TODAY -

seNtrgi luciZbsiZgi wasK AoNn-tEnrKli
nMboL bCloK koZgCres kMmitin koZgCres pCCrsideNT AeN lokeNbu traMn AoKSCre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 : lEbaK Asin bCritiski lEzaK mSadgi niZ tMnb hoTnbd luciZlMbsiZn hOdoKpirKp parti Adugi mnipur sCteTki AoIn pCrsideNT pibirKlib Asi AEgidmK yaMn laIbK fbni Adubu AcOb caZyeZ Amsuni>

12sub AeseMbCli IleKsN nKsiLlKlb mtM Asid parti Asigi lidrsiZg tanrg mnipurd koZgCreski mpaZgL kNSTnb hoTnri AmsuZ 11sub IleKsNd seNtrgi luciZb kya laKtun AoIdb wasK kya sKSib Adugi AoNn-tEnb myaM hOjiK tOrKli>

wafM Asi zsi nMboL bCloK koZgCres kMmiti Amdi nMboL Ae sigi mnuZd lEb koZgCres krmisiZn mnipur pCrdes koZgCres kMmitigi pCrsideNT AoIn haPlKSCrb namEraKpM lokeNbu traMn AoKpgi HOrMd nMboL Ae sigi AeM AeL Aesu AoIrib AeM pi si sigi pCrsideNT AeN lokeNn foZdoKSibni>

zsigi nMboL ciZmaZd lEb nMboL bCloK koZgCres kMmitigi Aofist paZHoKSib HOrM Adud parti pCrsideNTn mSa tan haI, jiri lMbi Asi AeropCleN tab yab lMbi AoIhNgni haIrg zsi jiri lMbid AoIrib fivM Asi miyaMn heNn Sxnrb zaKtni>

bi je pin nreNdCr modigi lEzaK laKpdgi SuZgx-SuZgx Amdi ArbaN AeriyasiZd yuM lEtb miAoIsiZgi yuM leMn pire, sabire haIn laUri>

myaMsi haIrbsu zsi faUbd loIsiNb zMdn lEri>

laIrb miAoI Amn haNn lupa lisiZ 50 puHoKlg yuM sab hOrb mtuZd koNn miAoI Adugi AekaUNTt seNfM Asi HajiLlKle haIb Asibu laIrb Amdi noZmgi cra taLlib miAoI Amn zMb HbK nTte haISi>

zsi faUbd yuM sabgi INstoLmeNT naIn pirib seNfMsiZ Asisu sun pidCri>

mrM Asin Ae AaI si si AmsuZ AeM pi si sigi mkoK HoZbsiZn mizoNd siNnrib caZyeZ Asi maI paKnb hoTnbd nMboL Ae sid lEbirib miyaMn lokeN AehaKmKni SNdun laKlib miSL Asidsu AmuK hNn maI paKnb hoTnmiNnrsi haIb wafMsu foZdoKSi>

zsigi HOrM Adud haNn AtoPp partibu sOgTlMb miAoI kyansu INdiyN nesnL koZgCrest cxlKpd leZyaN fi INbidun traMn AoKSi>

zsigi AoKpgi HOrM Adud AeM pi si sigi pCrsideNT AeN lokeNn AHoIb miHuZ AoIrg nMboL bCloK koZgCres kMmitigi pCrsideNT AeL lokeNdCrn myaI tazbL lOSi>

Adug IkaISuMnrb miHuZsiZdn bisCnupur distCriKT koZgCres kMmitigi AeKs pCrsideNT Aes buDcNdCr, nMboL bCloK koZgCres kMmitigi AeKs pCrsideNT AeN mxgi, bisCnupur bCloK koZgCres kMmitigi vaIs pCrsideNT AeM vEroP Amdi nMboL mCyunisipaL kaUNsiLgi koZgCreski AeKs kaUNsiLlrsiZn AoISi>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021