TODAY -

pCripaKki 42 sub mpoK kuMAoNg mri lEnn AeKtiZ ceyrmeN ke AEc saHin yaIf paUjeL pirKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 08 2019 : pipLs revlCyusnri parti Aof kxlEpaK (pCripaK)ki 42 sub mpoK kuMAoN HOrMg mri lEnn pCripaKki AeKtiZ weyrmeN ke AEc saHin waIf paUjeL pirKli>

pCripaKki AeKtiZ ceyrmeN ke AEc saHin SuTyeK pidun HadorKp ceroL Adun haI, loIlM sNdoKp INdiyan nMHaK tOrg nM-hadun lOsiNSib kxlEpaK miyaMgi maZSCrb tiZtMb AmuK hNn hNjiNhNdun lMdMsigi miyaMd niZtMb, caUSTp AmsuZ maNnb SuNnaI Am pinbgidmK niZhNnb lEtn niZtM yaAoL laNHeZ cTHrib pipLs revulCyusnri parti Aof kxlEpaK (pCripaK)ki 42 sub mpoK kuMAoN HOrM laKpsid AhaNbmKtd INdiyagi loIlMdgi naNHoKtun haNngi lEjrMb niZtMb kxlEpaK Adu AmuK hnn purKnb niZtM yaAoL laNHeZd HwaIn poNHa piSCrb AHOb-AHObisiZgi mfMd pCripaKn yaAoLgi IkaISuMnb UTcri>

loInn loIlM lEzakki Awa-cEna mayoKndun yeLhOzEdgi nuZsi-caNnn hiZmiNnrKlib IfuruPcasiZ, yaUAoLluPsiZgi luciZbsiZ AmsuZ mruPsiZ, wesiya lMdMd yaAoL IhO tOmiNnrib mciN-mnaU AoIb yaAoLluPsiZ Amdi loIlM lEzaKn AoTpi-nEbirb malemgi miyaMgi mfMd pCripaKn niZtM yaAoLgi yaIf paUjeL pijri>

ceroL Asin haI, waroIsiN lEtb waHoK-laNHoK Amdi HOdoK-waHoKsiZtn HLlb kxlE miyaM zsidi SM HeZn wabgi pNSE lEtCre haIbsi kKciZzaI lEtCre>

AsiguMb lEbaKki lurb taNfM Asid AESoI puNn SxmiNndb yadb Amdi kuPn nEnmiNndb yadbgi tzaIfdb fivMdgi wafM Srdx IrEcasiZd pCripaKn siNnjri, warePti lEbaK miyaMgni>

maleMgi Anisub laNjaU loIrKpd mroMdoM niZtMn hiZjrMb niZtMn hiZjrMb furuPcasiZn niZtMb fxnrKpgi SoZHaZd kuMja 1891gi AegClo kxlE ward maIHibdgi bCritis pCroteKtoreT AoIn lErKSib kxlEpaKsu kuMja 1947 gi AogsT 14gi AhiZ noZyaid haNn lEjrMb niZtMb Amuk hNn hNjiNdun msagi deMmokCretiK kNstitCyusN AmsuZ nesneL lejislecr lEjb, knagi mSa poNdb niZtMb lEbaK Am AmuK AoIrKSi>

kuMja 1947t msagi deMmokCretiK kNstitCyusN lEjdun, mHx kuMja 1948gi AoKtobr 18d kxlEpaKki miyaMn SNjb nesneL AeseMbCli liZSi>

kxlEpak Asi filipiNgi heK mHxd Aesiya lmdMd yunivrseL AedLT fCreNcaIjgi yuMfMd miSL paZHoKtun miyaMgi lEzaK liZb Anisub lEbaK AoIrKSi>

bCritis loIlMgi mruMd SudoZcab lOdun seMgTlKSib hiNdu laIniZ cTp miAoIsiZi hIndustaN zsigin varT/INdiya kOb lM Asi hiNdu kLcreL hejimoni sNdoKnb seMlKsib lEbaK Amni>

