TODAY -

lupa kCror 9 heNn cxgdb watr spClaI sCkiM Am beZguNd sargni < robiNdCro
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 28 2020 : myaZ IMfaL Ae sigi mnuZ cNn leb beZguNd lupa kCror 9 heNn cxgdb watr spClaI Am sargni haIn mnipur lejisletiv AeseMbCligi depCyuti sCpikr koZSaM robiNdCron foZdoKSCre>

beZguN myaI lEkaId lEb mdCrasa UluMd depCyuti sCpikrn mhaKki AeM AeL Aegi hagi toloPtgi Ae si Asigi mnuZd lEb lEzaKn pib AoLd Aej peNsN fxdCrib chi 60 heLlb AhLsiZd Hagi peNsN yeNHoKpgi mSa cTHrKp AoIn myaZ IMfaL beZguN Amdi Uciwa waZbLgi poLliZ sCtesN 6ki mnuZd lEb AhLsiZd peNsN yeNHoKpgi HOrMd wa zaZldun mhaKn haISi, beZguN lMbisiZ AHubd koIlas Hargni>

si AeMn hOdoKSib go tu vilejgi HOrMd sruK yaSib AhL AoIrb kya peNsN fxSCre>

hOjjiK peNsN pirib AhLsiZ Asisu lEzaKi peNsNd AoNsiLlKkni>

lEzaKki peNsN fxdCribsiZ AsigidmK peNsL yeNHoKpni>

AhL AoIrb kyan peNsNgi seNfM Sr Asin caniZb Srd AoIrbsu cab yagni>

AeM AeL Aegi Hagi seNfM Asi peNsN pibd koNndbgi fivM laKle>

hOjiK AhL 1200d peNsN piri>

AtoKpgi maIkEdgisu AwaTp seNfM haPlKli>

beZguNgi SuNjasiZ Afb HKnb IsiZ fxhNgni haIb mxfaUnb hOre>

watr sCplaI sCkiM sargni>

toti IsiZ Asi sapMd lEb watr spClaIdgi pib yaI>

Adubu beZguNgi AoIb watr sCkiM Am sagdOribsigi safM SuNgi miyaMn pibiyu>

beZguNgi kMmCyuniti hoL safMsu lEte>

lM yaMn taZI>

beZguNgi lMbi-HoZ hOjiK haNn lErMb fivMg SeNnb kya lEre>

lMbi AyaMb paka lOb loIre>

koIlas Hab yabgi fivMd seMgTle haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 29, JUN 2020