TODAY -

Irx HoZgi mcaKsiZ yOrKtun nOn paNSTp hOSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : IMfaL-jiribaM lMbi nesnL haIwe 37t lErib Irx HoZ Asi beLli brBij AoIn nOn paNSTnbgi mcaKsiZ zsi numidaZwaIrM yOrKtun HoZ Asi nOn paNSTpgi HbK zsi numidaZdgi hOSrBe hIri>

paUce Asin fxb paUgi liSuN Amgi mtuZINn Irx beLli brBij Asi nOn paNSTnbgidmK AsaMgi tejpurgi purKSib mcaK-mHuMsiZ Adu zsi numidaZwaIrM puZ 4.30 roM tarKpd AduwaId yOrKSrBe>

mcaKsiZ Asi heK yOrKpg nesnL haIwej AeNd INfrBstrBKcr divlPmeNT korporesN limited (AeN AEc AaI di si AeL)gi AofisLsiZgi miTyeZ mSad INdiyN Aarmigi AeNjiniyrsiZn beLli brBij Asi nOn paNSTpgi HbK Asi numidaZdgi hOSibni>

AHub mtMgi mnuZd Irx HoZ Asi Asi laNHoK-laNsiN tOb yahNnnbgidmK nOn HoZ paNSTpgi HbK Asi numiT SudiZgi numidaZ puZ 11 faUb cTHdOri>

numidaZ AHeZb faub HbK surbdi HoZ Asi mpuZ fan paNSTpgi HbK numiT 2/3ni faUbgi mnuZd loIrb yaI haInsu paNnri>

nOn paNSTlib Irx beLli brBij Asigi AsaZbn fiT 150 AmsuZ HoZ mnuZgi ApaKpn mitr 3.5 AoIgni>

HoZ Asi mpaL Anigi AwaBZbsu haNn lErMb HoZ Adugi AwaBZbgi caZdgi sruK 2 nTtrBg 3 heNn waZlb yaI>

pNb yabdi, hOSib nbeMbr 1gi AyuKt Irx HoZ Asi teKSidun tata tiPpr Amsu tureLd tasiNSibni>

tureLd tasiNSib tata Adugi drBaIvrsu numit Srni Hib Sxdn lErKlb mtuZ sin fxSibni>

HoZ Asi teKSibdgi teZnOpLd leb sijiNndb beLli brBij Adu INdiyN Aarmin sidoKtun purKlg Irx HoZ AoIn sijiNnnb nOn paNSTp hOrKlg loIrMdaId AmuK teKHSibni>

mdudgi Irx HoZ Asi krMb mtMd nOn AmuK paNSTkdge haIb cP can Sxdbn SerKSibni>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020