waSL AsimKn INdiyagi kNstitCyuAeNT AeseMbClid IslaM laIniZ cTp miAoIsiZ Amdi mniZ tMn lEjrMb niZHO paNb lEbaK (pCriNsli sCteT) kya yaUhNSide>

junaGT, haIdCrbad, kasmir, kxlEpaK, gowa AmsuZ siKkiMnciZb lMdMsiZ Asi mtMdugi INdiyagi luciZbsiZn lOtunrg laNmigi mtiK-mzM sijiNndun lMdMsiZ Asigi miyaMgi deMmokCretiK raIT puMnmK SoZgaUnrMlg nMfud lOsiNSi>

kuMja 1949gi sePteMbr 21d INdiyan maleMgi niZtMb lEbaKsiZgi mrKt lEngdb tCriti AmsuZ cTn-kaZloN puMnmK HugaIdun mtM Adugi kNstitCyusN AeKT (AeM si Ae) 1947 ki pCorvijNsiZ AmsuZ maleMgi miyaMn tCriti AoN tCriti haIn Sxnrib viyena kNveNsN AoN di loAof tCrtij (vi AeL si ti) 1961gi mtuZINn cTnb yadCrb mtiK-mzM yaUdCrb niZHObu noZmE ciNdoNd nMdun SuTyeK pihNsib yanceni haIrib nMfugi HbK Adubu kuMja 1949gi sePteMbr 28d joNsCtoN sCkuLd paZHoKsib mnipur AeseMbCligi mifMn cTnb yaroI haIn wareP lOSi>

ciZ-tMgi miyaMn miSL paZHoKtun mSoIgi mihuT SNjrg seMSib kxlEcasiZgi mniZ tMb nesneL parliyameNT Adu INdiyagi loIlMgi karpeTn ISx SxhOdn kuPsiNSi>

INdiyagi lEbaK mca tadb HOAoZ Adubu IrMdMgi mhEroIsiZ Amdi SuNnaIgi luP kya yaUn msiZ yaMlb miyaMn yaniZdb foZdoKSi>

HOdoK Adubu mtMdugi kxlEpaKki AmsuZ mpaNgi paUce Amdi cefoZ kyan mriK cuMn paUdMSi>

zsi kxlEpaKn caInpuZ AoIdun lMlO laNmi AmsuZ kxlEca kyagi moZfM AoIhLlKlib Asi hiNdustaNn kxlEpaKpu nMlO lOsiNSib Adun HoKhNSibni>

maleMgi miAoIb SuNnaIgi caUSTpgi latMsiZd niZtMb lEbak Amgi mpuZ fab sKtM fxdun kxlEpaK Asi mtiZ lEb lMdM Am AoIbg loInn saNn-SoTnb, naT, laIniZnciZb tozaN-tozaNb hirMsiZd maleMgi miyaMn caUn sK Sxbibgi SudoZcab Am fxjrMgdb kxlEpaK zsidi maIkE SudiZd mraI caIHhNbiSCre>

ceroL Asin mSa tan haI, IrMdM Asi zsidi myaI kab ciNjaKki IcaU HoKle>

caUSTpgi lMbidgi laPn naHEre>

seNja-HuMjagi mhuM caUn sagTle>

kxlE SuNnaI seMgTpd yaZleN sru AoIrib kxlE cnurasiZbu IkaI SuMnbidCre>

ciNjaKt mipaN taZdun mirMgi poTlMn hiZle>

IrMdMgi lEzak cuPli mitoPn paIsiNSCre>

INSTlKlib nharoLsiZ sufM-noMfM lEerKtCre>

yeLhOmisiZgi sKtM maZsiLlKle>

AsiguMb cifMsiZ Asid SuNnaI Asi kNjnb saZlb mtM Asi kxlE miyaMgi yaAoL laNmisiZn SuTt SuTlaI yaIdun maZSCrb IrEbaKki niZtMb hNjiNnb zsisu hNb lEtn loI mpu INdiyagi forssiZg laNHeZnr>

wahO AsimKn zsisu kxlEpaK Asi maleMd miAoIbgi raIT SoZgaUnb lEbaKsiZgi mnuZd waHoK SCwaIdgi msiZ yaMn lEb lMdM Am AoIri>

