TODAY -

boMgi AeteK AkNb mAoZd kNdeM tOI < AeMsu
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 09 2021 : mnipurgi puwarig sagoNndun laKlb AduzE kuMja 1965t HoKSib caKlaM SoZcT numiTt ceNHrKSib ISeZsiZtn puNsiLlg seMSibi mnipur mhEroIsiZgi ApuNb luP 'AoL mnipur stBudeNTs yuniyN (AeMsu)' mnipurgi puwarg sagoNndun lErib mhEroIsiZgi seZlb ItiNnfM AoIrib laIsxguMb AeMsu hed kwBartrd zraZ sKSxdbsiZn boMgi AeteK cTHrKSib HOAoZ AeMsun AkNb mAoZd kNdeM tOI>

mnipurgi puwarigi lamaId mhEroIsiZd IHiL pidun mnipur miyaMgi tuZgi miroLgidmKt HeZSaZ kyad miyaMgidmKt kTHoKtun laKpd nTtn AeMsugi HOmisiZ IrEbaK IrMdMgidmKt HwaIn poNHa pidun laKli>

AsiguMlb SuNnaI miyaMgidmKt kTHoktun coKHb naIdn hoTndun laKlib AeMsugi laIsxguMlb mfM Am AOIrib AeMsu hed kwBartrd boM laN cTHrKp haIbsi mnipur miyaM Amdi mhEroI SuNnaIgi mayoKt SoZ HaZlKpni haIn AeMsun lOI>

AsiguMlg seZlb mfM Asid cTHrKlib tMHirb HOAoZ Asi terrisT maNb HoAoZni haIn lOdb zMde haIri>

wafMsiZ Asi AeMsugi prBsideNT haUbijM claMbn mEtEn zsi paUmisZg Unbgi HorM Amd foZdoKSibni>

mhaKn mSa tan haI, AeMsu haIrib luP Asi msagi AaIdeNtiti, msagi puwari Amdi AeMsugi AoIb msagi kNstityBusN lEjdun AeMsugi cTHgdb HbK HOrM SudiZmK luP Asigi kNstityBusNn koNsiLlg paZHoKtun laKp INdipeNdeNT bodi AmSKni>

mtM-mtMgi mtuZIn AeMsu mnuZd HoKlKp HOdoK waHoKsiZ AeMsugi kNstityBusNgi mSad wayeLdun laKli>

loInn knaguMb Hrd parti AmTtgi HOINsiNd heKtmK cTkdb luP Asu AeMsu nTte haIr>

AeMsuguMlb IrEbaK IrMdMgidmKtnibu haIrbdi HwaI Harbsu Hagni haIdun HOmisiZn coZHoKtun hoTnrib luP Amd AsiguMb HOAoZ cTHrKp Amdi AeMsun chi lisaZ siTn hoTndun laKlib Asi Sxdb haIbni mnipurgi puwarii msK Sxdbgi HOAoZni>

AsiguMb laIbK Hib HOdoK Asi mtuZd AmuK HoKhNbidnb Amdi lEzaK Asinsu AsiguMb AeNti sosL AoIb miAoIsiZ Asi AHub mtMd fadun SuNnaI miyaMgi mayoKt lEbsiZgi mHKt cP cab AeKsN lOSTpiyu>

loInn mnipur miyaMgidmKt AeMsun mtM cuPpd coKHab naIdn kTHoKtun hoTnSigni>

miyaMnsu AeMsugi SoZHaZ SudiZmKtsu sporT tObinbsu lEbaK miyaMgi mfMd paUjeNjri haInsu prBsideNT AEc claMb mEtEn mSa tan foZdoKSi>

zsi paUmisiZg UnSib mifM Adud mhEroI luP Asigi AegjikyButivsiZsu sruK yaSi>

AmroMd, AtoPp mhEroIsiZgi luPsiZ AoIrib mnipur StBudeNTs fedresN (AeM Aes Aef), demodrBetiK stBudeNTs AeLlaIyeNs Aof mnipur (desaM) ApuNbi Imagi mhEroI siNpaZluP (AeIMs), stBudeNTs yuniyN Aof kxlEpaK (suK) AmsuZ kxlEpaK stBudeNTs AesosiAesN (ke Aes Ae)gi prBsideNTsiZn puNn SuTyeK pidun HorKSib ceroL Amd zraZgi HOdoK Adu mhEroI SuNnaId AcOb maZjb Amni haIn lOfM HoKI>

AsiguMb HodoK Asi mtuZd AmuK hNn tObidnb AapiL tOrKli>

loInn mhEroIsiZd Aki-ASx nxhNb haIbsi lEbaK Amgi maZjbnmi>

leBaK miyMgi Amdi mhEroI SuNnaIgi mhEroIsiZn zsi faUb HbK HOrM kya paZHoKtun laKli>

IroLgi, InaTki Amdi lEbaKki AoIb tozaN tozaNb IhOsiZd mhEroI SuNnaIn AcOb HOdaZ kya lOdun HwaI SubaKt haPlg lEbaK miyaMgi yaIfnb hEroIsiZn HbK toUn laKli>

mtuZd mhEroIsiZd Asigumb HOdoK AmuK haNn tObignu haInsu AapiL tOrKSi>

loInn norH IsT stBudeNTs AorgnaIjesN (neso)gi ceyrmeN samuyeL bi jaIrwa AmsuZ sekrBetri sinaM prBkasn puNn HorKSib ceroL Amnsu HOdoK Adubu AkNb mAoZd kNdeM tOrKpg loInn HOdoK Adu ceNnrib miAoIsiZ fagdbni haInb fozDorKSi>


MAYEK NEWS - 10, JUN 2021