TODAY -

lEzaK Asin miyaMgi maZnb HbK AmTt tOroI< si AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 12 2021 : lEbaK Asigi mfM kyad paZHoKnbguM bi je waI AeM mnipur pCrdesn siNdun sCwami bibekanNdgi 158sub mpoK kuMAoNg mri lEnn nesnL yuH degi HOrM AeM Aes Aef di Aeski AoditoriyM hoLd zsi paZHoKSCre>

HOrM Adud cif gesT AoIn sruK yaSib cif ministr AeN bireNn haISi, bi je pin luciZb lEzaK Asin pCruv lEtb, miyaMgi maZnb HbK AmTt tOroI>

hOrKlib nhasiZ Amdi SuNnaI Asibu kNnbgidmK war AoN dCrgs haIb misN Asi kuMja 2018d lEzaK Asin hOdoKSibni>

war AoN dCrgski mtaZd AcuMb maIkEd nEnbiyu>

lEzaKtgi mri lEnb dokCyumeNTsiZ lObiyu>

AcuMbd cTsi>

sCteT sid popi paMbi kya HarMlib Asi krigino hxbiyu>

popi paMbisiZ Asi seNjaU paIb lLloNbsiZn seL Hadrg HahLlibCra nTtCrg politikeLli lMdMsigi nhasiZbu maZhNnb hoTnribCra haIbsi nEnniZzaI AoI>

knaguMb Srn AtMnn AESoIgi nhasiZ maZhNnb hoTnrbCra haIbsi SNnniZzaIAoI>

msid miAoI SrSKn zaZb wa SKtmK tabignu>

AcuMb Adu HidoKsi>

wa zaZbgi mhuTt dokCyumeNTt yeZbiyu>

waSLn sarg zaZlg cTpignu>

juko veLligi mtaZd pLldun mhaKn haISi, nagaleNd AmsuZ mnipurgi mrKt lErib jukod lMSEgi yeTnrib wafM Asi seNtrd yOre>

seNtrnsu yeTnrib Asigi niZHijn waSEnb HbK paISTle>

mnipurgi lMSE mnuZd juko cTkgpi lMbi seMle>

bej keMP haZdoKle>

mfM Adud hOjiK sikCyuriti prsneL 100gi mHKt lEri>

sCteT forski prmeneNT AoIb posT Amsu mfM Adud HMnb HbK paISTle>

mhaKn mSa tan haISi, hOjiKti AeKsNgi mtMni>

sCteT Asid paISTlib tozaN tozaNb pCrojeKTsiZgi mSad seMgT sagTpgi HbK loIsiNdn lEribsiZ loIsiLhNnb hoTnrgni>

kdaId kri AwaTp lEribge haIbsi lEzaK Asin yeZsiLli>

sCteT Asid lErib AwaTp ApasiZ Asi go tu vilej, go tu hiLs paZHoKpdgi Sxb zMlibni>

AwaT-ApasiZ Asi SxdoKlg lEzaK Asin miyaMgi yaIfnb HbKsiZ paISTlKpni>

mtM Amd lMdM Asigi Ima IbeLsiZn mca AoIbsiZbu zaK seNb AoIn tuMdn laKSibni>

zsidi ImasiZ AmuK poTHahNbgi mtM Adu laKle>

mca mnaU AoIb AESoIn lMdM Asibu zaK seNbgi mHO tare>

ImasiZ, InaUsiZ soKp yaroI haIb zMb bi je pigi lEzaK lEre>

lMdM Asid tozaN tozaNb furuP kyan puNn SuNdamiNnri>

lMdMsigi furuPcasiZd lErib teleNTsiZ Adu maZhNdnb hoTnsi>

furuPsiZgi mrKt mejoriti kMmCyuniti AoIrib mitEn mtM kyagi mmaZdgi lEbaKkidmKt Awab kya SaZdun Amdi kTHoKtun laKli>

zsisu lEbaK miyaMgidmK mejoriti kMmCyuniti AoIrib mitEsiZn heNn kTHoKnb HOdaZ lOsi>

AESoI yuniti lEsi>

AESoI mseL AmTt AoIn puLlb mtMdt SuNnaI Asi SumaZ caUsiNgdOribni>

mdu nTtdun lEbaK waHoK AoInb HbK SK tOroIsi>

sCteT Asid miyaMgi poTHafM lEtbguM tOri>

AHub mtMd AmCyujmeNT parK Am sadun miSL mmaZd sxganb hoTngni>

mnipurd sxgagdb pCrojeKT kya preZ leZdun lEri>

AAoNb Afb SuNnaI Am purKsi haIrbdi AESoIn HKsi-Sasi Amdi mtM zaKn cTp tMsi>

hOrKlib nhasiZd paUjeL Am pisi haIrbdi AESoIdgi haNn cuMHoKp tMsi>

HOrMgi INvaItesN kardt miZ yaUrbdi HOrM Adu suZsoI soIdn yaUsi>

yaUroIdb AoIrbdi maZjOnn haIdoKpgi hEnbi HMsi>

lEzaK paIrib AESoIn HKsi Sasi lEn, puKceL seZn miyaMgi yaIfnb HbK tOrb mtMdt miyaMn AmuK mtO tMlKkdbni>

mipuM SudiZmK soIrMloI haIbdi yaroI>

Adubu yaribmSE soIdnb hoTnsi haInsu cif ministrn mSa tan foZdoKSi>

HOrMdud bi je pi mnipur pCrdeski pCrsideNT pCrofesr Aes tikeNdCr, rajCy svagi AeM pi lEseMb snajaUb, sosL weLfeyr ministr AokCrM henri, bi je waI AeM mnipur pCrdeski HO pubsiZsu sruK yaSi>

HOrMdug mri lEnn sCwami bibekanNdgi sKtMd hEkT lEkT tMdun IkaISuMnb UTSi>


MAYEK NEWS - 13, JAN 2021