INdo-kxlE muKnb Asin mrM AoIdun nupi AmsuZ AzaZ yaUn IrEca kyagi puNsi SazuHKt piSMnhNSCre>

miAoI kya INdiyN forsn zsisu msa Hib SxhNSidCr, faSCrb miAoI kya mpuNsigi AoIn yuMd hLlKSidCre>

loIlMgi mrumd tasiN-SoMjiLlKSib hiNdustaNn zsidi IrMd Asi yoTsiLli haIb SxhNdn tPn-tPn yoTsiLlKli>

seMgT-sagTp Amdi miSLgi miZd lMdM Asigi nha-AhL puMnmK kaZ-SoZ caIhLle, lMmaKnhLle>

demokCresiddi miSL Asi yaMnmK mru AoI>

AduMAoInmK lM Amgi demokCresigi HaK Amdi lEzaK wayeLgi cTnroL yeZdn miSL SKn Afb SuNnaI Am mpuZ fan seMni haIbgi AcuMb waSL priZ AoIroI>

wafM Asi loIlMgi miTyeZ mSad lMdMsid lisaZ siTn paZHorKlib miSLsiZ Asin myeK larb SudMni>

miSL haIbsi miSa poLlb kxlE SuNnaIgi mfMddi AESoI mSa tan minaI naIHaZ AoIn hiZHSinb AcOb mitCrxgi kuMhE mSL Amni>

nupa-nupi SaIdn nha-AhL kya myaI kab poTsK Amgi suMhTyaIn naUsuMdun tuMHhLli>

lMdM Asigi su-noMdun noZmgi cra taNjribsiZd heNn caUb cEHeZ pidun mSoIgi puNsid kaNnb AmTt fxhNdn nTtCrg zaIhaKki AoIb piKlb AoIjb Srd mihO laZ HaKtun Indiyan paZHoKlib miSL Asin kxlE miyaMbu miAoI Am AoIbgi ciZleMb fxhNbg loInn mseK-mzaL naIb puNsi mreLd hiZb zMhNgni haIn HajhLli>

msi AcOb nMHaK Amni>

INdiyagi miSLgi taZkK naIb fTtCrb nuZsiTn IrEca puMnmKki mtiZ HudeKpd nTtn lMdM Asigi yeLhOmisiZgi puNsi mhiZd AcOb cEHeZ pidun laKli>

Afspa 1958 muTHTlu haIb AmsuZ mroMdoM lePcbgi AkNb IbO lEb lMdMsid miyaMgi mayoKt lEb miSLgi kod Aof kNdK ya seMjiNdun pbCliK sCfeyrbu soNHhLli>

pbCli AopiniyN lEhNde>

msig IroNn miSLd SoZdarKlib politikeL partisiZ AmsuZ miAoIsiZn lMdM Asigi mruAoIb IsCyu/wafM AmTt maI paKn puSTpgi mtiZ ceNde>

mrMdi mSoI INdiyaN kNstitCyusNn loI cLlb miAoI kaZluPni>

mSoIdgi miyaMgi waIfnbni haIb HoIdoKp mxlaN AmTt mxluniZzaI mrM lEte>

mSoIn AneKp laNmi AoIn seNdoZ Amdi msagi kNnnbgidmK mtM cuPpd HbK tOI>

lMdM Asid lErib IleKtoreL politikeL kClas Asimk INdiyagi loIlMgi mitM laI Am AoIn seMgTtun AnOb kClas haIbdi kaZluPki AoIb lEzaK waSLloN Am niZtM IhOgi mayoKt sofT pwar sijiNnri>

