TODAY -

puya mE HaSibgi niZsiZ numiTk mri lEnn numiT huMni cuPn paZHoKkdb blBeK de AovjarbesN hOdoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 14 2020 : INtrnesneL kMmiti AoN puya mE Hab (IkoP)n siNdun jnCyuwari 19t paZHoKkdOrib 291sub puya mE HaSibgi niZsiZ numiTk mri lEnn numiT huMni cuPn cNHgdb bCleK de AovjarbesN zsi myaI IMfaLd lEb SumN mhEkoLd hOdoKSCre>

HOrM Asigi sruK Am AoIn SumN mhEkoL yaUn mhEsx 27gi mhEroIsiZnsu Amub bep HeTtun puya mE HaSibgi numiTpu puwarigi AmMb numiTni haIn niZsiZSi>

bCleK de AobjabesN hOdoKpgi HOrM Adud ji pi wimeN kolejgi pCrofesr da. waISoM romes, IkoPki kNvinr moIraZHeM naUSMb mitE, IkoPki AevaIjr AeN toMb, AeM AeN Aef jiribaM bCraNski pCrsideNT hamoM Dani Amdi SumN mhEkoLgi pCriNsipaL naUreM mxleMjaUn daIj meMbrsiZ AoIn sruK yaSi>

HOrM Adud wa zaZldun hamoM Dnin haISi, puya mE HaSibgi numiT Asi lEzaK suti laUHoKnb siNbiyu>

numiT Asidi sCteT Asigi AmMb numiT Amni>

msi AESoI SudiZmKn niZsiZmiNnb mHO taI haInsu foZdoKSi>

HOrMdug mri lEnn doKtr waISoM romesn haISi, kuMja 1729 gi waKciZgi 23ni panbd mitE furuPki puyasiZbu kxla UtCra mmaZd saNtidad gosaIg lOtunrg mE HadoKSi>

furuP Amgi yaZleN sru Aoribsi loL myeK Amdi naTni>

puya mE HadoKSibdgi furuP Asigi lEjrMb myeK maZSi>

mtM saZn maZlurb mEtE myeK AmuK hNn hiZgThNnnb Aoja Akab yaUn myeKpu nuZsijb kyan coZHorKtun AkNb IhO cxsiNSi>

mtM saZn mEtE myeK cTnhNnnbgi SoZjxsiZ cxsiLlKlb mtuZd lEzaKn kuMja 2005dgi mEtE myeK cTnb hOhNSi>

mtM Adudgi mEtE myeK cTnb hOSibn zsidi bi Ae siKs semistr faUbgi HaKt mEtE myeK tMnri>

chi Asigi me/juN Haddi mEtE myeKt gCrajCyuAeT loIb haIb Adu Ub fxlgni haInsu mhaKn mSa tna foZdoKSi>

chi SudiZgi IkoPn pib niZsiZ mna Amdi ciZmi tMmi nuZsi lipuN mna jnCyuwari 17t paZHoKkdOrib puya mE Habgi niZsiZ numiTt laNHoKkdOri>

chisigi AoIn maIcO niZsiZ mnan jiribaMgi laIreMbi lEkaIdgi hamoM Dni AmsuZ ciZmi tMmi nuZsi lipuN mnan senapti distCriKki zMju vilejdgi beNjami taUd pigdOri>

mna Asi sartifiket , momeNto Amsi seL AoIn lupa 10,000 yaUri>


MAYEK NEWS - 15, JAN 2020