TODAY -

petCroL Amdi dijLgi mmL heNgTlKpgi mayoKt koZgCresn pCrotesT tOSCre
kKciZd SoZcT cTnb hoTnrKpd pulisn HiZSCre, miAoI 2 fare

Source: Hueiyen News Service

kKciZ, juN 29 2020 : lEbaK Asid petCroL AmsuZ dijLgi mmL noZm-noZmgi heNgTlKtun ka-heNn heNgTlKp Asigi mayoKt mnipur pCrdes yuH koZgCres kMmiti, mnipur pCrdes mhila koZgCres kMmiti Amdi nesneL sCtudeNTs yuniyN Aof INdiya (AeN Aes yu AaI), mnipurgi HOmisiZn zsi kKciZ Amdi myaZ IMfaLd SoZjx cxsiNSCre>

kKciZd cxsiNSib SoZjx Adu zsi nuZHiL puZ 2 roM tarKp mtMd mnipur pCrdes yuH koZgCres kMmiti Amdi AeN Aes yu AaI, mnipurgi HOmisiZn kKciZgi SoZnaZ mri faZbdgi hOdun SoZcT cTp hOrKSi>

SoZcT Adun kKciZgi AeM Aes ke AEc bEkuL AoIL pMP tMn cTnb HOraZlKpd mteK Sr cTp hOrKpg kKciZ pulis sCtesNgi Ao si, Ae ke pCreMjiTn di sigi Ayab yaUdn SoZcT cTp yade krfiyu lE haIn HiZSi>

pulisn HiZn-HiZn miAoI Srdi AeM Aes ke AEc bEkuL AoIL pMP faUb SoZcT cTSi>

paU Adu fxbdgi kKciZ distCriK pulis, kMmaNdo yuniTki Ao si dikeNdCr AMdi AheNb pulis parsneLsiZn HiZSi AmsuZ SoZcT Adu loIsiNhNSi>

kKciZd paZHoKSib SoZcT Adugi mruAoIb HOdaZ lOSibni haIb naUreM kobiT (64) ApoKp lESidCrb AeN vuboN, kKciZ niZHO lEkaI AmsuZ mhaKki mcanupa naUreM sNjy (27) Anibu si Aar pi sigi seKsN 107ki mSad kKciZ pulisn fadun AegjikCyutiv mejisCteT kKciZgi mmaZd puHoKSCre haIri>

SoZjx Adug mri lEnn mnipur pCrdes yuH koZgCres kMmitigi haNngi pCrsideNT Amir huIseLn foZdoKSibd, zsigi SoZjx Asi lEbaK puMb cTHrib loKdaUN Asin miyaMn SM HeZn wanrizE cErK Asid lEzaKn HaUgi mmL ke-heNn waZSTlKpgi mayoKt Ae AaI si sigi pCrsideNT soniya gaNDin hOdoKSib 'sCpiK AP INdiya' gi SoZjxgi mSad cxsiNSibni>

SoZjx Asi mSa tansu mnipurgi tozaN-tozaNb mfMsiZd cxsiNSigni>

mrM Asin seNtr Amdi mnipurd paLlib bi je pin luciZb lEzaK Asin mrM cadn HaUdgi ka-heNb teKs kya lrib Asi hNdoKtun miyaMd mhOsaguMn AhoZb mmLd HaU fxhNbiyu haISi>

myaZ IMfaL kEHeLd lEb myaZ IMfaL bCloK koZgCres kMmitigi Aofis mmaZdsu wakT mifM cxsiNSibni>

zsigi SoZjxsiZ Adud petCroL-dijLgi mmL hNHhLlu, kT AeKsaIj dCyuti AoN dijL AeNd petCroL, sCtoP lutiZ pbCliK dCyuriZ peNdemiK, no mor haIK Aof petCroL-dijL haIn Hab pClekard kya sijiNnSi>

wakT mifM Adud sruK yasib mnipur yuH koZgCreski pCrsideNT mhanNdn haISi, HaUgi mmL heNgTlKp Asi yaniZde>

bi je pin luciZb lEzaK Asigi mtMd HaUgi mmL heNgTtun miyaMd Awab HeZnri>

HaUgi mmL heNgTp Asigi mayoKt zsi myaZ IMfaL Ae sid wakT mifM Asi fMbni>

suZdoKtCrib HaUgi mmL hNHrKlbsu lMdM Asid petCroL, dijLgi mmLgi AdumK heNgTlKli>

lEzaKn cTHrib HOAoZ Asi yaniZde>

HaUgi teKssu heNgTli>

msibu yaniZdb foZdoKpg loInn SoZjxsiZ cTHrKpni>

zsi mnipur yuH koZgCres kMmiti Amdi mhila koZgCresn SuTsMndun wakT mifM AMdi SoZjx Asi cxsiNbni>

HaU taZSTlKp haIbsi miyaMd Awab mayoKnhNb HOAoZni>

AsiguMb HOAoZ Asi yaniZde>

lEzaKn cTHrKlib HOAoZ Asi miyaMddi Awab AoIhNb Amni>

HaUgi teKs hNHhNfM HoKI>

lEzaKn hirM Asigi mtaZd miTyeZ cxbiyu haInsu foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 30, JUN 2020