TODAY -

lOroI festiveLd sN lab fjb taNnbgi HOrM paZHoKlgni< kMmiti
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 13 2020 : lOroI festiveLgi sruK Am AoIn AhuMlksub sN lab fjb taNnbgi HOrM paZHoKlgni haIn sCteT leveL lOroI festiveL AobjarvesN kMmitigi kNvinr AeL lokeNdCron pCrest HadorKp cerol Amn haIri>

ceroL Adun haI, lMdM Asigi lEhaUd caUrKloib furuP-kaZluP puMnmK zsidgi chi 40/50 gi mmaZdgi sa-sNsiZn AESoIgi yaMlb lObuK-lMhaZsiZ Asi teMpaK-lEtuM SoIrg lOU Udun miAoIb AESoIbu HaKpirKSibni>

zsidgi chi 100 roMgi mmaZd Ipa-IpusiZn sNpoT mtuZ INdun teMpaK mrKt HaSib lESoM-lEnaZdgi HorKp laIreMbi fOAoIbigi sKtM lOrib ceZ, fOn AESoIbu hiZhLlKpni>

zsi hiZlib AESoI Asi Ipa-IpusiZ Adugi cad-naUd zaKtni>

laIAoISCrb Ipa-IpusiZ Adun sNpoT SoIrg lO UrKSibni>

kuMja 2009dgi SuMboZd yaMn piKn hOrKSib lOroI festiveL zsidi miyaMn mruAoIb HOrM Amni haIb SxlKpdgi mteZ paZlKtun sCteTki HaK yOrKSCre>

festiveL Asi Ha Asigi 20 dgi 22 faUb hEyu parK fyeZ SuNjaUd lOroI festiveL AobjarvesN kMmitin siNdun paZHoKlgni>

festiveL Asigi nini cNb numiT Ha Asigi 21 d sN Amdi sNbusiZbu IkaI SuMnb Amdi puKniZ HOgTp AoIn sa-sN lun tOdun msiZ heNgThNnbgi paNdMd AhuMlKsub sN lab fjb taNnbgi HOrM paZHoKlgni>

lOroI festiveLgi sruK Am AoIn HOrM Asi paZHoKkdbni>

AhaNb mnad lupa lisiZ 10, Anisubd lupa lisiZ 7, AhuMsub mnad lupa lisiZ 5 yaUri>

sN lab fjb caZdMnb Asid yaUrib puMnmKt lupa lisiZ AmmM pidun puKniZ HOgTkni>

caZdMnb Asid sN gari HOb, sN garigi hE-siZb UTp Amdi sa-sNgi fjbn miyaMgi puKniZ ciZsiNgdOri>

hOSib chid moIraZdgi Sed soIbMn AhaNb, moIraZ hnubd lEb SoIroM bormnin Anisub Amdi lxHbaL leP AwaZ lEkaId yeZSoM HMbaLzOn AhuMsub pojisN taSi>

sN lab fjb taNnb Asid yaUniZbsiZn Ha Asigi 18 faUbgi mnuZd miZ pisiNdun sruK yabiyu>

Ha Asigi 21 d sN lab fjb taNnbgi HOrM Asi loIroI festiveLgi sruK AoIn paZHoKkdbni>

msigidmK seM-sare haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 14, JAN 2020