TODAY -

huIyeN laNpaU pbCliK AopiniyN miyaMn kri haIri, kri paMli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 1 2019 :
HiZbaIjM sCyaMcaNd,
SuraI niZHObuZ lEkaI


naga pic toKn mnipur kaIrgdCra haIdun miyaMn mipaInrib fivMsid INdiya lEzaKn nakL naMmtgi AoIb watmK tabibgi mhuTt AniMmki wa tabidun Amsu-Amsu kaIdnb Amdi tuZ koIb Afb mri Am lEhOgdb mAoZd pic toK Asigi waroIsiN purKnhNniZ>

kriguMb lMdM Asid si Ae bi cTnhLlKlbdi mnipurd lErib yeLhOmisiZd yaMn kaIrKkdb wafM AoIbn lEzaKnsu IsCyu Asibu yaMn luMn lOhNniZI>

mnipud SuNdamiNnrib mipuM SudiZmKnsu mfM mtM can miyaMgi ApaMb mtuZINn waSLloNd tuZINnn cTlg SoZjx cxsiNmiNnsi>

mdu nTtbid AESoI mseL waSL tamiNndun Ima lEbaKkidmK muKnb waUdn AmTt AoIn puNn SoZjx cxsiNmiNnbgi tzaIfdb lE>

AeM di AbduL mnaL,
HObaL moIjiZ


mnipud koZgCres, bi je pi nTtCrg nesneL politikeL parti Amn lEzaK paIribmSE lMdMsid pCrobCleMsiZ Asi lePp lEtn HeZnSigni>

mrM Asin mnipurd rijneL partigi mpaZgL kNSThNb mHO taI>

miyaMgi wakT rijneL parti SKtn tabigni>

sCteT Asigi miyaMgi ApaMb mtuZINn rijneL partin mnipurgi zMSE kaIhNdnb Amdi si Ae bi cTnhNdnb IhO SudiZmKt AcOb HOdaZ lOrKkni haIbgi Hajb lE>

kriguMb seNtrn lMdM Asigi miyaMgi SoLlaU tabidCrgsu miyaMgi ApaMb yeZlg rijneL partigi mihuTsiZn fM HadoKp zMgni haIbsi AceTp Hajbni>

lMdM Asid txdu lEtadb fivM kya laKhLlibsi kridgino haIbdu puMnmKn SxmiNnrsi>

naUreM gobiN,
noZpoK kEHeLmaNbi


pic toK AmsuZ sitijNsiP AemeNdmeNT biL (si Ae bi) n mrM AoIrg lMdMsid txdu lEtadb fivM Am laKhLli>

AsiguMlb lEbaKki lurb taNja Asid miyaMnsu IhO kya hOribni>

cErK Asid mnipur AmsuZ mCyaNmarg taInbd lErib bordr piLlr 82 AmsuZ 83g mrKt sbsidri piLlr 15 yuZnnb hoTnrMle haIrib Asi yaMnmK ceKsiNniZzaI AoI>

mnipur ApuNbgi sKtM kaIhNdnb ciZmi-tMmi puNn hoTnmiNnsi>

nagagi IsCyu waroIsiN purKkdOrib Amdi si Ae bi cTnhNnnb HOraZ tOrKlib Asigi mtaZd mnipur lEzaKnsu miyMgi IhuL Sxn mtiK cab HbK tOhNniZ>

loInn mnipurgi tuZgi yaIfgdb lMbi Am lEzaKn seMhNniZI>


MAYEK NEWS - 02, DEC 2019