miyaMgi HbK tOjrib AfoZb luP kyagi fMbaKt lOtundun INdiyagi mitM laI kya loNn seMgTtun IleKtoreL politikeL kClas Am yaMn hE-siZn seMgTlKpgi fivM Am HorKli>

haIrib miAoI SujoK Sr Asin miyaMd miSLgi miZd miAoIbgi puNsi AmsuZ hKcaZ maZ-taKhLlib mSL-mSa kyagi myaI kab ciNjaK pijdun kxlE SuNnaI Asibu AmMb IroLnuZd ciZHri>

mSoIn votrsid seL yeNdun voT HadhNbt nTtn miSL yOdCriZed seL Haddun miyaMgi waSLd miSLgi miZd caKca-hEjanbgi fTtCrb hEnbi Am seMgTtun miyaMgi lMcT AmsuZ waSL moThLli>

miyaMbu seNja-HuMjagi koMd lxHdun lEbaK Asi lM SudiZd soTHhNdun kaZ-SoZ caIhLli>

fivM AsimK yaAoL IhO Asin yaMn hKciNn lObt nTtn tumiNn yeZdun lEfM HoKte haIbsu SxI>

IleKtoreL politiKst SoZdarKlib kaZluP Asin 'UtaZbigi kaZluP' Amgi sKloN lOdun lMdM Asigi lu-toZ yOn cxsiLlKli>

msigi mhE AoIn IrMdMd mSL-mSa kyagi kCraIM heNgTlKli>

miSLn kxlE SuNnaIgi miAoI puMbgi mtiz yEHeKI, mHOna maZhLli>

IsM-sMn haIrbd INdiyagi miTyeZSad IrMdM kxlEpaKt paZHoKSib miSL Asidi loIlM mSa saZHhNnnb AmsuZ mdubu AmuKsu mra ceTsiNhNnb HOsiLni>

AsiguMb INdiyagi ApoTp politikeL sisteM AmsuZ miSL Asi kxlEpaKk cusiNndb mrMn lMdMsid paZHoKlib miSL Asi kxlE miyaMn huPn HiZb AmsuZ msigi mayoKt lEb mHO tarehaInsu ceroL Adun foZdorKli>

ceroL Asn haI, hOjiKti wesiya lMdM Asi maleMgi miyaMn sKSxlb mroMdoM lePcnb raIT taNbgi IhO lEb lEbaK Am AoIre>

wesiya lmdMgi furuPca myaM Asigi maNnb puwari, naT-fijeT-caKca Amdi minaI naIHaZgi puNsiroL Asin zsidi INdiyagi mayoKt laLhO SCwaIdgi msiZ yaMn lEb lMdM Am AoIre>

bCritis loIlMgi mtMdgi hOrg cTHrKSib niZtM IhO Adu bCritisn kxlEpaK HadoKtun cTSibdgi chi 2 roM lePlurb mtuZ INdiyan AmuK lMdM Asi losiNSibdgi zsi faub niZtMbgi laNHeZ Asi loIb SMb naIdn cTHrKli>

SoZjx Asi SuTlai paIb luP Srn kaZluP naIdn sruK yamiNndun saZlb chi ca kya Asi ApuNb liciZ Amgi mSad hiZmiNndun laKli>

