TODAY -

mnipur puliski AeM pi Aes AofisrsiZgi kNteMPT pitisN
supCriM korTn jnCyuwari, 2021 faUbgi mnuZd siniyriti lisT seMnb SxhLlKle

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 20 2020 : disipCliNd fors Amsu AoIrib mnipur pulis AorgnaIjesNgi mnuZd mpuZ AoIb HOdaZsiZ lOrib reZK AeNd faILgi mrKt lErib mnipur pulis srvis (AeM pi Aes) AofisrsiZgi mrKt pCrmotisiZgi daIreKT rikCruTsiZggi mrKt mtM saZn lErKlib siniyritigi cyeTnb wafMsiZdgi haIkorT Aof mnipur AmsuZ gOhati haIkorTt faUb wakTndun korTsiZ Asin wayeL piSCrbsu mnipur lEzaKki maIkEdgi HbKt AoNHoKtCre haIdun pCrmodi AeM pi Aes AofisrsiZgi maIkEdgi supCriM korT Aof INdiyad faIL tOSib kNteMPT pitisN Amgi wayeLd lEbaK Asigi AepeKs korT Asin mnipur AeM pi Aes AofisrsiZgi siniyriti lisT mHx chigi jnCyuwari faUbgi mnuZd soIdn seMnnb direKsN pirKSCre>

supCriM korT Aof INdiyad faIL tOSib kNteMPT pitisN (siviL) Adugi nMbr 334-335 Aof 2020ni>kNteMPT pitisN Asi korT Asid faIL tOb siviL AapiL nMbr 8838-8837 Aof 2019g mri lEnn faIL tOSibni>

kNteMPT pitisN Asigi pitisnrsiZgi mnuZd hOSib kuMja 2007ki marc 1d HoKSib lEzaKki ANdr sekCretri (di pi) gi Aordr mtuZINn AeM pi Aes gCreT-tud AepoINTmeNT piSib AofisrsiZgi mnuZdgi nizM siro AmsuZ mhaKki kaZbun faIL tOrKSibni>

pitisN Asigi respoNdeNT (kNteMPnr) siZgi mnuZdn lEzaKki cif sekCretri AoIrMSib da. je sures babu AmsuZ AtoPp AofisLsiZni>

pitisnrsiZn supCriM korTt wakTlib wafMsiZgi mnuZd yaUribn AeM pi Aes gCreT-tud pCrmoti AoIn mSoIbu marc 1, 2007t AepoINTmeNT piSibni>

Adug AeM pi Aes gCreT-tu (daIreKT) AofisrsiZn AogsT 14, 2007 AmsuZ nbeMbr 24, 2007t AepoINTmeNT piSibni>

haIrib HeZSaZsiZ Asid pulis AofisrsiZ Asibu AeM pi Aes gCreT-tud AepoInTmeNTsiZ pirb mtuZd mSoIgi faINeL siniyriti lisT Am me 17, 2013d dov teL tOdun foZSi haIri>

msigi mHxd AeM pi Aes gCreT-tu AofisrsiZ Asigi faIneL siniyriti lisT Amsu jnCyuwari 20, 2014d foZSi haIri>

msigi mtuZdgidi AeM pi Aes gCreT-tu Aofisr 34bu febCruwari 19, 2014d depCyuti sekCretri (di pi)n HoKSib Aordr Amgi mtuZINn AeM pi Aes gCreT-waNd pCrmosN piSi haIri>

lEzaKki maIkEdgi AofisrsiZ AsigidmK lOSTlKlib HOraZsiZ Asigi mayoKt kuMja 2013 AmsuZ 2014d kuMja 2007 beTcki AeK pi Aes gCreT-tu (pCrmoti) siZn lEzaKki maIkEdgi me 17, 2013, jnCyuwari 20, 2014 AmsuZ febCruwari 19, 2014d HoKSib siniyriti lisT Ani AmsuZ gCreT-waNd pCrmosN pibgi AordrsiZ haIkorT Aof mnipurd riT pitisN (siviL) nMbr-366 Aof 2013 AmsuZ 120 Aof 2014 faIL tOdun celeNj tOSi>

pCrmotisiZgi maIkedgi wakTlibn mnipur pulis diparTmeNTt AeM pi Aes AofisrsiZ AoIn lEmiNnrb pCrmoti AmsuZ daIreKT AeM pi Aes gCreT-tu AofisrsiZgi mrKtgi pCrmotisiZ Asigi AepoINTmeNT piSib mtMn daIreKT rikCruTsiZdgi haNbn mSoIn siniyriti lisTt mkoK HxfM HoKI haIbsini>

Adug mSoIbu gCreT-waNd pCrmosN pib mtMdsu daIreKT rikCruTsiZgi mHKt pCrmodi AeM pi AeM Aes AofisrsiZn lEgdbni haIbsini>

AeM pi Aes (pCrmoti)siZgi maIkEdgi haIkorT Aof mnipurd faIL tOSib pitisNsiZ Adugi wayeL cTHrb mtuZd kMmN jjmeNT Am julaI 7, 2017t haIkorTn piSi>

Aofdr Adud mnipur lEzaKki maIkEdgi AnirK HoKn foZSib siniyriti lisT AmsuZ pCrmosNgi Aordr Adu kCwas tOdun cTnhNSidbg loInn Ha 3 faUbgi mnuZd AnOb AeM pi Aes Aofisrsigi siniyriti lisT seMnb direKsN piSi>

haIkorT Aof mnipurgi kMmN jjmeNT Adu lEzaK AmsuZ daIreKT AeM pi Aes gCreT-tu AofisrsiZgi maIkEdgi celeNj tOrKSi>

mSoIn haIkorTki kMmN jjmeNT siZnrKSibdu gOhati haIkorTki divijN beNc Amdni>

AduM AoInmK gOhati haIkorTki divijN beNc Adun sePteMbr 26, 2018d lEzaK AmsuZ daIreKT AeM pi Aes gCreT-tu AofisrsiZn wakTSib pitisN Adu dismis tOrg haIkorT Aof mnipurgi siZgL beNsn siniyriti lisT AnOb Am Ha 3 gi mnuZd seMgdbni haIb wafMsu APhoL tOSi>

