TODAY -

AsuK AmsuZ AeN AeL Aef tin AoKtobr 15d totL sTdaUN tOgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 11 2021 : mnipur AmsuZ tCwipra (tCripura) bu INdiyad nMdun tiLhNSibbu yaniZdb UTldun mnipur AmsuZ tCwipragi niZtM IhOsiZgi ripCrjeNtetivsiZn Ha Asigi 15gi AyuK puZ 6tgi numidaZwaIrM puZ 6 faUb sCteT Anisid totL sTdaUN laUHoKSCre>

AelaIAeNs for soslisT yuniti kxlEpaK (AsuK) ki ceyrmeN AeN AokeN AmsuZ nesnL libresN fCrNT Aof tCwipragi pCrsideNT AEc yu boroK yaUb AsuKki pbClisiti kMmitigi kNvinr Aes mzaLn zsi pCrest HadorKp ceroL Amn haI, kuMja 1949gi AoKtobr 15d mnipur AmsuZ tCwipra (tCripura) Ani Asi tozaN tozaNb kLcr AmsuZ kaZluPsiZgi AoIb mtMdud lErMb pCriNsli sCteT 800 loMgi mnuZd AyaMb nMdun kNtCroL tOrg suPngi jiAogCrafikeL AeKspCresNd miTyeZ HMlg seMSib kNfidresN-INdiyN yuniyNd nMfud tiLhNSi>

mtMdugi AESoIgi luciZbsiZ Adu AhiMsa, stCygCrh, raM rajCynciZb fjrb sClogaNsiZ sijiNndun nMHaK tObiSi>

AmroMd, msiZ yaMSCrb INdiyN Asin mSoIbu kihNSi>

AsuMn mSoI hE-siZn cTHSib nMHaKki laZd Hudun mSoIn INdiyad tiNnb yaMn fjdb tCritisiZd SuTyeK piSi>

tOIguMbsuZ INdiyad tiLlb mtuZd INdiyagi AraNb HOraZ kyan AESoIbu leZ-AoTp zMhNdb hOrKSi>

demogCrafiK INveNsN, politikeL marjinelaIjesN, IknmiK bej maZhN taKhNdun AESoIbu hirM kyad mipaN taZhNbg loInn AESoIgi kLcr INdiyanaIj tOb, AESoIgi sKtM maZhNb, moreliti AmsuZ velCyu lEhNdb Amdi nesnL kereKtr maZSibgi fivM laKSi>

hOjiKki sistM Asigi mSad AESoIgi nesnL kereKtr maZhNbgi HbK HujiLlKle>

raM rajCy fesisT rajCy AoIre>

fedrelijM tuZAoInre>

'waN nesN, waN leZgCwej, waN rilijN, waN AaIdeNtiti, waN lo, waN parti, waN lidr' haIb sClogaN Asin nesnL AejeNdagi mkoKt lEre>

AsiguMb fivM Asid riMleNd nN-INdiyN maInoritisiZ AoIrib AESoIdi nesnL deH haIbsi soIdCrbni>

sudiZmKsin mrM AoIdun AESoIgi niZtM IhO Asi hOjiK AduKki mtiK mru AoIrKle>

mrM Adun mrjrgi mayoKt sCtCraIK AmsuZ sTdaUN tOdun siMboliK pCrotesT tObsi heNn mru AoIrKle haIn ceroL Asin foZdorKli>

totL sTdaUN Asid ImrjeNsi AmsuZ IseNsiAeL srvissiZdi koMHoKkni haIri>


MAYEK NEWS - 12, OCT 2021