TODAY -

madrs de < mman mcabu nuZsibdi kTHoKp zaKtni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 08 2021 :
nomita SoZbaNtabM
chi kyagi mmaZdgi kuMja SdiZgi me 9 d paZHoKtun laKlib maleMgi mma AoIribsiZgi numiT (INtrnesneL madrs de) gi numiT laKpgi maZAoInn stBeT Asigi sKnaIrbi mma AoIbisiZn numiT Asig mri lEnn tozaN tozaNb wafMsiZ foZdoKnrKli>

sKnaIrbi AIbi HoKcoM binapanin foZdorKpd, chi Srgi mmaZd nuMbai sitid HoKSib boM poKSaIb AmsuZ mfM Adugi taj hoteLd HoKSib misi-min myoKsnb HOdoK Adud neNnE haISib kasb Alin mhaKpo mraLgi mtuZINn HOrib yaNdun haTlMdaIgi miTkuP Adud 'AEgi Iman AEbu zaIrMgni, Adun AE siSrBe haIn tMbiyu' haIb wahEsiZ foZdoKlMSi>

mrM Asin mma AoIbi Amn mhaKki mcabu nuZsibdi kTHoKp zaKtni>

mrM Adun mcasiZgidmK mma AoIbisiZn lOrib HOdaZsiZbu niZsiZdun HagTpigdbni haIri>

maleMgi AoI mma AoIbisiZgi numiT Asin laKpg IroInn mhaKn maleMgi sKnaIrb poP siZgr maIkeL jeKsNn haIrM wafM Amsu niZsiZldun haI, 'kriguMb sirbdi seL Amdi IrL-IHuM puMnmK AEgi Ima keHrin jeKsNd siNnbiyu, AEgi Iman AEbu caUdrBib faUb ceKsiNn yoKpigni' haIrMSi haIri>

mhaKki warisiZ Asi mcan mmabu Hajb AmsuZ nuZsijbgi haIrMlibni>

mca AoIbsiZgi mfMd mmadgi henb knasu lEte haIbdu taKlibni>

mcan taIbx faUrKpdgi mma AoIbisiZn ASaKp lEtn mcasiZgidmK kTHoKtun mi AoIn hoTnribni haIri>

numiT Asig mri lEnn rijneL INstityBuT Aof medikeL saINses (riMs0 ki diparTmeNT Aof maIkrBo baIAolojigi prBofesr AmsuZ hed SuraIjM kovid-19 gi Anisub wev Asin mma AoIbisiZddi AmKksu heNn Awab mayoKnhLlibni>

mrMdi mhE tMlib mcasiZsu skBuL cTtb AtMni>

mrM Asin kovid-19dgi mcasiZbu zaHoKnbgidmK yuMd leNhNb, mpaN HoKhNdb AmsuZ safgdb mAoZd lEhNnb hoTnbsu mma AoIbisiZgi HOdaZni>

hOjiKki mayooKnrKlib fivM Asidi yuMHxnn lEminnb miAoIsiZ faUb Undun wari-wataI saNnbignu haIb mtMni>

msi nTtrBgdi laIna Asigi SudoZHib mayongni haIb faUb lEribni>

hOjiKki mtMd AzaZsiZn mhE tMb cTtrBgsu nTtrBgn AoNlaIN klBaI tOrbsu tOdrBbsu mSoIbu Afb waSL SLhNdun lEhNgni>

AzaZsiZg lEmiNnb, saNnmiNnb, HbK Am tOrKpdsu mSoIbu sruK yahNgni>

nhaNmSE mmag lEmiNnb fxlKtb AzaZsiZddi heNn puKniZ cxsiNdun IcM cMn gMla Amd lE AmSK Hab AoIrbsu nTtrBg IxSoL koIb AoIrbsu ImuZgi AoIb AeKtivitisiZd mSoIg puNn tOmiNngdbni>

msi nTtrBgdi AzaZsiZgi mfMd meNteL saIkolojikeL Amdi meNteL trBaUm mayoKnrKtun msigi AoNn-tEnb IMpeKsiZ HoKhLlKp yaI>

mrM Asin mobaIL foN Am paIhLlg mHNt HadoKpgi mhuTt ImuZ mnuZgi AoIb AeKtivitisiZ AzaZsiZbusu sruK yahNgdbni>

