TODAY -

meHmetiKs kMpitisN paZHoKlgni < AeMsu
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 13 2020 : AoL mnipur sCtudeNTs yuniyN (AeMsu), IMfaL wesT distCriK kMmitigi miTyeZ mSad siZjmE bCraNsn IMfaL wesT distCriKki mnuZd lEb mhEroIsiZgi AoIn Ha Asigi 23d IMfaL wesT distCriK leveL meHmetiKs kMpitisN ketgori Ani HoKn paZHoKlgni haIn AeMsu siZjmE bCraNski pCrsideNT ANju waISoMn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, ketgori Ani mHxsiTn ketgori Ae (kClas HCri tu faIb) Amdi ketgori bi (kClas siKs tu AaIT) haIn paZHKkni>

ketgori SudiZmKt AhaNb, ANisub Amdi AhuMsub pojisN tarbsiZd mHxsiTn lupa lisiz 5, lupa lisiZ 3 Amdi lupa lupa 1500 loInn mmeNto AmsuZ srtifikeT pigni>

mrisub pojisNdgi 10sub pojisN faUbgi mnuZd laKp mhEroIsiZgisu memeNto Amdi sartifikeT HMli>

for sbmisNgi AroIb mtM Ha Asigi 21ni>kMpitisN Asi puZ 10dgi hOgni>

sruK yaniZb mhEroIsiZn AeMsu hed kCwatr, siroI buK marK siZjmE supr markeT, siNdM buK sCtor siZjmE, sma buK sCtor kCwakEHeL, buK AeNd kofi yuMnaM lEkaI haIrib mrMsiZ Asid fxgni haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 14, FEB 2020