TODAY -

AeN AaI Aegi AapiL haIkorTn yaSidrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : slaIgi Aofis haZdoKhN-Sib Aordr cThNbidnb nesnL INvestigesN AejeNsi (AeN AaI Ae)gi AapiL haIkortn yaSidrBe>

sgoLbNd tera lOkrBaKpM lEkaId rejistr Aofis AoIb slaI grBuPs Aof kMpenis AmsuZ smBarT sosaItigi borD Aof direKtrsiZgi mnuZd Am nareZbM smrjiTn AoIrMmi haIbdgi nesnL INvetigesN AejeNsi (AeN AaI Ae) gOhatin lOSTp kesk mri lEnn HiZjiNdun HMlKSib slaIgi Aofs Amsi smarT haZdoKhNbd Ayab piSib spBesL jj (AeN AaI A), mniurgi Aordr mayoKt AeN AaI Aen haI korT Aof mnipurd Aofis haZdoKp AmsuZ slaIgi AekaUNTsiZ sijiNnb yahNSibsiZbu cTnhNbidnb haIjrKSib wafM korT Asin Ayab piSidbni>

nesnL INvestigesN AejeNsin nareZbM smrjiT AmsuZ mhaKk yoInb yaMbeM bireNgi mHKt lOSTSib kes nMbr Aar si-12/2019/AeN AaI Ae-gaUhatini>

kes Asi INdiyN penaL korTki seKsN 120 (bi), 121, 121-Ae, 123, 124 (Ae), 153 (Ae) AmsuZ 505 (bi) Amdi AnlofuL AeKcitij (prBiveNsN) AeKTki mSad rejistr tObni>

loInn kes Asigi INvestigesN cTHrKp salaI grBuP Aof kMpeni AmsuZ msigi smBarT sosaItigi AofisiZ HiZjiNdun HMlKSibni>

loInn kMpeni AmsuZ sosaIti Asigi beZK AekaUNTsiZ fajiNdun HMlKSibni>

Adubu slaI AmsuZ smBarT sosaItigi maIkEdgi msigi menejiZ direKtr AmsuZ jenreL sekrBetri AOIrib kEsaMHoZ AelaZbM lEkaIdgi AelaZbM brBojNdrBo (42) ApoKp lESidrBb I vubneswBrn pitisnBr AoIdun AeN AaI Aegi HOAoZ Asigi mayoKt spBisiAeL jj (AeN AaI Ae), mnipurgi korTt krBimineL miselins kes nMbr 55 Aof 2020 faIL tOrKSibni>

krBimineL miselins kes Asi maIbM mnojkumargi korT Asin lOSTtun SNnrg msigi hiyariZ mmaZ Hagi 29d paZHoKlg rijarv tOdun HMlKSib Aordrn Ha Asigi Anid laUHoKSibni>

korTki Aodr Adid AeN AaI Aen mSoIgi kes Asigi mri lEnn HiZjiNdun AmsuZ fajiNdun HmlKSib slaI Amdi smBarT sosaItigi Aofis AmsuZ beZK AekaUNTsiZ haZdoKpd Ayab piSibni>

AduMAoINmK spBisiAeL jj (AeN AaI Ae), mnipur piSib Aordr Asig mayoKt INvestigesN AejeNsi Asin krBimineL AapiL nMbr 12 Aof 2020 AMdi miselins (krBimineL AapiL) nMbr 30 Aof 2020 faIL tOrKSibni>

loInn spBisiAeL jjgi Aordr Asibu siZnrKpd nTtn slaI AmsuZ smBarT sosaItigi AmuK haNn sijiNnb yahNSrBb beZK AekaUNTsiZ haI korTn mrKki AoIb (INtriM Aordr) yaHx Am pibidun AHiZb pibiyu haIjrKSibni>

AeN AaI Aegi krBimineL AapiLsiZ Asi mmaZHKt korT Asin lOSTtun SNnrg msigi respoNdeNTsiZd notisnciZb Isu tOSrBbni>

msigi mtuZd korTn piSib direKsNgi mtuZ INn zsi AmuK hNn jstis AeM vi muralidrn AmsuZ jstis AhNHeM bimoLgi divijN beNct mSa tan wayeL cTHnbgidmK lisT tOSi>

divijN beNcn metrsiZ Asi lOStlKPd respoNdeNTsiZg maIkEd lePSib siniyr Aedvoket AEc AEs paUnMn mhaKki AoIb smisNsiZ HMSi>

korTn naikL Anigi wafMsiZ tarbd mtuZd AeN AaI Aegi maIkEdgi faIL tOrKlib AapiL AnimK mSa tan SNnnbgidmK Ayab piSi>

AduMAoInmK INtriM Aordr AoIn haZdoKtun sijiNNb yahNSrBb slaI AmsuZ smBarT sosaItigi Aofis Amdi beZK AekaUNTsiz HiZjiNbiyu haIb prBeyr Adugi mtaZddi korT Ayab pisidbg loInn mrKki AoIb Aordr AmTt piSide>

loInn kes Asigi mSa tab wayeL cTHnbgidmK metrsiZ Asi mHx Hagi 16t AmuK hNn lisT tOnb direKsN piSi>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020