TODAY -

AoKtobr 15d sorepan mnipur puMb jenreL sCtCraIK laUHorKle
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 11 2021 : laKlib AoKtobr 15 Asid INdiya lEzaKn nMlO lOsiNSibgi yaniZdb foZdoKtun lEbaK miyaM huPn foZdoKmiNnb AoIn numiT Asigi AyuK puZ 5dgi numidaZwaIrM puZ 5 faUb sosiAelisT revlCyusCnri parti (sorepa)n kxlEpaKt jenreL sCtCraIK HMjre haIri>

wafM Asi sorepa, kxlEpaKki pbClisiti IN-carj AeM si yaIfbigi ceroL Amn haIbni>

ceroLsin mSa tan haI, INdiyan kxlEpaK/mnipurbu kuMja 1949gi sePteMbr 21d siLloZd AESoIgi niZHOgi SuTyeK nMdun lOrg, kuMja 1949gi AoKtobr 15d nMlaU laUHoKlg IrMdM Asi nMlO lOsiNSibni (AeneKsesNni) haIbsi hOjiKti loInmK Sxnre>

AESoIgi miyaMn hiZlKlibsi chi 72 heLlKle>

INdiya lEzaKki mSad miAoIb Amn fxfM HoKp hK fxhNdn, zK noNjdun hiZlKp Asi kuIrKle>

INdiyagi lEzaK Asi AcuMb nTte, kxlEpaK/mnipurgi miAoIb SuNnaIbu maleMdgi mpuZ fan muTHTlg (jinosaId)gi laZlOni haIbsi miyaMn heNn Sxnrbni>

IrEbaKki niZtM yaAoLluPsiZn yaAoL IhO cxsiLlibsi INdiyan AESoIbu muTHTlg (jinosaId) gi laZlOni haIbsi miyaMn heNn Sxnrbni>

IrEbaKki niZtM yaAoLluPsiZn yaAoL IhO cxsiLlibsi INdiyan AESoIbu nMlO lOsiNSibdugi (AeneKsesNdugi) cP cab lEseMloNgi paUSuM Amni>

AESoIgi yaAoL laNHeZn INdiya lEzaK Asigi mayoKt lePtun laNHeZnri>

nocuP Hxb Sa noZpoK Aesiyagi (wesiyagi) niZtMjrMb lEbaKsiZgi mnuZd niZtMn paNjrMb lEbaK Amni haIbsi maleM puMbn SxnE haIri>

bCritis pCroteKtoreT AoIn chi kya lErMlb mtuZ bCritisn kuMja 1947ki AogsT 14d niZtMb pirMlb mtuZd AESoI niZtMn knagisu miSa poNdn chi AnimuK paNjrMlbni>

niZtMbd zaIjrib ApiKp lEbaK Am AoIn msagi lEbaKki AoIb mpuZ fab laNmigi paZgL Am sagTcb zMdCrizEgi SudoZcab lOrg AcOb lEbaK Am Sa-Aesiya Zmdi Sa-noZpoK Aesiyad seMgTnbgi mx mxlib INdiyan IrEbaK Asi nMlO lOsiNSibni>

hOSib chi 70 muK Asi minaI naIHaZgi cEHeZ fxdun AESoIgi miyaM Asi miAoIb Amgi fxfM HoKp hK fxdn laKli>

cEHeZ Asi noZm-noZmgi heNjiLlKli haIri>

lEbaK Asigi miAoT minE Asi AESoIgi miroLn HeZnribsi krigino haIbsi lEbaK miyaMn nEnfM HoKlib lEseMloNgi AoIb AcOb hirM Amni haIrdun ceroL Asin haI, mmaZdsu nEndun laKli, hOjiKsu nEnfM HoKI>

furuP yemOnbgi (nesnL kNdCradiKsNgi) hOrKfM mru SxmiNndCrbdi AESoIgi yaAoL laNHeZgi porM Ub zMloI haIn miyaMd HMjri>

AESoI hNjiN-hNjiN nEnfM HoKI>

hNjiN-hNjiN paUSuM puHoKkdbni SNjE>

kCritikeL sCtdi tOb cxI>

AESoIn minaI AoIrKpgi metriAeL kNdisNsiZ puHoKfM HoKI>

IrMdM Asi lEbaK Asin lOsiNb mtMd lESib AESoI miyaM mrKt mru AoIn noZcuPloMgi mhE taNsiLlurb laIriK hEbsiZn kri SNSi kri HOdaZ lOSi haIbsi nEnfM HoKI haIri>

mtMdugi lEbaK Asigi niZtM IhO mrKt caUraKp lEbaKki AzM AHOsiZn, mnipurn krMb lEseMloNgi AoIb fireP Amd lEfM HoKI haIn SNSibge Amdi mSoIn pib waSLloNgi IHiL Adu micM miyaMd krMn taSibge haIbsi kuPn nEnmiNnfM HoKI>

myaM Adun SuNnaI mnuZd HoKlKSib lEseMloNgi AoIb muKnbsiZ, mdun miyaMd mmi tahLlKtun mnuZgi AoIb muKnbsiZ (kNtCradiKsNsiZ) loInmK puHoKtun SNn-nEnb Amdi lEbaK Asi krMb mSLgi lEbaKno, mSoIgi SuNnaIg AESoIgi SuNnaIg SeNnrib Asi krino haIbdu msK HoKn SxmiNnb cxI>

