TODAY -

UripoK ciNjaKt mipaN taZdb kNstitCyuAeNsi AoIhNgni < sures
10-UripoK AeseMblBi kNstityBuAeNsi : mnipurgi politiKst AnOb maIHoZ

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 :
da. SaIdeM AHOb
kuMja 2022d paZHoKkdOrib 12sub mnipur lejisletiv AeseMbCligi IleKsNd 10-UripoK AeseMbCli kNstitCyuAeNsigi mihuT AoIgni haIn coZHorKlib SuMboZmyuM sures (42)n kri krMb waSLloNdgi politiKst krigidmK SoZdarKlibno Amdi UripoK Ae sigi Amdi lEbaK miyaMgidmK kri-krMb HbK tOb paMli haIbgi mtaZd paUce Asigi 'mnipurgi politiKst AnOb maIHoZ' haIb keNdideT AoIgdOribsiZgi waSLloL AESoI puMnmKn SxmiNnbgi cTHrib SoZcT Asigi sruK Am AoIn ASNnn wari sanrubd hxSib wahxsiZgi paUSuM pirdun mhaKn haI-

wahx < lEbaK miyaMgi HOgL tOgni haIdun voT lePpgi waSL faUrKlibsi kri krMb waSLloLdgi Amdi kri peNdb lEbdgino?
paU < politiKst cxgdOribni haIdun pxhaId haIjiNbsu paMde>

Adug miyaMbu laNn lMjiZgdb wahE-watasiZ zaZbsu hEte>

tseZn haIrbd AzaZ AoIrizE mtMdgi miyaMgi lEt-laIr Amdi Awa-Anad mteZ paZdun AduMmK miyaMg loIndun laKSi>

mtM Adud politiKst cxbgi waSLdi faUSib lEte>

Adubu UripoK Ae si Asi IMfaL myoLmKtd lEb mfM Am AoIrgsu maIkE SudiZmKt feL AoIrKp Asi Ubd knaguMb Am nTtCrg Am coZHoKtun kriguMb Ae si Asigi HbK Sr tOdun AhoZb Sr purKnb hoTnhOdCrbdi Ae si Asi heNn soKciNSib tare haIn SNjbdgi politiKski lMbi Asid SoZdarKSibni>

bilo povrti laIN (bi pi AeL)gi mnuZd lEb miAoI kya Am Ae si Asid lEri>

mSoIbu maNnb SuNnaI Amd purKnb hoTnb paMmi>

lMbi koIlas Hab, mE-IsiZ mtiK can fxhNb Asisu yaMn mHO taI>

Adubu SCwaIdgi heNn miAoI Amgi mruAoIribdi canb fxhNb Aduni>

UripoK Ae sid lEt-laIrb bi pi AeLgi mnuZcNn lEb myuM-mkE faUb niZHin lEtb noZmgi cara Ani faUb mpuZfan cab zMdb ImuZ kya lE>

mrM Adun AhaNbd miyaMgi can-HKnbgidmK fxfM HoKp caKHuZsiZ Ae si Asigi mipuM SudiZmKt fxhNdun lEt-laIrb miAoI SudiZmK nuZzaI yaIfn lEhNnb Ae si Asigi mihuT Am AoIdun miyaMgi HOgL tOge haIn HoKlKpni>

wahx < hOjiK paLlib lEzaK Asi Afb lEzaK Amni SNbibCra? AeM AeL Ae Sr hNdK diskCwalifaI tOSib Adugi mtaZddi kri haIbiniZI>
paU < lEzaK SudiZmKki Afb Amdi fTtb Srdi AduMmK lEgni>

miyaM Srn yagni, Sr Amn yaroI>

Adubu hOjiK paLlib lEzaK Asi Aovr AoL yeZlKp mtMddi HagTniZzaI AoIb lEzaK Amni haIb yaI>

hOSib chi Sr Asigi mnuZd caUn cEHeZ pirMb bNd Amdi bCloked mpuZ fan HiZb zMSib Asi tseZn HagTli>

