TODAY -

kovid-19n sihNSib misiZ 908 sure, AeKtiv kes msiZ 9,141 lEri, miAoI 46,527 fgTlKSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 08 2021 : mnipurn marc, 2020dgi hOrdun hOjiK faUbd kovid-19 peNdmik mayoKnrKpdgi laIna Asin mrM AoIdun zsi faUbd lESidb ApuNb miAoisiZgi msiZ 908 sure>

msigi mHKt zsi faUbd stBeT Asid lESidb kovid-19gi AeKtiv kesiZgi msiZn 9,141 surKpg loInn hOjiK faUbd laIna Asidgi fgTlKSrBb ApuNb miAoisiZgi msiZn 46,527 sure haIri>

wafM Asi zsi nuZHiZ HorKSib mnipur lEzaKki kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMgi sceroL Amn haIbni>

ceroL Asin mSa tan haI, hOSib puZ 24gi mnuZd pojitiv kes 748 HeZnSi>

pojitiv kessiZ Asi loInmK jenreL popyBulesNdgi zaktni>

mSoIgi mnuZd nupa 369 AmsuZ nupi 379ni>Adug pojitv kessiZ Asi HeZnSib testiZ seNtrsiZn rijnL INstityBuT Aof medikeL saINses (riMs)t 22, jwarhrlaL henru INstityBuT Aof medikeL saINses (jeniMs) t 9, distrBiKT hospitaLsiZd 511 AmsuZ AtoPp kovid-19gi testiZ seNtrsiZdn pojitv kes msiZ 206 HeZnSibni haIri>

hOSib puZ 24gi mnuZd HeZnSrBib pojitiv kessiZ Asigi mnuZd yaUrib miAoIsiZ IMfaL IsT distrBiKTtgi 162, IMfaL wesT 205, HObaL 120, bisnupur 63, kKciZ 52, USrBuL 2, curacaNdpur 66, caNdeL 17, sepapti 7, tmeZloZ 7, teZnOpL 17, kaZpoKpi 6, kaMjoZ 2, ferjoL 4, jiribaM 17 AmsuZ none distrBiKTgi miAoI 1ni haIri>

mSoIgidmK medikeLgi AoIb mHO tab maZjOnn ceKsiN HOraZsiZgi mnuZd kNteNmeNT AmsuZ kNteKs strBniZciZgi HbKsiZ lOSTle haIri>

AmroMd, hOSib puZ 24gi mnuZd laIna Asin mrM AoIdun lESidb miAoIsiZn stBeT leveL kovid-19 deHs AodiT kMmitin pirKp riporTki mtuZINn miAoI 12ni haIri>

lESidrBbsiZ Adudi IMfaL wesT distrBiKTtgi miAoI 4, IMfaL IsTtgi 4, HObaLdgi 1 bisnupurdgi 1 AmsuZ curacaNdpur distrBiKTgi miAoI 2 ni haIri>

miAoIsiZ Asi riMst 2, jeniMst 1, sij hospitaLd 5, raj medisitid 2 AmsuZ curacaNdpur distrBiKT hospitaLd miAoI 2 lESidbni haIri>

zsi lESidb miAoI 12 Asi Harg hOjiK faUbgi AoIn kovid-19n mrM AoIdun lESidb mnipurgi Apunb miAoI 908 haIri>

kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMgi ceroL Asin mSa tan haIbd, zsigi AoIn ApuNb miAoI 579 discarj tOSi>

miAoIsiZ Adugi mnuZd 395n hoM AaIsolesN tOdun lErKSib miAoIsiZni>

Adug miAoI 29ni riMstgi fgTlKtun discarj tOrKSibni>

leMhOribsiZn jenimS AmsuZ AtoPp kovid keyr fesilitisiZdgi discarj tOrKSibni haIri>

loInn zsi faUbgi AoIn mnipurgi ApuNb pojitiv kes msiZ 56,576 sure>

msigi mnuZd jenreL popyBulesNgi miAoI 52,809ni>Adug seNtrBeL sikyBuriti prsneLsiZgi msiZn 3,767ni>zsi faUbd laIna Asidgi fgTlKSrBb ApuNb misiZn 46,527ni>msigi mnuZd jenreL popyBulesNgi miAoI 42,767 ni>

Adug miAoI 3,760n seNtrBeL sikyBuriti prsneLsiZni haIri>

AduM AoInmK zsi faUbd mnipurgi AEKtiv kes msiZ 9,141 lErbsu laIna Asdgi fgTlKp misiZgi caZn cad 82.23 yOre haIri>

ceroL Asin mSa tan haIbd, hOjiK mayoKnrib Anisub wevki cEHeZ AsigidmK hOSib puZ 24gi mnuZd mnipurgi tozaN-tozaNb heLH fesilitisiZd di-taIPki AoKsijeN siliNdr 1672 AmsuZ bi-taIPki AoKsijeN siliNdr 549gi SudoZcab fxhNSi>

haIri AoKsijeN siliNdrsiZ Asigi mnuZd mnipur gvrNmeNTki distrBiKT hospitaLsiZ AmsuZ heLH INstityBusNsiZd fxhNSi AoKsijeN siliNdrsiZn di-taIPki 354 AmsuZ bi-taIPki AoKsijeN siliNdr 76ni haIri>

haIrib siliNdrsiZ Asigi mnuZd bisnupur distrBiKTt di-taIPki 80, bi-taIPki 5, caNdeLd di-taIPki 32, bi-taIPki 7, curacaNdpurd di-taIPki 90, HObaLd di-taIPki 35, bi taIPki 18, USrBuLd di taIPki 27, bi-taIPki 4, tmeZloZd di-taIPki 10, bi-taIPki 5, jiribaMd di-taIPki 35, bi-taIPki 10, mored di-taIPki 17, bi-taIPki-5, kaMjoZd di-taIPki 4, bi-taIPki 1, kaZpoKpid di-taIPki 5, kKciZd di-taIPki 11, bi-taIPki 19, noned di-taIPki 2 AmsuZ ferjoL distrBiKTt di-taIPki 6 AmsuZ bi-taIPki AoKsijeN siliNdr 2gi SudoZcab fxhNSi haIri>

loInn zsi faUbgi AoIn kovid veKsiN kaPHoKSib mnipurgi ApuNb miAoIsiZgi msiZ 4,35,172 sure haIri>

kovid-19 kMmN kNtrBoL ruMgi ceroL Asin miyaM puMnmKn fes masK uPpibg loInn SuT-sa seZn haMdoKtun sosL disteNsiZ zaKn cTpiyu haInsu foZdorKli>


MAYEK NEWS - 09, JUN 2021