TODAY -

Ae Aes Aes yu< sora haI sCkuL sesN hOb yanb seMjiNbidCrbdi SoZjx cxsiLlgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 24 2021 : kKciZ distCriKTki mnuZ cNn lEb sora SuLgi AmTt zaIrb lEzaKki haI sCkuL sora haIsCkuL, sora Asi sesN 2022-2023gi sesN hOb yanb seMjiNbidCrbdi SoZjx cxsiLlgni haIn AoL sora sCtudeNTs yuniyN (Ae Aes Aes yu)n lEzaKki puKniZ ciZsiLlKli>

zsi AoL sora sCtudeNTs yuniyNgi HOmisiZn paUmisiZg loInn sora ciZ waZmd lEb sora haI sCkuLgi nOn sab loISCrb AmsuZ sab loIsiNdCrib sCkuLgi sxsiZ yeZsiNmiNnrb tuZd AoL sora sCtudeNTs yuniyNgi pCrsideNT AeM di AdiL sahidn paUmisiZd foZdorKpd, kuMja 2013d sora juniyr haI sCkuLbu sora haI sCkuLgi HaKt AoNSTpiSi>

haI sCkuL AoNSTlKSCrb mtuZd kuMja 2015d mhEroI 300 roM lErMSi>

Adubu sCkuL sx mtiK can lEzaKn seMbidbn AoLlKp chid AmuK mhEroI msiZ SxhN hNHSi>

sora haIrib SuZgx Asi laIrb ImuZn AyaMb AoIbn AraPp kKciZ yOn nTtCrg lNnaIgi sCkuLsiZd cTtun mhE tMb zMdbn AyaMbni>

sora ciZ waZmd lErib sora haI sCkuLgi sx Asigi kClas ruM Sr lEzaKn sab hOdun loISibsu yaUSCre>

sab hOrMlg loIsiNdn lEb Srsu yaUri>

sab loIsiNbidn lErib kClas ruMsiZ Asisu zaKpi seNbinb, cOkidar lEtb AmsuZ sCkuL Asigi mtiK cab feNsiZnciZb lEtCribn sanE-yunEfM AoIdun lErMbgi mAoZ lErMbsu zsigi yeZsiN SoZcT Asid HeZnSiS>

sCkuL Asigi mHO tab nupi AmsuZ nupagi mpaN HoKfM, SoZ haMfMsu AmTt sabiddun lEri>

mnipur lEzaKn mhE-msiNgi lMd fgThNnb sCkuL fgThNsi haIbnciZb misN kya paISTlibn mrM AoIrg soragi AmTt zaIrb sora haIsCkuL Asi soragi lErib luciZbsiZ Amdi mnipur lEzaKki mri lEnb loIsx Amdi mnipurgi cif ministrn miTyeZ cxbidun AHub mtMd seMgT sagTpgi HbKsiZ Asi loIsiNbidun kuMja 2022-2023gi sesNgi mhE tMb hOhNnb siNbiyu>

AoL sora sCtudeNTs yuniyNn haIjrib Asid lEzaKn tabidCrbdi AoL sora sCtudeNTs yuniyNn soragi miyaMg loInn AkNb SoZjx kya cxsiNnb seM sadun lEre haInsu AoL sora sCtudeNTs yuniyNgi pCrsideNT AeM di AdiL sahidn foZdorKli> yeZsiN SoZcT Adud AoL sora sCtudeNTs yuniyNgi vaIs pCrsideNT Amr, sekCretri nwas sriP Amdi HOmisiZsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 25, NOV 2021