cuMn mSoIn laIriK Am pab AoIrbsu mma AoIbisiZn yaUsiNbidun sruK yagdbni>

mSoIn pab HorKtb yaUrKlgsu mmasiZn pabidun mSoIbu tahNbigdbni>

AmroMd, mma haIbsigi HOdaZ Asi mca SKtgisu nTtn ImuZdud lErib mipuM SudiZmKkisu AoIgdbni>

mrM Asin mma Amn zaZHoK-sKtorKp wazaZ-szaZ, cTp sajT-licTsiZ Adu AzaZsiZn loInmK mtO tMlKkdOribni>

mrMsiZ Asin mma AoIbisiZn yaMn ceKsiNn cTpg loInn kTHoKp haIbsi mtM SudiZmKt loIndun AzaZsiZbu Afb tuZgi miAoIsiZ AoI hNnb hoTnbigdbni>

mma AoIbisiZgi maIkEdgi kTHoKp haIbsi yaUdrBbdi AhoZb laKkni>

HbK SudiZmK waSL faHrgdbni>

zaZniZb, sKniZb lErgsu heKtmK zaZHoK-sKtoKp tOroIdbni>

mma AoIbisiZn yumgi mpaNd HoKtun HbK INSaZ tOb yaUrgsu mSoI ImuZ Adugi haIs waIf Amni haIbsi mtM puMnmKt kaIroIdbni>

haUs waIf AoIrib mma Amgi AcOb HOdaZsiZ lE haIrdun mnipurgi AoIn caUHoKcniZzaI AoIb HOdoK AmSK hOSib kuMja 2019 d mma AoIbisiZgi SoZlaZspiHKpgi numiTt lEbaK Asigi mnuZd mnipurn SwBaIdgi mkoK AoISi>

tseZnmK mmagi SoZlaZ piHKpn AzaZsiZbu msa mU fhNb AmsuZ tiNjx kaIjxdb zMhLli>

ASaZ kNbi mma Amsu AoIgdbni haISi>

numiT Asig mri lEnn mnipur yunivrsitigi mnipuridiparTmeNTki prBofesr nhaKpM Arunan foZdorKSibd, mma AoIbisiZ yaUdrBbdi SuNnaI, furuP haIbsim lEroI Afb mma Amn lEbaK Asi seMlibni>

suNnaI Amgi yuMfM HoNbgi HbK Asi mma AoIbisiZgi HOdaZni>

mma AoIbisiZd waSL mpuZ fab, Afb mtiK cab mma Am AoIribmSE tuZgi miroLAfb AoIrKkni>

mrM Adun mma AoIbisiZn lOrib HOdaZ Asi mipuM tiZn Sxbigdbni>

haIrib Asi AoIrgdi mmaZsiZn mSoIgi maZHoKfM HoKp mHOsiZ mpu fan paZHoKp zMgni haISi>

hyeZgi numiT Asigi maUINn Ima lEseM InaT loIsx (pNHO) gi sekrBetri AhEbM meDa (lEriK lEm) n foZdorKSibd maleM puMbgid AoIn hOjiK kovid-19 gi Anisub webki cEHeZ myoKnrib mtMni yuM yuMdgi mpaN HoKnb zMndrBi loInn laIna laIcT Asigi mri lEnb waHoK laNHoK kyagi mEsa mci msid laZnri>

AduM AoInmK mTM SoZcTn purKlib mma AoIbisiZgi numiT Asin laKpd mma AoIbi puMnmK Afb puKceL ceNmiNnrsi>

mma Am haIbsigi SwBaIdgi mru AoIb HOdaZdi mcabu HabuM 10 naUpurKlbg taIbx faUhLlKlibini>

msidgi mma AoIbisiZn ware haIb lEte>

taIbx faUrKlb mcabu mtMbaKt naUkoNbd mmagi HMmoI AmKp lEtrBibni>

mca yoKpd ware haIdrBib mma Adugi mfMd mca Adugi minuZsi lErib AduguMb mica Ica SaIdn naUyoK naUkoNbigdbni>

miAoIbn miAoIbgi mteZ paZbds mma AoIbisiZn msibu paZHoKp zMmi mma Am AoIgni>

mma AoIbisiZn puKceL seZn kTHoKpg loInn hoTnrKp mtMd SuNna Am txdun lEtb AoIhNb zMlibni>

mrM puMnmKsiZ Asin mca AoIbsiZgi pleM sKlbi mmasiZ puKceL seZn mca AoIbisiZbu nuZsib zMbgi HOn Adug loInn IrE AmSKki IceL taU HmiNndun ItiNfM Amd yOnnb cTmiNnrsi haInsu foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021