TODAY -

mnipur AeM yu sigi waHoK noZm noZmgi fivM lusiLlKpgi mAoZ Amd laKpguM tOri< desaM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 21 2021 : mnipur yunivrsiti Aof kLcr (AeM yu si)gi waHoK noZm noZmgi fivM lusiLlKpgi mAoZ Amd laKpguM tOri haIn dimokCretiK sCtudeNTs AeLlayNs Aof mnipur (desaM)n foZdorKli>

desaMgi pbClisiti AeN pCCropegNda sekCretri samulaIlaTpM risikumarn HadorKp ceroL Amn haI, AeM yu sigi mhEroIsiZn AeM Ae korski kClas hOhNbiyu haIn SoZjx cxsiLlib Asi mrM yaMn cab wafMni>

Adubu paNHoZd mhE tMb hOhNbiyu haIjrbsu nuZd fuMdun lErib AmsuZ waHoK Asigi hOrKfM AoIrib wafMdi yu ji sin sKSxlb msagi farsT digCri Amsu paIjrb Adugisu mHKt mnipur gvrNmeNTn nTtCrg INdiya gvrNmeNTn sKSxdun liZSTp INsCtitCyusNsiZ SudM AoIn haIrbd, sCri sCri baL mukuNd deb mCyujiK kolej, sCri sCri gobiNdji nrtnalya daNs kolej AmsuZ je AeN mnipur daNs Aekademidgi dipClomagi srtifikeT paIrb mhEroIsiZn AeM yu sigi AeM Ae korst daIreKT miZ cNb yaroI haIn kxyeT yeTp Asini>

yeTnb Asi hOjiK lErib vi si Asi laKtCrizEdgi hOn lErKlbni>

AekademiK kaUNsiLgi mitiZ fMlizEd mHKt pLlib mhEroIsiZ Asi miZ cNb yahNSCrgni haIbgi ciZnbn mrM AoIrg AeM yugi mhEroI SuTpu Srn lEbaKmca tadb mAoZd AekademiK kaUNsiLgi mifM Adu nMfud HugaISi, wareP cP can lOb zMhNSide>

mtM Adud desaMn miZ cLhNdb yaroI haISibsu lEte>

Adubu waHoK Asi loIsiNb yanb yargdi haIrib mhEroIsiZ Asi miZ cLhNbiyu, tzaI fdn yaroIdb lErbdi nakL AnimKn yanb HOraZ Am puHoKpiyu haIn mtMdugi AeM yu sigi AoHoritid haIjSi>

mrMdi miZ cNbgi kCraItriya seMb haIbsi yunivrsiti AoHoritigi mniZ tMbni>

AtoPp yunivrsitid miZ cNb yahLli haIdun AeM yu sidsu miZ cLhNdb yaroI haIb yade>

AmroMd, AtoPp yunivrsiti AmTtd miZ cNb yahNdCrbsu AeM yu sigi AoHoritin paMlbdi miZ cLhNb yaI>

msi yunivrsitigi AoHoritin yunivrsitigi AoIrib AkKnb fivM Adu yeZlg lePcb yaI>

AeM yu sin paMlbdi gCrejuAeT SudiZmK AeM Aed miZ cNb yanb kaZloN seMbsu yaI>

desaMn yunivrsitigi niZtMb Adu IkaI SuMnjbSKtni>

mtMdud regCyulr vi si, rejistCrarnciZb mru AoIn haPpinb lEzaKt tKsiNb mtM AoIb, AedmisNn mrM AoIrg txdu lEtadb fivM Am AoIrKtun yunivrsitigi HbK HOrMd ApNb pib AoIn HoKkni SNdun yargdi miZ cNb yahNbiyu haIn haIjrg tumiNn lESibni>

msi miZ cNb yahNbiyu haIrib mhEroIsiZgi ApaMb Adu laLli haIb nTte>

ceroL Asin mSa tan haI, INdiya puMbgi AoInsu mhEroIsiZd hayr AedCyukesN pib zMnb AopN yunivrsiti liZSTtun disteNs lrniZgi SuTHaZd mhE tMb fxhNbgi cTnbi Am mtM kyagi mmaZdgi cTndun laKli>

