TODAY -

IleKtrBiK fxhNbiroIdb lErgdi ; IleKtrBiK wayrsiZ lOHoKpiSrBo < SuNjasiZ
Source: Hueiyen News Service

kKciZ, nbeMbr 20 2020 : mnipurgi Sa noZpoKt lErib teZnOpL distrBiKki mnuZ cNn lErib riLraM Aeriyagi SuL 18d kuMja 2021dgi IleKtrBiK mE niZHin fxZhNbinb mnipur lEzaKn siNbiyu>

krigumb mE niZHin pib zMloIdOb AoIrgn tiZlib IleKtrBiK wayrsiZ Asi lOHoKlg pubiSrBo haIn SuNjasiZn peNdb wafM kya foZdorKli>

riLraM Aeriyad lEb vilej AoHoritigi cif AmsuZ HOpubsiZ, riLraM Aeriya mriZ AorgnaIjesN (Aar Ae AeM Ao)gi luciZbsiZ Amdi nupi luciZbsiZ sruK yadun naruM SuL (vilej)d paZHoKSib paUmisiZg Unb Amd narum SuLgi paIsola kOb Amn foZdorKpd miyaMn paMbdi IleKtrBiK mE zaNb Adubuni>

chi 25/30 wayr SK lEteZgi mAoZd tiZdun HMlg mE fxhNbid Asid SuNjasiZn paMb nTte>

lEteZgi AoIn HMnbgdimK wayr tiZdun HMb AoIrbdi wayr tiZlibsiZ Asi loIn lOHoKlg pubiSrBo haIn foZdorKSi>

yoZSuZ SuLgi SuLlaKp siMyoNn foZdorKpd, wayr tiZd loIrb mtuZd chi 25/30 Asi IleKtrBiK mE fxlgdrBa SNn zsi faUb saZlb mtM Asi zaIdun laKSibni>

AsuK saZlb chi 25/30 Asigi mnuZd mE laKSib Asi noZm laKp, nini laKp Adu puNn puNsiLlg yeZbd chi Am haIbdi Ha 12 roMdMK mE fxLMb yaI>

mE fxdrBbsu lEzaKki mSad HbK tOb miAoIsiZ (IMplBoyi) siZgidi IleKtrBiK mE fxdrBbsu mSoIgi toloP lOrMdaId no dyBu sartifikeT lObd yadbnin Ha SudiZgi lupa 500/500 AduM kKpiri>

msisu mE fxdbnin hNdoKfM HoKpni>

mnipurgi cidaId lErib AESoI Asi lO Udun lEjb zaKtni>

ciZd lO wan sururg hLlKpd yuMd zaIhaK nuZzaIn poTHagdb Adusu IleKtrBiK mE fxdbnin poTHafM Sxde>

tMpaKtdi miniT 5 SK mi fxdbd krigi me laKtbni haIn kMplBeNT tOnribni>

Adug AESoIgidi chi 25/30 mE fxdn lEribni>

mnipur lEzaK AmsuZ mri lErnbi loIsxn mnipurgi cidaId lErib, nesnL haIwedgi laPn lErib miyaMbu nuZsibidun hNdKki mtaZ Asiddi IleKtrBiK mE Asi niZHin fxhNnb HOsiL Am siNbiyu haIn lEzaKki puKniZ ciZsiLlKSi>

saIboL vilej AoHoritigi membr AeM kuLla kOb miAoI Amn haISi, ci-tM AmTtni haIndi Adu haI Adug ciZdn AwaTpgi AwaTp zaKtni>

riLraM Aeriyad chi 25gi mmaZdgi lEzaKn IleKtrBiK wayrsiZ tiZbirMle, trBaNsformr SiNbirMle, numiT Srnisu mE fxhNbirMle>

mdugi mSa tarKpdi chi Amdi SrBisTmaski mnuZ numit 2/3 SK mE HarKg nyBu yr faUb nxdn mE AduM muTSibdgi mHxgi SrBisTmas mtMd AmuK numiT 2/3 SK HarKp nTtn mE Asi AduM zaNb fxdn lEri>

mE fxdrBbnin mEra Hadun caK caNnri>

InK nKpd lErib myBaNmargi SuLsiZn IleKtrBiK mE puMzaN zaLlg AESoIgi mnipurd lErib AESoI mE fxdn lEb Asisu AESoIgi mnipur Asi yaMn toNn lErbrBa SLlubd IkaIb faUre>

kriguMb mtMd myBaNmaroMd tiNSibn heNn frdrBa haIn SLlKpsu yaurIKle>

mnipur lEzaKn ciZ-tM maNn yeZbibgi miTyeZd kuMja 2021dgidi mE caZ naIn fxhNnb siNbiyu>

kriguMb mE fxhNnb hoTnbd SuNjasiZgi mteZ mHO tab lErbdi SuNjasiZn mteZ AzMb HaKt paZgni haInsu foZdorKSi>

yoZSuNdgi wantiMla kObi nupi Amn foZdorkpd, AESoI Asibu mnipur nTtrBbra, AESoIbu mnipur AoIn Ubidbra, Ipa-IpusiZn IleKtrBiK mE lEtrBizE mtMd lErMb puNsi mhiZ Adud AduMmK lESo haIribrBa>

AESoIbu mnipur lEzaKn nuZibidrBbra, mnipurgi mini haIn SNbirbdi IleKtrBiK mE Asi niZHin fxhNbinb HbK paISTpiyu haInsu foZdorKSi>

riLraM Aeriya mriZ AorgnaIjesNgi prBsideNT si AEc moruZn foZdorKpd, riLraM Aeriyad mE fxdbgi Awab Asi koKhNbinb midiyad kyarK haIjSrBe>

42 teZnOpL Ae sigi AeM AeL Ae di koruZHaZ Amdi Ae di sigi meHiyug taNndun AwaT ApasiZ taNndun mcaKsiZ Sr purKtun diparTmeNTki stBafsiZsu laKtun HbK sub hOrgni haIbgi Hajb lEre>

AwaT-Apa SudizmK mnipur lEzaKki ministrn soIdnmK pibirKtun miyaMgi Awab Asi soIdn koKhNbirKkni haIbsu Hajb HMli haIn foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 21, NOV 2020