TODAY -

kovid veKsnesNgi carj heNn lObsiZ AeKsN lOnb SxhLlKle
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 08 2021 : kovid-19 peNdmiKki sekend wevtgi zaKHoKnbgidmK hOjiK miyaMd kaPlib hidaK mSL AhuM Asibu prBaIveT hospitaLsiZgi kovid veKsinesN seNtrsiZn miyaMd kaPpd msigidmK lEzakn lePlib SwBaIdgi waZb carjsiZdgi heNgTn lOrKpsiZgi mHKt AkNb cP cab AeKsN lOSTnnb SxhLlKSrBe>

wafM Asi gvrNmeNT Aof INdiyagi ministrBi Aof heLH AeNd femili weLfyBergi diparTmeNT Aof heLH AeNd femili weLfyBer AdisneL sekrBetri bikas siLna HoKSib Aofis memoreNdM Amd foZdoKSibni>

lEbaKsigi stBeT AmsuZ yuniyN teritori puMnmKki AedisneL cif sekrBetri/prBiNsipaL sekrBtri/sekrBetri (pblBiK heLH AeNd femili weLfyBer) siZd AedrBes tOdun HoKSib ceroL Asigi mtuZINn prBaIveT hospitaLsiZn veKsinesN paZHoKpd AheNb mmL lOb yaroI haIrKlib hidaKsiZ Adun kovisiLd, kovaKsiN AmsuZ spBuTniK-5 ni haIri>

hidaKsiZ Asigi menyBufeKcrrsiZn laUHoKSib mmLsiZn mHxsiTn lupa 600, lupa 1200 AmsuZ lupa 948ni>hidaKsiZ Asigi mmLd cad 5gi Aes ti haPciLlb mtuZd teKs puMnmk yaUrg hidaKsiZ Asigi srvis carjn doj Am lupa 150/150 AoIgdbni haIri>

Adug hidaK mSL AhuM Asibu prBaIveT hosptiaLsiZgi kovid veKsiN seNtrsiZn kaPpd lOgdb SwBaIdgi waZb carjsiZn mHxsiTn lupa 780, lupa 1410 AmsuZ lupa 1145 AoItdbni haIri>

AduM AoInmK knaguMb prBaIveT hospitaLsiZgi kovid veKsiN seNtrsiZn hidaKsiZbu miyaMd kaPp mtMd stBeT AmsuZ yuniyN teritori puMnmKki maIkEdgi caZ naIn monitr tObg loInn miyaMdgi mmL heNn lObraB haIbdu yeZsiNgdbni>

kriguMb miyaMd prBaIveT kovid veKsiN seNtrsiZn minitrBi Asigi maIkEdgi lePlib SwBaIdgi waZb hidaK kaPpgi carj Asidgi heNjiNn lOrMlbdi AduguMb prBaIveT kovid veKsiN seNtrsiZ Adugi mHKt cP cab AkNb AeKsN lOgdbni>

msigidmK lOSTfM HoKp HbKsiZsu ministrBigi maIkEdgi SxhLlKSigni haIri>


MAYEK NEWS - 09, JUN 2021