TODAY -

riKsogi cNnfM lErKtCre, HOb misu yaMsiLlKtCre
'jenreL sCtCraIK AoIrbsu noZmgi lupa 500 pusiNnb riKso HOdb yade'

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 09 2019 :
AseM bebica

mnipurd mtM Amd cTHoK-cTsiNgi yaMn mruAoIb paMbE Am AoIrib riKso toZnrMlbsu zsidi mtMgi AAoNb mtuZINn riKsogi cNnfM lEsiLlKtCre>

riKso HOrg ImuZ-mnuZ purMb miAoI 6600 loMgi siNfM maZsiLlKle>

IMfaL mCyunisipaL korporesNdgi fxb riporTki mtuZINn chi 5roMgi mmaZd rejistar tOb riKso msiZ 6600 roM lErMmi>

nMbrsu pirMmi>

mCyunisipaL korporesNn nMbr pidb riKso lMbid HOb yarMde>

riKsogi teKssu lOrMmi>

riKsogi teKs Asi chi Amd lupa 30 Higdbni>

hOjiKti riKso HOb migi msiZ yaMsiLlKtbgi mtuZINn teKS HinrKSidCre>

riKsogi AnOb laIseNs taNnbsu laKSidCre>

laIseNs rinCyu tObsu laKSidCre>

mCyunisipaL korporesNd riKsog mri lEnb faIL SuMjiNSib kuIre haIri>

mrKsid, HObaL lEsaZHeM kEbuxdgi IMfaLd riKso HOrg ImuZ-mnuZ purib jhruddiN kOb miAoI Amn paUce Asid foZdorKpd, mtM Amd siNfM gari haIrg SxnrMb riKso Asi hOjiKti yoZbinb mi IrE lErKtCre>

IMfaL myoLd riKso HOb mi 100 farMgni Hejde>

riKso toZbinb misu lEsiLlKtCre>

kEHeLd poT yoNb ImasiZn AyaMb toZI>

kEHeL numisiZn riKso toZlibsigi mruAoIb mrMdi mSoIn yoNnb purib poT Adu riKso HOribsiZn kEHeL faUb HaZlg pusiNbi>

mtM Amddi riKso mpugi AwaImL SaIdoKSCrg lupa 200 fxlgdi ImuZ mnuZ koMn pub zMlMmi>

hOjiKti lupa 500 n noZmd ImuZ-mnuZ pub ware>

riKso mpugi lupa 50, caK cabgi lupa 100, yuM hxgT-hNda cTpgi lupa 40 kaIHoKSCrg lupa 200 heNn taNdCrgdi ImuZ-mnuZ puba zMdCre>

AtoPp siNfM AmTt paIniZzaI lEtbdgi riKso HOb kya cra heNb yaUre>

noZmd lupa 500 fxnb hoTnb taI>

bNd, bClokeTnciZb paMde>

jenreL sCtCraIKt riKso HOrib Asi IsCyu Adubu siZnb nTte>

cra heNdnb HOribni haInsu mhaKn foZdoKSi>

HObaL kiyaM sifaIdgi rajmni kOb AhL Amn foZdorKpd, riKso HOrKp yaMn kuIre>

chi 20gi mmaZd riKso HObd noZmgi lupa 70/80 fxbd IMuZ-pub zMlMmi>

hOjiKti lupa 500 fxnb riKso HObd Awab AoIre>

mtM saZn riKso HOrKpn AtE siNfMsu hEtCre haInsu mhaKn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 10, JUL 2019