TODAY -

AduzEgi ciZjeZ paZgNb hOjiKn SazuHKki mhadeb
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 13 2021 : IMfaLdgi Sa maIkEd caUraKn kilomitr 20 loM cTlg lEmSoZdgin noZcuP paZb ciZ lMbid caUraKn kilomitr 3 loM ciZHKt kaSTlg lErib myaMn IzOroK mhadeb haInrib SuvM Asi mnipurgi puwarig sagoNnrKlib ciZjeZ nraL paZgNbgi SuvMni Adubu hOjiKn SazuHKki IzOroK mhadeb haIdun IraT HOni paZHoKnrKpni>

lMdM Asigi puwarig sagoNnrKlib laIfM Asigi SoZguL liKlMgi mtaZd 'ciZlEroL' kOb Arib laIriK Amn haI, ceZlE slaIgi mmiZ yaMn cTSib niZHO SoZji nuZlaIb haInsu Sxnb HaZyi SoZjoMbgi mcanipani-ciZjeZ nraL paZgNb>

mhaKpu poKcbi mman ciZzu niZHO sorareNgi mmoMleN penu lEmni>

mSoI Anigi mcaK mrL AoISib mcanupa ciZjeZ nraL paZgNbgi SuvM Asi mitE furuPn mtiK myaI caUb SuvM Amni haIrdun mhaKki SuvM Asid lErib myaI kLlb nuZ Asi paHaZ-puHaZ naIn IraT HOnidun laKlibni>

ciZjeZ nraj paZgNb Asi ceZlE slaIgi niZHO SoZji nuZlaIb AmsuZ mhaKki loInbi penu lEmgi mcanupa AoIn fxjSrBgsu AzaZ Asin taIbx SoZdarKp nOrizEdgi hOn Umx laIgi AoIb mtiK myaIg loInn poKlKSibn mhaKki mtMd ciZbN pN sadun braK tureLbu noZcuP loMd HEdoKtun ceLhNSibgi warisu laIriK Asid myeK seZn pLli>

zsigi miroL faUbn AduzE mharaj cNdrBkirti mtMdgi ciZjeZ nraL paZgNbgi mfM Asid lErKlib SuvM Asi mhadebgi SuvMni haIdun AoNHoKtun IraT HOni tOrKlgsu zsi faUbd yuMbaN puNsid SoZdarb pib-niZzoL Anin mSoI mSoIgi cada-naUd pinbiyu haIdun HOnijfM SuvM Am AoIdun laKli>

SuvM Asi ciZjeZ nraL paZgNbgi SuvM AoIrgsu laIsrBM mxgi AmsuZ loZjM mni Anin Ib pNcay cNdrBkirti crit kOb laIriKtdi kuMja 1850dgi 1886 faUb niZHO AoIn paNSib cNdrBkirtigi mtMd IzOroK mhadebgi SuvM Asi seMgTlMbni haIri>

wahE Anisin puNsiLlg SuvM Asigi mmiZ HoNSibgi mrMn IzOroK kOb loK Amgi mnaKt HOnigdb mhadebgi SuvM AoIbn mfM Asibu IzOroK mhadeb haIdun Sxnb hOrKSibni haIri>

cNdrBkirti mharajgi mtMd goviNdgi laIsxd laIsx Asigi HoZ zaKnbgidmK hnumaN AmsuZ grurgi sKtMsiZ sanb nuZla hjarin mhaKki miAoIsiZg loInn haIrib sKtM Anisi sab yab AmsuZ koNngdb nuZsiZ Hib hOrKSi haIri>

mSoIn lePtn nuZ HirKpd IzOroKki mnaKt nuZ Asi fxbdgi msibu fuKlg goviNdgi laIsx tMn punb hoTnSi Adubu nuZ Adu fuKp zMdbdgi mmEHxd nuZgaI wa soNdun nuZ Adu txSaI tan SaIdoKlg txSaI Am fuKlKtun sna konuZd purKSi Adug AtoPp txSaI Amn mfM Adud lEhOSi>

IzOroKtgi purKSib nuZ txSaI Adu hOjiK miyaMn Unrib hnumaN AmsuZ grurgi sKtMsiZsi yaUn AtE sKtMsiZ sad sijiNnSi haIbgi wafMsu pLli>

mrM Asin SazuHKt ciZjeZ nraL paZgNbgi SuvM Asibu IzOroK mhadeb haIdun lMSaZdgi AoNHorKtun msibu IraT HOnibgi HbK Asi zsi faUbd cTHrKlgsu AseZb SuvMdi ciZjeZ nraL paZgNbgi SuvMni>

SuvM Asi hOjiK faUbd noZmaIjiZ numiT SudiZgi miyaMn hEkT-lEkT tMnribni>

ciZHKki sruKt lErgsu ciZ kabgi Awab HoIdoKn poKhNdn SuvM Asibu HOnib laKpsiZgi mrKtgi mca nupa-nupi poKcdb kyan SuvM Asi taNn laKtun IraT HOnidun nijrg mcanupa-nupi fxI haIbgi Hajnb lEri>

ciZjeZ nraL paZgNbgi miZSE-miZleN sK-soNdun ApaMb mcanupa-nupi nijbd pinbi haIbgi AceTp Hajb lEri>

'ciZlEroL' kOb Arib laIriKn mSa tan foZdoKpd SoZji nuZlaIb AmsuZ HaZyi SoZjoMb haIrgsu Sxnb ceZlE slaIgi niZHOgi mcanupa Asin mhaKti laIgi mtiK myaI ceNbn mrM AoIrdun mEtE lEbaKt lEfroI haIdun mpa IbuZzod hxgTSi>

loInn AtoPp mfM Amd cTSrBge haIdun ciZdoN Amdgi ciZdoN Amd laNn coZ-coZdun cTSi haIbgi wari yaUri>

AsuMn cTSib mhaKki AroIb pNHuZfM AoISib IzOroKki SuvM Asini haIrdun mfM Asibu AzNb mtMdgi hOrdun ceKsiNn IraT HOnibgi HOrM paZHoKndun laKlibni haIri>


MAYEK NEWS - 14, SEP 2021