msi yeZlurgdi AeM yu sigi AeM Ae korst AkKnb mhEroI SrSKtx miZ cNb yanb cTn-kaZloN seMb haIbsi mrM cab waTli>

bi Ae kLcr nTtCrbdi AeM Aed miZ cLhNguMsi haIbsisu mtMn AduMmK purKkni, hOjiKki AoIndi mrM cab Sr waTli>

hOjiK AeM yu sid haZlib diparTmeNTsiZgi lEfM HoKp siT 20/20 Asi faUb sun miZ cNnnb mhEroI msiZ sun lEte>

mhEroI yaUdn mhEloIsx lEb yaroI>

msi miZ cNbgi Ilijibiliti kCraItriyad AsoIb Sr lErbCra haIbsi hxb yab wahxni>

AeM yu sigi hOjiK AoIrib waHoKsid SCwaIdgi mru AoIn nEnfM HoKp Amdi AeM Aegi pCrospeKtst yaUrib AcaN-miraI naIb kaZloNsini>

diparTmeNT Aof kLcr sCtdijg mri lEnn lamaI 13d yaUrib kCwalitid AkaIb laKkni haIdun rileveNT disipCliNd becelr digCri AoIgdbni haIdun farst digCri Amsu paIjrb kLcrgi lMd dipClomasu loIjrb mhEroIsiZdi AeM Aed miZ cLhNniZde>

Adubu saINs sbjeKT haIbdi meHmetiKs, fijiKs, kemistCrinciZb sbjeKTsiZdgi laKp mhEroIsiZdi AeM Ae digCri paIdun miZ cNb yahLli>

msi mniZ-mmaZ sMndb cTn-kaZloNni>

fn yaMn AeM Aegi digCri paIjrbsu msiguMb sbjeKTtgi laKp mhEroIsiZddi kLcrgi lMd dipCloma loIjrb mhEroIsiZn kLcr nuZsib AmsuZ kLcrgi mrMd Sxb SrmSEdi heNgni>

msi haI haIdun saINs, sosL saINs AmsuZ hCyuminitidgi laKp mhEroIsiZbu AeM Ae kLcrd miZ cNb yahNfM HoKte haIb nTte>

diparTmeNT Aof daNs AmsuZ AeM Ae hiNdustani mCyujiKk mri lEnn lamaI 14d yaUrib AeM yu sidgi pas tOrb mhEroIsiZdi AeNtCraNs tesT yaUdCrbsu miZ cNb yanb kCraItriya seMlib Asisu micx miSaI n aIb ANrijnebL kClasifikesNni, msi cTnb yafM HoKte>

mrM Adun AekademiK kaUNsiLgi mifM kOdun mHO tab HOraZsiZ paISTtun mpuM AoIn yeZbd pCrospeKts Asi je AeN mnipur daNs Aekademi, mCyujiK kolej, daNs kolejdgi dipCloma loIrb mhEroIsiZbu miZ cLhNdnb tOge yaUn tOb mSLgi pCrospeKts Asi seMdoKpidun miZ cLhNb yanb cTn-kaZloN seMbinb mri lEnb AoHoritid haIjri>

miZ cLhNSibd knaguMb lNnaI miAoI AmTtd AkaIb nTtCrg maZjb AmTt lEte>

AmroMd miZ cLhNb yaroI haIn muKnb Asindi mhEroI SudiZmKt maZhLli>

tMb yaroI haIn siSaZ SaZb haIbsi SCwaIdgi puKceL piKp, AEgit soIdCrg loIre SNb yaMn hNHb HaKki waSLni>

mrM Adun haIrib mhEroIsiZ Asisu miZ cNb yanb AekademiK kaUNsiLgi mifM kOdun AedmisNgi kCraItriya seMbidun mhE tMniZb mhEroIsiZbusu mhE tMbgi SudoZcab pibiyu>

msiSKtn hOjiK AoIrib waHoK Asi tuZ koIn cTnb yagdb waroIsiN AoIgni>

msigi mayoKt laKp SudiZmK desaMn SoZfM ceTn lePtn mayoKngni haInsu ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 22, FEB 2021