IkaISuMnjrib lEbaK miyaMn lEbaK Asigi Amdi kxlEpaK/mnipurgi mrKt lEseMloNgi AoIb muKnribsiZ, AESoIgi miyaMg SuNnaIgi AoIb yemOnrib mcaKsiZ puMnmK heNn msK HoKhNb cxI haIri>

lEbaK Asin nMlO lOsiNSCrb mtuZd AESoIgi mtiZ lEb SuNnaIgi yuMbi AoIgdOb AnOb miroL HoKlKtnbgidmK nharoLsiZbu dCrgt laIcuhNbgi HOraZ tOb, myaI kab ciNjaK AHiZb AmTt yaUdn lMdM Asid pusiLlKp AsinciZb Asi foZn cTHri>

niZtM laLhO nMHbgi miZd miroL kya Afspagi mSad haTtoKpiSCre>

Ima, Ice, niZzoL kyagi IkaISuMnb maZhNbiSCre Amdi hiZhaT haTtoKpiSCre>

AESoIgi SuNnaIgi naTki mru HugaIdun mSoIgi naTki SuNnaIgi cTnbi paMjn lOhNnbgi HOraZ kya cTHdun kLcreL jinosaId cTHrKli>

libreL demokCresigi miZd IleKsN SudiZgi INSTlKlib nharoLsiZd myaI kab ciNjaK pijb, micM miyaM mrKt SaIbuZ SaIbuZ tanhNdun Amg Amg nuZsinhNdb, STn-cEnb, haTn-sunb kya HoKhLli>

msi zsi zsimK AESoI AESoIgi kEroI lEkaId, lMjaU lMbid numiT SudiZgi UbirMlgni>

puNn suPciLlg haIjrbdi lEbaK Asin AESoIbu nMlO lOsiNSib numiTtgi zsi faUb cTHrKlib mSoIgi laLhO Asi AESoIgi nesnL kreKtr HugaIdun mtiZ yaUdb furuP Am AoNHoKp Asini>

AESoIgi hOjiK mtiZ yaUb, loNcT sajT fjb, AESoIgi SuNnaIgi nuZgi AoIb fjb msK Sxnb, mSoIgi puNsiroLg AESoIg yemOnrib msKsiZ myeK seZn SxmiNnb cxI>

AESoIgi nesnL kereKtr AmuK hNn ri-kNstCrKsN tOdun furuPki sKtM myeK seZn puHoKmiNnsi haIri>

lEbaK Asin AESoIbu nMlO lOsiNSibbu yaniZdbgi mayoKt miyaM huPn lePmiNnb haIbsi noZmSK siMboliK AoIn jenreL sCtCraIK, boIkoT, bCleK de tObSKtun mtiK cade SNjE>

siMboliK pCrotesT tObg loInn AESoI miyaM huPn SxmiNnb mHO taribsi AESoIgi nesnL kCwesN Asini>

lEbaK Asi sagTSib lEseMloN sahO, wesiya lMdMgi ApuNb lEseMloNgi sahO, loInn kxlEpaK/mnipur sagTlKpgi lEseMloNgi sahO puMnmK Asi AESoIgi miyaM puMnmKki waSLloNd myeK seZn SxmiNnsi>

AESoId hOjiK msigi waSLloNgi AoIb mcaK Asi waTli SNjE>

AESoIn AESoI myeK seZn Sxjrbdi lEbaK Asibu msK Sxb laIgni>

lEbaK Asigi msK kSxlbdi miyaM huPn cxsiNmiNngdOrib nesnL resisteNs muvmeNT maI paKn cxsiNb zxMgni>

loInn laKlib AoKtobr 15d kOjrib jenreL sCtCraIK Asid kovid-19 laKsiNnbgi miyaMgi maZjiLd lePtun laNHeZnbirib IkaISuMnjrib heLH warkrsiZ, mEhO laZpoK, Ana-loIsx, IsiZ loIsxsiZnciZb puMnmKt jenreL sCtCraIK Asin koNsiNjroI>

jenreL sCtCraIK Asi miyaM huPn maI paKhNsi haIn miyaMd foZdorKli>


MAYEK NEWS - 12, OCT 2021