TODAY -

ciZmi-tMmi niZzoL caKkObgi HOrM paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 06 2019 : maU-IMfaL markeT koAordinesN kMmitin siNdun ciZmi-tMmi niZzoL caKkObgi HOrM Am zsi laIsCrM SuLleM lEkaI divlPmeNT kMmiti kMmCyuniti hoLd paZHoKSCre>

HOrM Adud maU-IMfaL markeT koAordinesN kMmitigi kNvinr SuraIjM AHObn haISi, maU kEHeL Am ImfaLgi AkoIbd sadCrifaUbdi kMmiti Asin siNdun nMbuL mpaLgi mfM Amd sCtor ruM yaUb markeT Am saNnb HOraZ lOSTlgni>

kuMja 2015 gi julaI 3dgi IMfaLgi mfM kyad mobaIL AoIn maU kEHeL fMdun laKSibni>

msin ciZmi-tMmi Anigi mrKt nuZsin lEmiNnb zMhLli>

maU miyaMn tMpaKt laKp kinrMb Amdi tMpaKki miyaMn maUd kinrMbgi waSLloN zsidi lEnrKtCre>

IMfaLgi mfM Amd heKt maU kEHeL haZb mtMd furuP kyagi miyaM huPn poT lEnri>

saUdrN Axgami Amdi maU miyaMgi mrKt lMgi wahO Amdgi nagaleNdgi kohimad maUgi AeNjaZ napi Amdi mhE-mroZ yoLhNSide>

msid tMpaKt lEb Ima luP, siviL sosaIti Amdi mhEroI luP Srn puNsiNdun maUgi kEHeL fMbisiZ laKpd hraUnd loInbg loInn poT yoNb hOrKSi>

mEtE IciL-InaUsiZbu kaUHoKp zMloI haInsu mhaKn foZdoKSi>

maU-IMfaL markeT koAordinetiZ kMmitigi ceyrmeN basi maUn foZdoKSibd, tMpaKt lEb Ima, IcLsiZn maUgi noZzoLsiZg puNn caKkObgi HOrM paZHoKpsi nuZzaIb faUI. maUddi AsiguMb AmuKt tOdCri>

msin HMmoId nuZsib faUI>

mtuZdsu tObib yaMn fgni>

niZzoL caKkOb haIrib Asi ciZdsu tOniZI>

niZzoL caKkObgi HOrM Asi yaMn fjE haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud maU-IMfaL markeT koAordinetiZ kMmitigi AedvaIjr IbotoMbi SumN Amdi maU yuniyN IMfaLgi pCrsideNT puni losisu sruK yaSi>

HOrM Adud maUgi Ice-IcLsiZn AHeNpoT purKSi>

ciZmi-tMmi puNn caKleN camiNndun ciZ AmsuZ tMgi niZzoL AoIbisiZd SudoLpoTsu piSi>


MAYEK NEWS - 07, NOV 2019