn USCruL distCriKTki hed kCwartrd lErib miyaMgi koNnnb HKnb IsiZ fxhNbiyu haIbsini>

pi AaI AeL Asi korTn AedmiT tOdun lOSTSibg loInn cif jstis ramaliZgM suDakr AmsuZ jstis laNsuZkuM jamir Anigi divijM beNct SNnSCre>

loInn korTn respoNdeNTsiZd Ha Asigi mnuZd wakT Asig mri lEnb mtiK cab paUSuMsiZ pirKnbgidmK notissiZ IsCyu tOSCre>

kes Asid pitisCnrsiZgi maIkEd siniyr AedvokeT Aar Aes rEsxn lePSi>