AeM AeL Ae Sr diskCwalifaI tOSib Asidi miyaMgi AoIn yaMn laIbK Hibni>

AsiguMb HbKsiZ Asi lMdM Asigi luciZbsiZn HoKtnb hoTnhNniZI>

miyaMbu laNn lMjiZbgi HbK tObidbn fgni>

wahx < laKkdOrib miSL Asid krMb partid mireP AoIgdOribge? kri-krMb IsCyud yuMfM AoIrg miyaM maZd puSTtun miSL mayoKnge haIn SNbiri?
paU < hOjiK-hOjiK AE IsamK bi je pigi AeKtiv meMbr Amsu AoIri>

mrm Adun bi je pigi tikeTt soIdn voT lePkni>

tikeTsu soIdn fxgni>

Ae si Asigi miAoIsiZbu cab-HKp mpuZ fan fxhNnb hoTnbn AEgi IleKsN HeZnnbgi mruAoIb wafM AoIgni>

Ae si Asid puK haZdun lEb miAoI AmTt lEhLloI>

wahx < kuMja 2022gi jenreL IleKsNd kriguMb voT karbdi IhaN-haNn Ae si Asigi miyMgidmK kri-krMb HbK tOgni?
paU < IMfaL myoLmKtd lEb mfM Am AoIrbsu UripoK Ae si Asi SCwaIdgi soTHrb Ae si Am AoIre>

laKkdOrib IleKsN Asid kriguMb miyaMn nuZsibidun Ae si Asigi mihuT Am AoIhNbirbdi AEn tOge SNjrib HbKsiZ mmaZdsu AEn haIjSCre mdudi bi pi AeLgi mnuZcNn lErib caniZzaI-HKniZzaI lEtbdgi puK haZdun lErib ImuZ-mnuZgi miAoIsiZn HeZnrib Awa-AnasiZ koKhNn hoTngni>

AEgi waSLloL Am lEjE miyaMnsu heNn Sxnrb wafMni>

mdudi puK haZlbdi fjb waSLloN Amdi hEHoI-siZHoIb haIbdu AoIb waI>

puK HLlb mtuZd caUSTpgi waSLloL laKkdOribni>

loInn hOjiK-hOjiK UripoK Ae si Asid IsiZ fxdbgi caUn SudoZcadb kya mayoKnri>

mrM Adun IroIseMbdgi laKlib IsiZ SoIsCnaM lEkaI, tOraZbM lEkaI, nagampaLnciZb mfM kyad IsiZ yOrKp mtMddi HadrKlib IsiZgi pCresr lErKtbn mrM AoIdun haIrib lEkaIsiZ Asid IsiZ fxb zMdn lEri>

mrM Adun haIrib IsiZ fxb zMdn lErib mfMsiZ Asid IsiZ fxhNnbgidmK Aovr teZK Ani HMdun IsiZ mraz kaIn fxhNnb hoTngni>

loInn Ae si Asigi HbK fxdn lErib nha kyad job pib zMnb AoNtCrpCrnr kya lEhNnb hoTndun caUraKn chi mzagi loZ tarM polisi Amgi mSad nha lisiZ 3,0000dgi 4,000 roMd mroMdoM hiZb zMjnb HbK pinb hoTngni>

fivM fTtn lErib dCreNsiZ sCmarT sitigi mnuZcNn mtMg cunb mAoZd seMgT-sagTnb hoTngni>

Ae si Asid ceZgi lErib pCCrobCleM Asi HoKtnb hOjiK-hOjiK waTn fxlib caKHuZ Asi miyaMd mpuZ fan fxhNnb Isadgi seNfM faUb puHoKtun hoTngni>

wahx < niZtMb fxlb mtuZ saZlb chi 75 surKlb faUbd AtE sCteTsiZg yeZnrubd AESoIgi sCteT Asin yaMn soTHn lEribgi AcOb mrM krin AoIrMb yaI?
paU < mnipur sCteTn INdiyagi AtE sCteTsiZdgi soTHn lErMlib Asi necreL risors kya lEjrbsu faInaNsiAeL risorst AoNHoKp zMdb Asin AcOb mrM Am AoIgni SLli>

seNtrd AduMmK dipeNd tOdun lEb Asinsuni>

seLf INdipeNdeNT risors jenreT tOb zMnb hoTnrbdi SoZjeL yaZn caUSTpgi lMbid cxsiNb zMgni>

jirid ca mnagi AcOb feKtri lErMmi haIb Adubu muTSCre>

mrm Adun lMdM Asig can-cunb HbKsiZ paZHoKp mHO taI>

SudM AoIn haIrbd hOjiK-hOjiK USCruLd AepLgi farM tOrib Asi lEzaKn Amdi mri lEnbsiZn mteZ paZsiNbidun AmuKk heNn caUSTnb siNbidun INdiyagi mfM SudiZd Amdi mpaN lEbaKsiZd HadoKp zMlgdi seNmiTloNd AcOb kaNnb AoIgni>

