TODAY -

bijyawaradgi tCreNd hLlKSibsiZ jiribaMd HuZldun magi magi distCriKTsiZd hNnSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 20 2020 : ANDCr pCrdeski bijyawaddgi hLlKSib mnipurgi miAoI 450 roM zsi AyuK puZ 8.10 roM tarKpd jiri reLwe sCtesNd HuZlg mtuZ magi magi distCriKTt bs toZdun hNnSCre>

tCreN Adud toZlKSib miAoIsiZgi mnuZd USCruL Amdi none distCriKTtgi miAoI 12, curacaNdpur AmsuZ ferjoLdgi 28, tmeZloZ distCriKTtgi 14, senapti AmsuZ kaZpoKpi distCriKTtgi 20, caNdeL distCriKTtgi 15, jiribaM distCriKTtgi 3 AmsuZ teZnOpL distCriKTtgi miAoI 19 yaUrKSi>

tCreN Adud toZlKSib bisnupur distCriKTki miAoI 53, kKciZ distCriKTki miAoI 61 Amdi HObaL distCriKTki miAoI 62 tozaN-tozaNb bs Ani toZdun msa-msagi distCriKTt pusiNSCre>

IMfaL IsT Amdi kaMjoZ distCriKTki miAoI 80 loInn IMfaL wesTki miAoI 117su tozaN tozaNb bs mrid toZdun msa-msagi distCriKTt cTnSCre>

bijyawadadgi ASNnb tCreN toZdun jiribaM reLwe sCtesNd HuZlSib miAoIsiZ Adu mri lEnb AoHoritisiZn sCkCriniZ tOSi>

jiribaM distCriKT AedministCresNgi miTyeZSad mHO tab sCkCriniZ Amdi AtE tzaIfdb HOraZ puMnmK lOSTlb mtuZd miAoIsiZ Adu msa msagi distCriKTsiZd hLhNSibni>

nOn HuZlrb miAoI puMnmK kMmCyuniti kCwarNtiN seNtrsiZd numiT 14 ni HMgdOri>


MAYEK NEWS - 21, MAY 2020