TODAY -

weTleNd kNnb 'gCriN goLd'n wa mSL sun Hare
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 02 2021 :
nomita SoZbaNtabM
lePtn kaIsiLlKlib lMdM Asigi Ikoloji AmsuZ INvaIrNmeNTki fivM Asibu mayoKndun tzaIfdn miAoIbn hiZbd cxb weTleNdsiZ kNb AmsuZ msigi msiZ yaMSThNnbgi paNdMd lisaZ siTn cTHrKlib weTleNd kNnbgi HbKt gCriN goLdn wa paMbi mSL sun Habg loInn lMdM Asigi miyaMd AtaZb lE mSL Am AoIhLlKlb 'koMbirE' mraZ kaIn Hab hOre haIn mnipur InisiAetiv for kNjarvesN Aof necrgi ceyrmeN AkoIjM seHajiTn foZdorKli>

paUce Asig ASNnn Unrubd mhaKn haI, hOjiK wa mSL 30 heNn lE>

Adubu mhaKki kNjarvesN Aof necrgi maIkEdgi hoTnjdun haIrib wa mSLsiZ Asi sun Hab zMle>

ciZSE ciZgi lMbiroMd lErib yarL paT Asi seMgTpg loInn HbK Asig puNsiNndun lMdM Asigi muTsiLlKlb paMbisiZsu AmuK nOhOnn Hanb hoTnrKpni>

mrM Asin mhaKn ceyrmeN AoIrib kNjarvesN Aof necrgi maIkEdgi lOSTlKlib HbK HOrMsiZ Asibu 'gCriN goLd' haIn mmiZ HoNdun paISTlKpni>

haIrib HbKsiZ Asi cTHrKp chi 15 sure haIri>

hOjiKki mtMd wa paMbisiZ Asi miyaMn gCriN goLd haIn miZHoNnrKpdgi mSoIn paISTlKlib HbKsiZ Asisu gCriN goLd haIrib mmiZ Asi lOdun HoNbni>

mfM Asid forenr kya laKlbsu wa paMbigi mSLsiZ sun Ujnb AmsuZ hOjiKn medisineL pClaNT AoInsu lOnrb wa paMbisiZ yoKSTnnb hoTnbni>

AekademiK AoIb miTyeZd Aayuski mhEroIsiZnsu mfM Asid mSoIgi pCraKtikeL seNtr Am AoIn sijiNnjbd mteZ AoIrgni>

mtM Srgi mmaZddi wa paMbisiZ Asi U paMbi AoIn lOnrMbni>

Adubu hOjiKti wa paMbisiZ Asi napi AoIn ciZle>

napi AoIn ciZlbnina msibu puHoK pusiN tObd fadoK fajiN tObgi SudoZcadbsu lErroI>

wa paMbisiZgi mnuZd AhaNbd diyurebiliti, vrjetaIL AmsuZ sstenebiliti haIn caUraKn AhuM HoKn SaIdoKI>

wa sijiNndun yuM sabd mtM can wa yaNb, IsiZd mtM can tiZHoKlg sijiNnribdi wagi mpaZgL Asi chi 100 faUb lEgni>

yoTn sab yuMsu chi 100 cTpnina wan sab yuMg mpuNsi saZb cP maNnE haIrKSi>

wadgi HorKp poTHoKsiZgi mnuZd AESoIn soIbuM, soIdoN Amdi UsoInciZb cari>

msigi mHKt wadi ce sabdgi heNdorKtun hOjiKti lx AoIn puHorKle>

hoteL Amdi restureNTnciZbd sijiNnrib rumaLsiZ faUb wadgi sab hOre>

wa paMbisiZ Asi chi 3/3 SudiZgi yaNHTlbsu AmuK nOn coZSTlKpn muThNb zMhNde>

haIrib wa mSL AhuM Asigi mtiK myaIsiZ puNn yaUrb wasiZbu gCriN goLd haIn mmiZ HoLlg wa paMbisiZn nMn hOb parK Amsu seMgTp zMle>

msin muTSCrgdb wa paMbisiZ yoKSTp AmsuZ mSoIdgi fxgdb poTHoKsiZsu fxhNb zMlgni haIri>

msigi mHKt IkolojikeL IMbeleNs AoIrKp, IsiZ lEsiLlKtb, AIx-Asagi fivM kaIHrKp, kClaImeT ceNj laKhNb AmsuZ gClobeL warmiZnciZb mayoKnrKlib kya Asidgi nEnrg haIrib HbKsiZ Asi lOSTpni>

mtM Amd yarL paT haIrg koMbirEgi poKfM AoIn SNnrMbdu hOjiKti paTsu lEtCre, koMbirEsu hOdCre>