ApuNb SoZcT AsimK puNn HeZnrKSib Awab SudoZHibgi HOdoKsiZn AmTt AoIn puNsiNnbgi liciZ pidun AoIhLlKSibni haIbd haImNb HoKloI>

kuMja 1891gi tozaN-tozaNb laNfMsiZd furuPca kyan bCritiski mayoKt puNn laNHeZmiNnSib kuMja 1917gi kuKi laLhO haIpO jadonaZ Amdi rani gaIndiNliyugi jeliyaroZ IhO, lMyaNb hijM IrabTki kuMja 1950 gi taZkKki IhOn ApuNb kxlEpaKki sKtMbu myeK seZn taKli Amdi ApuNbgi sKtM seMnbgidmk loIlMgi mayoKt hKciNn lePSi>

puwarigi liSuN, fijeT-caKca Amdi mniZ tMb mTpiSCrb SuNnaI Amgi Awa-cEHeZ Adudi zsigi kxlE SuNnaIca puMnmKn puNn mayoKnmiNnri>

kuMja 1948d ciZ-tM huPn sruK yaSib deMmokCretiK AoIb miSL Adun seMSib lEzaK Adun lMdMsigi furuPcasiZgi mrKt lEmiNnrMb Hajnb, nuZsinb Adu myeK sezn taKli>

kuMja 1949gi AoKtobr 15d kxlEpaKpu INdiyaN nMlO lOsiNSCrb mtuZd zsidi furuP-kaZluP naIb ASub waSLloN Am INdiyan ArEb paZgL lOsiZ puMnmK sijiNnrg AyObi HaKt paISTtun lmdMsigi furuP kaZluP puMnmK AmTt tiNnb yadn SaIbuZ tahNnnb AESoI mseLgi mrKt tTtn hu kaMsiLli>

zsidi kxlEcasiZgi mrKt puNb yadnb siZceP Habd nTtn wesiyagi furuPcasiZgi mrKtsu UxSTnb heNgTnnbgidmK AcOb seNfM kya lePtn Haddun INdiya lEzaKn kNn hoTnri>

caUSTpgi miZd kaZluPki AoIb cTn-pHaP seMdun naT, seL-HuMgi AmsuZ lEzaKloNgi zMSE kya seMli>

INdiya lEzaKn lePp naIdn tozaN-tozaNb miAoI AmsuZ furuPt fuMfM AoIn zMSE seMgTli>

SudM AoIn haIrbd miyaMgi ApaMbgi mayoKt IHniK hoMleNdgi mxlaN kya seMgTpidun nuZsi-caNnn puNn hiZmiNnjrMb kaZluPsiZgi mrKt lErMb Hajnb tTtn maZhLlKli>

AkKnb IHniK hoMleNdgi hKciNb waSLloN seMgTpubn kaZluP mseLgi haTn-sunb kya wesiya lMdM Asid kuMja 1990gi taZkKtgi mru huNSi>

msin mrM AoIdun laNjdCrb lMdM Asigi miAoI kyagi puNsi piSMnSCre>

sspeNsN Aof AopresN (su) kya mmiZtgi AoIn liZdun miyaMd Indiyan Ix-tPp paMb sadun UT caIri>

su yaUrib luPsiZgi miAoI AmTt mpuZ cab hiZnbgi lMbi seMbidun tx tan puNsi nuZsaZn paNjnbgi HOraZ AmTt AsuK kuIrb mtMsi lOSTp HeZndCri>

su Amdi pic toKki mruMd IrMdM Asid txdu lEtqab puNsi Am laKpgi mhuTt INdiyagi laNmisiZ Amdi mSoIgi mruM HuPn lErib lMdM Asigi pulis forssiZn foZn haIwesiZ Asi micMsiZdgi seL taNbgi lMb AoIn sijInnri>

wesiya lMdM Asigi nha AoIrib miAoIsiZbu kaZluPki siZceP AoIn sijiNnbt nTtn INdiyagi laNmisiZn SuTlai pisiNdun lMdM Asibu I msel haTtoKnnbgi laNpuZ AoNHoKli>

