TODAY -

mnorma mihaTki chi 15 mpuZ farKpgi HOrM paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 11 2019 : mnorma mihaTki chi 15 mpuZ farKpgi hEkT-lEkT tMbgi HOrM Amdi miyaMgi mifM zsi lMyaNb sxleN konuZ mmaZd paZHoKSCre>

HaZjM mnorma ceritebL tCrsT bamoN kMpu AmsuZ ApuNb luP mnipurn siL-laZdun paZHoKSib HOrM Adugi hOrKkpd leSidCrbi mnormagi sKtMd lE-su kTnSi>

Afspagi cEHeZd lESidCrbsiZgi mfMd minT Am tumiNn lePtun IkaI SuMnb UTsi>

HOrM Adud wa zaZldun ApuNb luPgi koAordinetr fuliNdCro koNsMn foZdoKSibd, Afspagi mruMd AarmisiZn tMHin haTSib myaM Am lESCre>

Afspagi mruMd miAoI kya Am haTSibsiZgi mnuZd yaMn saHin mihaT Am AoISibsi HaZjM mnormagi mihaT Asisu AoISi>

kuMja 2004 gi julaI 10 AmsuZ 11 gi loNnb AhiZd bamoN kMpudgi ImuZ-mnuZgi miAoIsiZdgi seTlg puSCrb mtuZd haTtoKpiSib mihaT Amni>

mihaT Adu miyaMn yaniZde haIdun kNdeM tOnSi>

mnipurd lErib siviL sosaIti AorgnaIjesN 36 puNdun warkiZ kMmiti Aof ApuNb luPgi mSad AkNb IhO kya cTHSi>

miyaMgi IhOsiZ Adud mnorma mihaTt ceNnb AsaM raIfLs cEraK pinb Amdi Afspa lOHoKSinb dimaNd kya taNSi>

SoZjxsiZ lePtn cxsiNSi>

hOjiK faUb dimaNdsiZ Asi cxsiNb lePp lEtCri>

ImasiZn nekeT pCrotesT faUb cTHSi>

Afmpagi mruMd Aarmin AoT-nEb kyabu yaniZdb foZdoKtun ciTtrNjNsu HwaI HaSCrbni>

warkiZ kMmiti Aof ApuNb luPn dimaNdsiZ Asi fxnb lePp lEtn hoTnri>

fxdCribfaUb mSa tan hoTnSigni haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud ApuNb luPki koAordinetr yuMnaM rtNkumar, joI ciZzaSM, AesisteNT kordinetr joIcNdCr koNHOjM, mnorma memoriAeL ceritebL tCrsTki pCrsideNT seZgoI luwaZ, ApuNb mnipur kNb Ima luPki pCrsideNT pi AEc sSi, poIrE lEmroL ApuNb mEra paIbigi pCrsideNT AeM meMcObi, kxlEpaK lMjiZ ApuNb mEra luPki pCrsideNT waI lEriKlEma Amdi ciZ-tM yunaIted wimeN AesosiAesNgi pCrsideNT AeM purnimasi lEman myaI taZbL lOSi>


MAYEK NEWS - 12, JUL 2019