AsuMn lMdM Asig canb-cunb HbKsiZ paISTpgi tzaIfdb lE haIjniZI>

wahx < AdoMgi AedCyukesNdi kdaI faUb loIsiNbiSCrbge? Ima-pabuZgi miZn kri kObge?
paU < IleKtCroniKs AeNd kMmCyunikesNd bi I loIsiNbg loInn mastr IN hCyumeN risors menejmeNTsu loIsiNSi>

AEgi AyaMb AedCyukesN mpaNgi mmiZ lErb INstitCyuTsiZd tOrKSi>

ApoKpgi miZn SuMboZmyuM rupcNdCr Amdi ApoKpigi miZn SuMboZmyuM AoZbi bilasni kOI>

wahx < politisiyNsiZn voT karb mtuZd HbK kya tOgni haIn partisiZgi menifestod InE-foZnE, Adubu mpuZ fan cad 70/80di paZHoKte haInri>

soMdi Ae si Asigi tOge SLlib HbKsiZ Asi mpuZ fan tOb zMgni SNbibCra?
paU < AEgi AoIndi UripoK AeseMbCli kNstitCyuAeNsigi miyaMgidmK tOge haIjrib HbKsiZ Asi tOb soIdn zMgni>

AEn miyaMgi mpuZ fan HbK tOb zMgni haIribsigi mrM kya Amsu lE>

AE hOjiK yaMn nha AoIri, miyaMgidmK kTHoKp Amg loInn HbK tOb zMgni>

AhL Amg nha Amg lMjeL ceNmiNnrKp mtMd AhL Adu frMb yaI nTtCrg fTlMdb yaI Adubu lMjeL Adud maIpaKpdi nhadun AduMmK maI paKkni>

mrM Adun chi mzagi mnuZd AEn tOge SNjrib HbKsiZ mpuZ fan paZHoKnb hoTngni>

kriguMb chi mzagi mnuZd tOb zMhOdb ciTHhOb HbK lErgsu AoLlKp chid loIn mpuZ fan paZHoKnb hoTngni>

wahx < AeseMbCli kNstitCyuAeNsi Asigi ApuNb votr msiZ Amdi poLliZ sCtesN kyano? nN mnipuri votrdi lEbCra?
paU < Ae si Asigi toteL votr lisiZ 27 heNn lE Adug poLliZ sCtesNn 34 lE>

nN mnipuri votr lisiZ 1 roM heNn lE>

wahx < politiKs tOb politisiyNsiZ miyaMn fn IzaZ zaZnde>

miyaMn fn zaZndCrib lMbi Asid cxsiNge SLlibsi kri mrM lEbnno?
paU < voT lePtCrbsu miyaMgi HbK AduMmK tOb yaI>

mmaZdsu AduMmK miyaMgi HbK tOdun laKli Amdi hOjiKsu mSa tan Isagi IHOdaZni SLlg miyaMgi mteZ paZbgi HbK tOri>

Adubu tseZn Ae si Asigi AoIn paKsNn HbK tOge haIrKpddi AEgi lEjrib HOna Asin pawr yaUdn mpuZ fan HbK tOnb hoTnbd limitesN kya Am laKI>

kriguMb Ae si Asigi mihuT Am AoIrgdi Ae si Asigi miyaMgidmK tOniZlib HbK kya soIdn tOb zMgni>

mrM Adun politiKst cxlKSibni>

miyaMn haInrib wafMsiZ Asi AcuMbni politiKs tOb haIbsi miyaMgi HbK tOgdbni>

Adubu voT kaSCrb mtuZd miyaMg loInn cTpdi laIrdn mi laKpd HoZ loNsiNdun lEbgi fivMd lEre>

lEt-laIrn cMn hOrKp misK Am AoIbn AEgi AoIndi miyMg loInn AduMmK cTkni>

politiKs tOb miAoIsiZbu fTte haInribsi AraNb nTte, Adubu politiKs tOb mrKt miyaMgi SNb Afb miAoI kya Amsu yaUri haIbsi myeK seZn taKnb miyaMgi HbK tOdun UTkni>