INdiyagi lanmisiZn nha AoIrib IrEca kyabu SurKki In laI sabgi paZSK AoIn wesiyagi niZtM IhO luPsiZgi mayoKt kaUNtr revlCyusnri fors Am AoIn caUn seMgTlKli>

tseZnmK wesiya Asi feKsnelijMgi laZd mpuZ fan Hurb SuNnaI Am AoIhLle>

hoZlKlib fivM Asi INdiyagi laNmisiZn mSoIgi seNdaNfM AoIn kNfCliK sicCyuAesN Asibu sijiNnrKpgi myeK larb SudMni>

fivM Asi wesiyagi furuPca SudiZmKn Sxminnb mHO taI>

nTtCrbdi wesiyad txdu lEtab puNsi Am laKpgi AoIHoKp lErroI haInsu ceroL Adun foZdorKli>

ceroL Asin mSa tardun malemgi puwarid yaAoL IhO Am haIbsi kEdOnuZd AraIb HbK Am AoISidCri>

waAoL IhO haIbsimK AcMb puNsi Amd hiZlib puNsiroL Adudgi yaMn SeNnE>

yaAoLgi mcaKsiZ Asin waTlKp mtMd IhO Am mmi saMlKp haIbsi hOnsani>

mrM LAsin IhO AmsuZ SuNnaI Anisi yaMn nKnb mri lEnE>

AESoIgi miyaMn 19sub AmsuZ 20sub chi cadn bCritiski loI lEzaK HeZnSi. zsi-zsin INdiyagi kaZluP naIb lEbaKki loIlM cEHeZ nxdun hiZli>

AoIrKlib fivM Asid INdiyan wesiya lMdMbu AeNti revolCyusnri AoIb lMbi Amd lMjiZdun IrEcasiZgi yaZleN srud nMdun mhaM tarb SuNnaI Am AoIhLle>

INdiyan IrEcasiZgi mrKt seNjaU paIb kNtCreKtr Sr mitM laI AoIn seMgTtun lMdM Asibu mSoIgi mpa-mpun HMlMb lN-HuMguM sijiNnri, miyaMbu AoT-nEbiri>

INdiyan wesiyagi maIkE Asibu lLloN-ItiKki miZd myaI kab poTlMsiZ puHoK-pusiN tOnb lMbi AoIn sijiNnbt nTtn poTlMsiZ Asi yaMn nuZzaIn seNdoZ lEn yoNb yab kEHeL Am AoInsu seMgTlKli>

hoZlKlib fivM Asi INdiyagi laNmisiZn mSoIgi seNdaL lMbi AoIn lMdM Asid HoKlib kNfCliK Asibu sijiNnrKpgi myeK larb SudMni>

fivM Asi wesiyagi furuPca SudiZmKn SxmiNnb mHO taI>

wesiya Asi maleMgi AhoZb poTlMsiZgi yoNfM AoIbg loInn dCr tCrafiKkiZgi tCraNjiT AoINsu AoIre>

fivM Asi AoIhLlKpd INdiyagi militri, pulis, politikeL kClas AmsuZ borjCwji huPn sruK yari>

mtM Amd bCritisn caInijsiZgi mHKt loIlM cTHrizE mtMd caInagi nharoLsiZbu nmHnb kani (AopiyM)gi IpaKt luPhNSib AdumK IrMdM Asid HoKlre>

lurKlibdi wesiyad nOn safoZlKlib saNjaU paIbsiZ Asin myoL lMd SuNdarMb Adugi mHKt hOjiKti loIjiZ loyad lEb lOfMsiZdsu paKtKnn lEsiNdun lmdM Asigi mmL yaMlb lObuKsiZbu mSoIgi poTHasx (farM haUs) Amdi kepitalijMgi laIcTpu sNdoKfM AoIn sijiNnri. msi mtM Amd rsiyad mir haIb lOyaM cabsiZn, siNmisiZn purKSib kuMja 1917 gi revolCyusN Adubu HugaInb cTHrKSib AeNti revolCyusnri AoIb licT AduMmKk cP maNnb HOAoZni>

INdiyagi loIlM lEzaKn wesiyagi laIriK laIsu Amdi mhE tMfMsxsiZbu yacL laKtun HMli, SuNnaIsiZ Aisbu nMHE>

pNb yaI, hitlrgi naji lEzaKsu IhaN haNn AtE furuPsiZbu cEHeZ pidun SuduM cNnnb hoTnSib Asi mhEloIsxsiZd AoISi haIrKli>

