TODAY -

hidaK mna pusiLlKp, yoNb HiZle < AeN Aar Aef AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 9 2019 : hidaK mnagi poTlMsiZ yoNb Amdi mpaNdgi pusiLlKp AHiZb HMle haIn nesneL revlCyusnri fCrNT mnipur (AeN Aar Aef AeM)gi INfomesN AeNd pbClisiti sekCretri snaUjaub mEtEn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, myaI kab ciNjaKn laNdarKlib Asi fagi nTte>

zsi zsimK lMdM Asid noZm kaZdn mpaN lMdgi pusiLlKlib hKcaZ maZniZzaI AoIrib myaI kab ciNjaKki poTlM kya Am IrebaK IrMdM Asigi AcO-AsaZ, yaItoZ-SMdoZb, fMHoL paIb kyan ceNnrMbgi waHoK maZd kya kya HoKSCre>

msoIguMb fMnaIb kya Amn mteZ paZsiNdun mSoI mSoIgi lNnaI seNdaL lMbi AoIn msagi lNnaI mi HadoKtun hKHeZnn nTtCrg nakoInn lLloNdun zsi faUb AsiguMlb hugi lMbi Asibu HiZb zMdn lisaZ-siTn laKli>

zsigi AESoIgi SuNnaIgi tuZgi yuMbireL AoIrKkdOrib nharoL kya Amdi myaI kab ciNjaKki IpaKt IraKndun tuZgi Aasa lEtCrb tiNjx-kaIjxb SunnaI Am, furuP Am haIbdugi mrMcT AoIrKli>

zsi zsimK hidaK mangi poTlM (curuT, beri, tlb, kCwa, SEni, raja) nciZb myaI kya poTlMsiZ Asin IrEbaK IrMdM Asid laNjx Am AoIn cxsiLlKli>

laNjx Asin piSCrb IrEbak IrMdM Asigi IrEca AyaMbdi laIHuZ-laIna ceNb, tiNjx-kaIjxb SuNnaI Amgi msK AoIhLlKle>

poTlMsiZ Asibu sijiNndun piSCrb IrMdM Asidgi yaMSCrb seNyaM Am mpaN lMd cTSCre>

AESoIgi ImuZ Amd noZmd yaMn piKn parbd lupa 100/100 paIbd yaMSCrb ImuZsiZ Asidgi noZmd mpan lMd lupa kya cTSCre haIb IrEca AmTtn parub, nEnrub tOde>

zsidi IrMdMgi seNmiTloNd mipaL taZbgi lMbi Am AoIn caUn teZbaZli>

saNn-SoTnbd sCporTski pwar haUsni haInrib IrMdM Asigi nhasiZn myaI kab ciNjaKki IpaKt taUdun lErg wahEsigi wahNHoK lErKSigdCra? zsidi AESoI SudiZmKki Isad pirKp safuni SNn tuZgidmK SLlg mtiZ lEb SuNnaI Amgi furuP AmgidmK fTtCrb hidaK mnagi ciNjaK sijiNndun AmMb myaI kab ciNjaKki IpaKt taUHrib nOrib nhasiZ Amdi IrEcasiZ Asibu Acumb lMbid purKtb yade>

AsiguMb myaI kab ciNjaKki poTlMsiZ Asibu pusiLlKlib miAoIsiZ Amdi lLloNbsiZ mru fxn lMdM Asidgi muTHTtb yade haIbgi AceTp waSLg loInn mSoIbu mraLgi mtuZINn AhKp cEraK pidb yarKtCre>

IrEbaK IrMdM Asigi IrEcasiZn myaI kab ciNjaKki poTlMsiZ Asi HiZbd mteZ pazbiyu>

AsiguMb lLloNb Amdi huraN poTboNbsiZnsu tuZgi miroLgidmk SLlg toKpiyu>

seL Srgidmk SuNnaI Am maZnb, furuP Am muTHTnb hoTnrib Asi AESoIn tumiNn yeZdun lEb SK zMloI>

waroLsiZ Asi HAoI UsiTtn myaI kab ciNjaKki poTlMsiZ pusiLlKlibsiZ nakoInn nTtCrg hKHeZnn lLloNbsiZ AESoIn pirKp cEraK Isan yan lOjgdbni>

lLloNb myaI kab ciNjaKki laNjxd laNdarKlib IrEbaK IrMdM Asigi IrEcasiZbu kNnb hoTnrib Asid IrEcasiZn mteZ paZbiyu haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 10, OCT 2019