AduM AoInmK haIkorT Aof mnipurn piSib kMmN jjmeNT Adugi direKsNsiZ mnipur lEzaKki maIkEdgi HbK AoIn paZHorKtbdgi AeM pi Aes gCreT-tu (pCrmoti) siZn kNteMPT pitisN Am faIL tOSi>

cErKtud mnipur lEzaKki maIkEdgi juN 29, 2019d daIreKT AeM pi Aes AofisrsiZbu AeN bCloK siniyriti AoIn haPciLlg AeM pi Aes gCreT-tugi AnOb siniyriti lisT Amsu foZjiLlKSi haIri>

IkoN koNbgi siniyriti lisT Asisu AeM pi Aes (pCrmoti) siZgi maIkEdgi supCriM korTt sCpesL liv pitisN (Aes AeL pi), siviL nMbr-17007 Aof 2019 faIL tOdun celeNj tOSi>

msidsu daIreKT AeM pi Aes kaZbugi maIkEdgi gOhati haIkorTki divijN beNski jjmeNT AmsuZ Aordr Adubu supCriM korTt Aes AeL pi (siviL) nMbr-19568-69 Aof 2019 AmsuZ 19565-67 Aof 2019 faIL tOrKtun siZnrKSi>

msidsu supCriM korTn nbeMbr 19, 2019d piSib Aordr Amn Aes AeL pi AhuMmK dismis tOrg gOhati haIkorki divijN beNsn piSib jjmeNT AmsuZ Aordr Adugi mtuZINn numiTtu (nbeMbr 19, 2019)dgi parg cyoL 8gi mnuZd ruLgi mtuZINn AeM pi Aes AofisrsiZgi siniyriti lisT seMnb direKsN pirKSibni>

Adubu supCriM korTn piSib direKsN Adu faUb HbK AoIn AoNHOrKtbdgi AeM pi Aes gCreT-tu (pCrmoti)siZgi maIkEdgi kNteMPT pitisN Asi AepeKs korT AsimKtd AmuK faIL tOrKSibni>

kNteMPT pitisN Asi cTlib kuMja Asigi marc 2d supCriM korTn lOSTlg SNnrb mtuZd msigi respoNdeNT (kNteMPnr)siZd cyoL 4gi mnuZd paUSuM pirKnb notis IsCyu tOSibni>

Adubu daIreKT AeM pi Aes AofisrsiZgi mrKtgi ke meGcNdCrn AepeKs korT Asid riviyu pitisN Am faIL tOrKp AmsuZ msibu korT Asin marc 4, 2020d dismis tOSCrb mtuZd pCrmoti AeM pi Aes AofisrsiZgi kNteMPT pitisN Asi zraZ nOhOnn lOSTlg SNnSibni>

kNteMPT pitisN Asi zraZ supCriM korTki jstis sNjy kisN koL, jstis dines mhesCwri AmsuZ jstis risikes roIgi korMn lOSTSi>

loInn korTn pitisnrsiZgi maIkEd lePSib kaUNseL punM kumari AmsuZ respoNdeNTsiZgi maIkEd lePSib AedisnL solisitr jenreL (Ae Aes ji) maDbi dibN AmsuZ kaUNseL puSCrMbM rameskumar Amdi Anupama AeN jigi wafMsiZ taSi>

loInn zraZ supCriM korTn piSib direKsN Adun foZdoKSibsiZgi mnuZd AedisnL solisitr jenreLgi maIkEdgi kaUNtr AefidebiT faIL tOnb mtM nirKlbsu pitisnrgi maIkEd lePlib kaUNseLn AepeKs korT AsimKki jjmeNTpu HbKt AoNHoKtbgi mHKt mSa tN srkCyulrsiZ (AordrsiZ) HoKciNb haIbsi korT Asigi jjmeNTpu vaIAoleT tObni haISi>

mrMsiZ Asin AedisnL solisitr jenreLd pitisN Asi seriys AoIrib meTtrni haIbg loInn kNteMPT pitisN Asigi respoNdeNTsiZn supCriM korTn piSib AnOb siniyriti lisT Am ruLgi mtuZINn seMgdbni haIb jjmeNT Adugi direKsNsiZ Adu kes Asigi mHxgi numiT jnCyuwari, 2021 faUbgi mnuZd HbKt AoNHOKnb paUtaK pigdbni haISi>

loInn kaUNtr AefidebiTsiZsu cyoL Anigi mnuZd pisiLlKp yagni haIn foZdoKSibg loInn msig mri lEnn rijoINdr AefidebiTnciZbsu pirib cyoL Anigi mtM Asigi mtuZd pisiLlKnb SxhNSi>

AmroMd, AedisnL solisitr jenreLgi maIkEdgi kNteMPT pitisN Asigi AhaNb respoNdeNT (kNteMPnr) AoIrib cif sekCretri Asidi hOjiK lEtCre haIb wafM foZdorKpdgi hOjiK lErib mnipur lEzaKki cif sekCretri Asibu kes Asigi mzasub respoNdeNT AoIn haPciNnb direKsN piSi>


MAYEK NEWS - 21, NOV 2020