TODAY -

mCyaNmar, baZlades, tCripuradgi laKSibsiZ slaIn traMn AoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 19 2019 : di gCreT juN APraIjiZ yuniti de 2019 gi HOrMd mCyaNmar, baZlades, tCripuradgi laKSib mEtEsiZbu traMn AoKpgi HOrM Am zsi terad lEb slaI hoLdiZs pCraIveT limitedki kNfreNs hoLd paZHoKSCre>

HOrM Adud wa zaZldun slaI hoLdiZs pCraIveT limitedki cCyermeN kM menejiZ direKtr nareZbM smrjiTn haISi, mCyaNmar, baZlades Amdi tCripurad coIjaInn tarib mEtEsiZn juN 18gi HOrMd lE-su kTp laKSibni>

Igi mri AoIrib IciL-InaUsiZ Asibu zsi slaIn traMn AoKtun nuZsi-caNnbgi mri Adu sagTpni>

lMdMsiZ Adud lErbsu naT Amdi loL zaKn cTp tzaIfde>

Isagi furuPki AoIb loL, naT zaKtun HMlbdi AESoIbu msK Sxbigni>

AESoIgi loLd kri yaUri haIbsi yaMn kuPn nEnb cxI>

yaMn waZb filojofi kya Am yaUribni>

maleMgi tozaN tozaNb mfM kyad coIjaInn taSCrbsiZd I-paU faUnb yaMn tzaIfde>

hOjiKti faIv ji laKlbnina I-paU faUnbd yaMn SudoZcargni>

INtrneTki SuTHaZd Amg Amg paU faUndun taHoK-tasiN tOb yaI>

Awa-Anad sruK yamiNnb Amdi caUSTmiNnnb hoTnb tzaIfde>

mnipurd HaZ-tagi yunivrsiti Am chi 3 gi mnuZd liZSTnb paNdM HMli>

yunivrsiti Asigi AkoIbd UpaL kya Hadun mhOsagi AIZ-Asagi SL zaKn HMnb hoTnbd mteZ paZgni>

naT yoKSTp Amdi AESoIgi Isagi jiN zaKtun HMb haIbsi yaMn mruAoIb Amni haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud baZlades, tCripura Amdi mCyaNmardgi laKSibsiZn naT yoKSTpgi mtaZd wafM kya HMSi>

HOrM Adud yunaIted kMmiti mnipurgi pCrsideNT suniL kraM, jenreL sekCretri AHOb, Amukogi sNjoI Amdi IPsagi joIcNdCrsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 20, JUN 2019