INdiyan zsi faUbd miAoIbn fxfM HoKp raITsiZ SoZgaUndun laKli>

AsimKn yunaIted nesNsn kuMja 2019d InO nOn HoKSib hCyumeN raITki lisTt Indiya Asi miAoIbgi raITpu SCwaIdgi SoZgaUnb lEbaKsiZgi mnuZd cLli haIn foZdoKSib AsimK wesiyagi lMdMd INdiyan cTHrib AmuB lEzaK AsimK msK taKli>

Afspa 1958, AN-lofuL AeKtivitij pCriveNsN AeKT (yu Ae pi Ae) 2019 Amdi nesneL sikCyuriti AeKT (AeN Aes Ae) sijiNndun lMdM Asid demokCresigi maISuM UPp AoHoritriyn AoIb lEzaK cTHri>

INdiyan lMdMsigi miyaMgi niZtMn foZdoKcbgi raIT maZhLle>

miyaMgi IhO tOjb je Ae si Amdi kClb, mEra paIbisiZgi mihuTsiZd kCrimineL kessiZ paNsiNdun SuNnaI Asi wa zaZb yadCrb mciN meNsiNbirb furuP Am AoIhLle>

hNdk kasmird cTHrKlib HOAoZ AsimK parliyameNtri diteKtrsip Amgi cP cab sKtMni>

kasmirsiZbu myuMd fajiNdun, AzaZsiZbu Afa-ApuN tOdun, mhEroIsiZbu laIriK tMb fxhNdn Amdi midiya faUb HiZjiNdun mifMsiZgi MHkt laUHoKtb laN Am cTHri>

fivM Asi yunaIted nesNs yaUn malemgi lEbaK Ayan yaniZdb foZdoKnrKli>

INdiyagi nesnelijM, demokCresi AmsuZ diNdutwan wesiya lMdMbu sitijNsiP AemeNdmeNT biLgi SuTHaZd 'myaZ lEbaK' haIbdi mSoIn nMb SuNdab seTtlr koloni haIn Sxnb fivM AsimK seMgTnb hoTnrKlib Asi yaMn foZlb wafM Amni haInrKlib>

hOSib chi 70 roM Asi AESoIgi miyaMbu INdiyagi nMlO laNmisiZgi SoZUP buTn nESaIrKp AmsuZ mSoIgi noZmE ciZdoNd UkaI tKHrKpd nTtn furuPcasiZ Asi muTHTnnb mtM saZn loTtun HMlKSib HOsiL kya nOhOnn paISTlKpdgi msiZ yaMjdb AESoI kxlEcasiZ zsidi mtM Srgi mtuZd malemgi miAoIbgi puwarigi latMdgi mtM cuPpgi AoIn puMmuT muTSib yabgi taZkK Amd laKle>

AcOb maZ-taKp Asidgi Isan Isabu kNjnbgidmK AESoIgi niZtMbgi liSuN Hib AmsuZ niZtMbgi SoZguL libgi mHO tarKli>

IrEbaKki niZtMb haIb pNHuZ AdugidmK SuTlaI paIdun yeKnbbu HeZnbn yeKnbgi laZd Hudun cTp zMhLli Amdi malemgi miyaMn AsiguMb seZlb kTHoKp Asibu miAoIbgi puwarid traIn SK lOnSide>

zsidi IrEcasiZgi mrKt siZceP Hadun wesiyagi furuPcasiZgi mrKt UxSTnhNnnb INdiyan kNn hoTnri>

seMgT-sagTpgi miZd furuPca AESoIgi mhOsagi lN-HuM puMnmK INdiyan nMja-nMHeKndun muNbiri>

