TODAY -

'niZzoL caKkOb nbeMbr 16t paZHoKpiyu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 15 2020 : chi Asigi niZzoL caKkOb laKlib nbeMbr 16t taI>

mrM Asin nbeMbr 16t niZzoL caKkOb paZHoKpiyu haIn kxlEpaK keleNdr bordki sekCretri jenreL sNjiT soraIsMn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, sCri sCri gobiNdji teMpL bordki bCrmCh svagi jenreL sekCretri jycNdCr srmn chi Asigi nizoL caKkOb nbeMbr 17t tare haIn midiyagi HoZd foZdorKSib Asi AraNb, yuMfM yaUdb wafMni>

INdiyad foZlib SuTpaI (paNjika) SudiZmKt mnipurgi niZzoL caKkOb Asi nbeMbr 16t taI>

sCri sCri gobiNdjigi bCrmCh svan sijiNnrib pi AeM baKcir daIreKtri paNjikagi lamaI 258d mnipurgi niZzoL caKkOb Asi nbeMbr 16, niZHOkab numiTt taI haIn myeK seZn Iri>

mrM Adun mnipurgi AoIn yeZbd hiyaZgEgi nini paNbgi puZfM Asi nbeMbr 16t AoIfM HoKI haIn IrKlbni>

wesT beZgLd foZb paNjika haIbsi mSoIgi lMdugi loZgicCyud AmsuZ leticCyudt yuMfM AoIrg numiT HlKp Amdi numiT tabgi fivM yeZlg IrKp paNjikani>

mmaZzEd mnipurd ASx-AhE yaMn lEtCrizEd ASxb Amn haIrg myaM mtuZ ILlMbgi mtM Adu hOjiKti AoIdCre>

hOjiK Asi kMpCyutrgi mtMni>

mmaZzEd wesT beZgLd foZb pi AeM baKcirgi paNjika (SuTpaI)d taZlg kuHi Ib Amdi HbaN lObgi mtMdu Sr hoZdoKpn kaNngni niZI>

hOjiKki mtMd riMst poKp AzaZgi kuHi Ibd riMski loZgicCyud, leticCyudt yuMfM AoIrg Inre>

jeniMs hospitaLd poKp AzaZgisu jeniMski loZgicCyud, leticCyudt yuMfM AoIrg Inrb mtMsid wesT beZgL lMdMgi HbaNd yeZlg laKlib nbeMbr 17t laNn niZzoL caKkOgdbgi wahNHoK krino>

mrM Asid kxlEpaK keleNdr bordki maIkEdgi mnipurgi IrEca SudiZmKn nbeMbr 16t niZzoL caKkObiyu haIn HMjri>

nbeMbr 17tdi mnipurgi AoIn hiyaZgEgi 3ni paNb lEre>

mrM Asin mnipurgi AseZb niZzoL caKkOb Asi nbeMbr 16t taI>

haIrib hiyaZgEgi nini paNb Asi saINtifiK AoIrb HbaNni haIn kxlEpaK keleNdr bordki sekCretri jenreL sNjiT soraIsMn HadorKp ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 16, OCT 2020