TODAY -

Ae je Aar ti di yugi saIN bord ; INHurMbgi HOAoZ kNdeM tOrKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 11 2019 : msan msabu roZmE naga yuH AorgnaIjesN mnipurgi miAoIni haIjb sKSxdb Srn zraZ nuZHiL puZ 3.10 roM tarKpd gularHoLd lEb AoL jiribaM rod tCraNsporT dCraIvrs yuniyN (Ae je Aar ti di yu) gi bCraNc Aofiski saINbord INHurMbgi HOAoZ Adubu yuniyN Asin kNdeM tOrKli>

Ae je Aar ti di yugi jenreL sekCretri AeL mnitoNn HadorKp ceroLAmn haI, jiPsi Amd toZdun laKp sKSxdb miAoIsiZ Adun mfM Adud lErib SuNjasiZ numiT 15nigi mnuZd cTSigdbni haIbg loInn lEzaZpoKpi Aeriyagi mnuZd cNn yuniyN Asigi nOn sab bCraNc Aofis hoZdoKSigdbni haInsu kihLlMle>

mri lEnbsiZn hirM Asigi mtaZd seZdorKtCrbdi jiribaMd lErib siviL sosaIti AorgnaIjesNsiZgi mteZg loInn nesnL haIwe 37 HiZjiNbgi SoZjx cxsiLlgni haInsu ceroL Adun mSa tarKli>

AmroMd, zsi nuZHiL jiri Ima mEra paIbi ApuNb luP (jiMpaL) gi kNfreNs hoLd paZHoKSib paUgi mifM Amd jiri divlPmeNT AorgnaIjesNgi vaIs pCrsideNT AeN sdanNdn haISi, sKSxdb miAoI Srn zraZ nuZHiL AoL jiribaM rod tCraNsporT dCraIvrs yuniyNgi bCraNc Aofiski saINbord INHUrMbgi HOAoZ Asi yaMn lEbaK mca tadb HOAoZni>

yuniyN Asigi bCraNc Aofis lErib mfM Asi tmeZloZni haIrMbg loInn Aofis Asi mfM Asidgi lOHoKkdbni haIrMSib HOAoZ Asi yaniZde>

HOdoK Asid ceNnb miAoIsiZ Adu mri lEnb AoHoritin juN 13 faUbgi mnuZd fadun mtiK cab cEraK pigdbni haInsu foZdoKSi>

paUmisiZg Unb Adud jirid lEb tozaN-tozaNb AorgnaIjesN kyagi mihuTsiZsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 12, JUN 2019