wahx < krPsN caUn lEre puMnmKn Sxnrb wafMni>

Adubu krPsNgi mayoKt lePpdi kna AmTtn zMdCri haIb yaI>

krPsN mpuZ fan muTHTp zMdCrbmKsu Sr SjiKtx AoIrbsu kri tOrgdi hNHhNb zMgni haIn SNbibge?
paU < seL paIdCrbdi IleKsN HeZnb yadbgi fivM Amd lErib Asi seMdoKp mHO taI>

voT lePkni heK tabd miyaMn IhaN haNn hxnrib wahx Asi seL kya yaMn paIrbge haIbsini>

seL paIdCrbdi voT lePp yadbCra haIbsisu miyaMd hxniZb faUI>

AEn voT lePke haIn HorKlibsi seL yaMn paIre haIn HoKlKp nTte>

miyaMgi HbK tOge, soTHrb Ae si Asibu AAoNb Am purKp zMnb hoTnrMge haIn HoKlKpni>

haIjniZb wafMdi voTt seL yaMn cxhNb Asin krPsN tOrKnbgi AcOb mrM Am AoIhLli>

mrM Adun voTt miyaMn keNdideTsiZd seL ka heNn cxhNdnb hoTnsi>

mdun krPsN hNHhNb zMb SK nTtn miyaMgi HbK heNn fjn tOrKp zMgni haIn SLli>

IleKsNd seL lOdn Afb mihuT HagTlbdi Amdi HbK kOrKp mtMd miyaMn seL pidCrbdi AduMmK krPsN msan maZjSigni>

wahx < lEbaK Asid myaI kab ciNjaKki mayoKt nupigi luPsiZ, si Aes AosiZ, mhEroI luPsiZ Amdi lEzaKn HbK tOdun laKli>

Adubu myaI kab ciNjaK cab-yoNb hNHrKpgi mhuTt heNnduM yaMn laIn HoZgaL-HoZgaLd fxnrKpguM tOre>

msigi mrM krin AoIrMb yabge?
paU < AEhaK hOjiK yaMn nha Amsu AoIri Adun puKceL seZn HbK tOb Amdi wa zaZbsu paMmi>

mrM Adun kriguMb lMdM Asid ApiKpdgi hOrg AcOb faUbgi mnuZd HbK tOrib miAoIsiZn yaMn puKceL seZn mma-lEbaK nuZsibg loInn HbK tOnrKlbdi lMdM Asidgi myaI kab ciNjaK mrufxn muTHTp zMdCrbmKsu fn yaMndi hNHhNb zMgni>

Adug kriguMb poTsK Srd laI haKtKtgi sijiNndun laKlb HiZb zMlroIdb poTsKti ligelaIj tOdun kNtCroL tOdun cTn-kaZloN seMdun cTnhNbn fgni SLli>

Adug HiZb zMgdb poTsKn mpuZ fan HiZb zMnb hoTnb fE>

nTtCrg mpuZ fan HiZlsi haIrgn cP maNnn puNn AmTt AoIn HiZnb hoTnmiNnb mHO taI>

mfM Srdn HiZlg mfM Srdn AmuK HiZdbgi fivM Asid AduMmK lErgdi HiZge SLlib poTsKsiZ Adu HiZb AoIHoKloI>

wahx < HbK fxdCrib nhasiZgidmK kri-krMb HOraZ-HOsiL paISTlbdi ANIMpCloImeNTki pCrobCleM hNHhNb zMgni haIn SNbibge?
paU < AhaNbd AedCyukesN sistM haNn seMdoKp Am tzaIfde>

lMdM Asid hOjiKsu AyaMbn AduMmK saINs, AarTs Amdi kMmrs haIn lEri>

mrM Adun job kCriAeT tOb zMgdb AedCyukesN sistM Am AoIhNb cxli>

sCikiL divelPmeNT fjn pirg tozaN tozaNb kMpnisiZ liZSTtun hoTnrbdi misiZsu yaMdb lMdM Am AoIb mrMn yaMn laIn lMdM Asid lErib ANIMpCCloImeNTki pCrobCleM Asi soLg tOb zMgni>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021