IsEd Amdi laIriKt sEHargsu yarL paTt koMbirE hOb UrKtbsi chi 70 roM surKle>

mrM Asin AoIhLlKlib fivM Asi kridgino haIdun HirKpd hebited fjn lErKtbdgi AoIrMbsu yaI SNdun caZyeZ Amg loInn paT AoIn tOrb mtuZd mfM Asi puwarig sagoNnrKlb mfM Amsu AoIbgi mHKt koMbirEsu lMdM Asig sagoNnrKp lEni SNdun AepCriL 26tgi Hab hObni haIri>

koMbirEgi mtaZd mhaKn mSa tan haI, lE Asi IkoP paTt hOri haIb tabdgi cTtun mdubu AseZb koMbirE AoIribCra nTtCrg AoIdbCra haIbgi mtaZd AegjamiN tObinb si Aes AaI Aargi saINtisT da. huIdCroM birkumarg tanjdun AegjamiN tOSi>

msid mhaKn IkoP paTt hOrMb koMbirEsiZ Adu AseZbni haIbgi AopiniyN pibirKSi>

hOjiK miyaMn gMlad nTtCrg kriguMb patCr Amd koMbirEni haIdun Harib lEsiZ Asigi mnuZd AseZb koMbirE AoIdbsu yaUb HeZnre>

IkoP paTtgi koMbirEsiZ Adu mfMdud lErib miyaMn mteZ paZbirKtun puNn koMbirE paMbi 700 fuKtun purKlg yarL paTt nOn tOHoKlb paTki sruKt Hab hObni>

HbK Asid direKtoreT Aof INvaIrNmeNT AeNd kClaImeT ceNjgi depCyuti direKtr ti bCrjkumarn petCroN AoIbidun HOdaZ lObirg koMbirEsiZ Asi Habni>

hOjiK gCriN goLdNI haIdun SxnrKlib mfM Asid U-wa yaMn Hare haIbgi wafM nTtn yarL paTk sagoNnrKlb koMbirE haIrib lEsi mraZ kaIn hOhLlg saThNnb hoTnbni>

AepCriL 26t HaSib koMbirE paMbisiZ hOjiK faUbddi SuIHrKp yaUdCri>

paMbisiZ Adugi mnuZd yarL paTki AkoIbd lErib miyaMn puKnuZ Hro haIrgsu Sxnb ApoMb paMbi 70muKsu yaUrKI>

haIrib paMbisiZ Asi mpuZ farKtun laKlib cyoL Asigi mnuZddi soIdn saTlgni haIbgi Hajb lEre>

yarL paTki koMbirEsiZ Asin mpuZ fan saTlKp mtMd lMdM Asigi sagoNnrKlib lE Asi maleMgi miyaMdsu msK taKlgni>

lE Asi siroI liliguMn mipuM tiZn msK SxhNnb hoTngni>

mhaKn mSa tan foZdorKSibd, hOSib kuMja 1997t Aoja myaMn seL SaIjiNnrKg yarL paTki Aekr 25 roM caUb lM Asi lESibni>

Adubu msigi rejistCresNdi kuMja 2018 d yaMn HeZn pbCliK ceritebL tCrsT Amn tOSi>

AduM AoInmK mfM Asid paISTlKlib HbK Asidi kuMja 1997 Adudgi hOn hOrKlbni>

mfM Asid mnipur miyaMgi INdijins AoIrb lE Asi niZHijn hOrKlbdi msibu msK taKp zMbg loInn wa mSLsiZ Asisu miyaMn Ub fxlgni haIrKSi>


MAYEK NEWS - 03, MAY 2021