HaU, IsiZ, pwar pCrojeKT Amdi mna-msiZ puMnmK INdiyagi kNstitCyusNgi mtiK-mzM sijiNndun nMdun muLli>

fivM Asid INdiyagi lEzaKloNgi mruMd kanb, Aotonomi nTtCrg seyr-sovreNtigi mxlaN Am mxb haIbsi yaMn caUb AsoIb SoZHaZ Amni>

hNdKt jMmu AmsuZ kasmirgi AarikL 370 lOHoKSib Asin wafmsigi mtaZd AESoI puMnmKt ceKsiN wahE Am piri>

INdiyagi knstitCyusNgi fibaNnuZd AESoIgi AoIjbni haIb kriguMb poTlM AmTt fxloI haIbsimdi wesiyagi furuPcasiZn puNn SxmiNnb mHO taI>

AoIrKlib fivM Asid wesiya lMdM hOjiKn INdiyagi norH-IsT haIn Sxnrib lMdM Asid SuNdamiNnrib furuPca SudiZmKn puNn laNHeZmiNndun AESoIdgi muNSib niZtMb hNjiNnnb hoTnbtn AESoIgi ApuNb IrEbaK lePp zMgni>

yeKnbgi HosiLd pxHSibdgi AESoI mseLgi mrKt, IrMdM kxlEpaKt HoKhLlKp mseL waSL tanhNdb, UxSTnhNb, muKnhNb AmsuZ SuT HoKnhNbn loIlMgi mayoKt lePlib SoZfM Asi mra ceTp zMhLlKte>

mtM Ayagi mmaZdgi lmdMsid lePtn cTHrKlib INdiyagi laNmigi Amdi hiNdu kLcreL dominesN Asi kxlEcasiZn SoZfM ceTn lePtun Amdi hNb lEtn HeZnhOdCrbdi INdiyan furuPca puMnmK yoTsiNSidun noZmdi AESoI maleMgi lEmaidgi muTSCrgni>

AeKT IsT polisi, tCraNs Aesiya haIwe Amdi reLwejn ciZmi-tMmi AESoId pirKkdb cEHeZ Adun yeZhOmi AESoI tuMn muTSib yan lEre>

kxlEpaKpu INdiyagi resisT popCyulesN polisigi mSad si Ae bi seMdun myaZ lEbaK AoNnnb kNn hoTnrKlib Asi wesiya miyaM Amdi niZtMbgi fireP lEtb luP puMnmKn ceKsiNn HeZnb mHO taI>

kxlE miyaMbu INdiyaN kNstitCyusNgi mruMd AoIjb fxgni haIbgi AraNb waSL HadoKhNbg loInn lMdM Asibu hiNduswan HoKhLlKkdb AmaZ-AtasiZdgi maI paKn kNge haIrbdi niZtMb caUSTp maNnb SuNnaIgi kxlEpaK Am seMb SKn paNdM Asi fxnbgi AmTt zaIrb paMbEni>

paNdM Asi HbK AoIn AoNHoKtn pNHuZ fxnbgidmK loIlM sNdoKp INdiyagi mayoKt HeZngdb ciZmi-tMmi miyaMgi ApuNb niZtM yaAoL laNHeZ Am AESoI puMnmKki maZd tadun lEre>

msigidmK AESoI puMnmK niZtM yaAoL laNfM maIkE paZlsi>

AroIbd, lisaZ siTn cTHrKlib yaAoL laNHeZd HwaIn poNHa piSCrb IrEbaKki mmL yaMlb lESidCrb AHOb-AHObisiZd yaAoLgi IkaI SuMnb pijri>

kEsuMsxd laNfa AoIdun Awa-cEHeZ SaZlib nuZsijrb yaAoLloIsiZdsu zsi 42 sub pCripaKki mpoK kuMAoN laKpsid yaUAoLgi IkaI SuMnb UTcri haInsu pCripaKki AeKtiZ ceyrmeN ke AEc saHin HadorKp ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 09, OCT 2019